HV059 Teorie umění a hudební semiotika

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HV059/01: Út 12:00–13:50 učebna 43, M. Sedláček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních vědomostí v oblasti obecné teorie umění a sémiotiky, osvojení příslušné terminologie, vhled do problematiky vnímání a interpretace uměleckého díla. Cílem semináře je prohloubení získaných poznatků a jejich aplikace v umělecké a pedagogické praxi.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět strukturnímu systému hudebního díla, sémiotickým a uměnovědným pojmům v souvislostech.
Osnova
 • Program přednášek:
 • 1. Vztah estetiky a teorie umění. Umění, klasifikace umění, specifičnost uměleckého sdělování, výrazové prostředky jednotlivých druhů umění. Extenzivní a intenzivní přechody.
 • 2. Funkce, potenciální a aktualizovaná hodnota, proměnlivost norem. Základy obecné sémiotiky (syntaktika, sémantika a pragmatika). Teorie znaku.
 • 3. Vývoj obecné, uměnovědné a hudební sémiotiky
 • 4. Základní typy znaků: ikon, index, symbol; teorie znaků (type, token, interpretant, sémantém, metaznak).
 • 5. Umělecké dílo jako znakový systém, kódy v hudbě a ostatních druzích umění (problematika slohu, stylu). Denotace konotace; prezentace reprezentace ve vztahu k uměleckému dílu
 • 6. Problematika analýzy uměleckého díla
 • 7. Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti
 • 8. Masová kultura obecně
 • 9. Kýč jako produkt masové kultury, problematika reklamy; tzv. midcult
 • 10. Problematika vztahu artificiální a nonartificiální hudby; komerčnost v hudbě
 • 11. Pragmatická rovina sémiotiky
 • Program semináře:
 • Komplexní analýzy vybraných hudebních děl se zaměřením na sémantickou analýzu.
 • Metodika komplexní a sémantické analýzy.
 • Sémantické pojetí výkladu hudebního díla, vytváření významů v umění a hudbě.
 • Specifika programní hudby. Znakovost uměleckého díla. Axiologická hlediska.
 • Hudební kýč se zaměřením na problematiku artificiální a non-artificiální hudby.
Literatura
 • FALTUS, L. Hudební sémiotika pro skladatele. Brno: JAMU, 1993.
 • FUKAČ, J. - POLEDŇÁK, I. K~typologickým polarizacím hudby, zejména polarizaci hudby artificiální a nonartificiální. Hudební věda, 1977, č. 4.
 • VOLEK, J. Hudební struktura jako znak a hudba jako znakový systém,
 • MAREK, Z. FALTUS, L. K~sémantické analýze hudebního díla. Brno: PdF UJEP, 1982.
 • SEDLÁČEK, Marek. Východiska poslechových činností ve výuce hudební výchovy na základních a středních školách (k sémantické analýze Obětem Hirošimy Krzysztofa Pendereckého). In Musica viva in schola XIX. 1. vyd. Brno: MU, 2005. s. 68-81, 13 s. ISBN 80-210-3796-2. info
 • SEDLÁČEK, Marek. Eco, Umberto. Teorie sémiotiky (A Theory of Semiotics). (Translated by Marek Sedláček). 1. vyd. Brno: JAMU, 2004. 410 s. JAMU. ISBN 80-85429-99-3. info
 • JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 207 s. ISBN 8071786977. info
 • JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 207 s. ISBN 80-7178-697-7. info
 • SEDLÁČEK, Marek. K problematice sémantické analýzy v kontextu komplexní analýzy. In Olomoucké jarní muzikologické konference. 1. vyd. Olomouc: PdF UPOL, 2000. s. 49-52. Sborník referátů ze 3. a 4. ročníku. ISBN 80-244-0181-9. info
 • HAWKES, Terence. Strukturalismus a sémiotika. Translated by Olga Trávníčková. Vyd. 1. Brno: Host, 1999. 174 s. ISBN 8086055620. info
 • POSTMAN, Neil. Ubavit se k smrti : veřejná komunikace ve věku zábavy. Translated by Irena Reifová. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1999. 190 s. ISBN 8020407472. info
 • MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Edited by Jan Jirák. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 447 s. ISBN 8071782009. info
 • Musical semiotics in growth. Edited by Eero Tarasti - Paul Forsell - Richard Littlefield. Imatra: Indiana University Press, 1996. xvii, 642. ISBN 0-253-21009-7. info
 • ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Translated by Zdeněk Frýbort. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1995. 417 s. ISBN 8020504729. info
 • TARASTI, Eero. A theory of musical semiotics. Bloomington: Indiana University Press, 1994. xvi, 328 s. ISBN 0-253-35649-0. info
 • CHVATÍK, Květoslav. Strukturální estetika :řád věcí a řád člověka. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1994. 86 s. ISBN 80-85865-03-3. info
 • KULKA, Tomáš. Umění a kýč. Praha: Torst, 1994. 183 s. ISBN 8085639173. info
 • VOLEK, Jaroslav. Základy obecné teorie umění. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 259 s. URL info
Výukové metody
Teoretická příprava, diskuse v hodině.
Metody hodnocení
Ústní zkouška. Vstupní podmínkou ke zkoušce je seminární práce (8 stran) na dohodnuté téma odevzdaná prostřednictvím odevzdávárny v ISu v zápočtovém týdnu a prezentace sémantické analýzy vybrané programní hudební skladby (v semináři, 15 min.).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/HV059