HV069 Internacionalizace v hudební výchově

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
Student předmět plní v průběhu studia pouze jednou, sám si zvolí ve kterém semestru. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podpora studentů hudební výchovy v rozvoji a prohlubováním oborových znalostí a dovedností v mezinárodním kontextu a jazykových kompetencí se zaměřením na světové jazyky. Jeho cílem je rozvoj schopností a motivace ke studiu s využitím cizojazyčných zdrojů a aktivní odborné komunikaci v cizím jazyce. Důraz je kladen na aktivní zapojení studentů a zodpovědnost za rozvoj zvolených kompetencí.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu student získá odborné znalosti o situaci studovaného oboru v zahraničí, prohloubí a rozšíří svou schopnost odborné komunikace v cizím jazyce, bude schopný lépe rozumět vývoji a aktuálnímu stavu oboru v mezinárodním kontextu, bude schopen studovat odborné texty v cizím jazyce a reagovat na odbornou komunikaci v mezinárodním prostředí.
Osnova
 • Absolvování odborného studijní předmětu (nikoli jazykového kurzu), který je na PdF MU nebo na jiných fakultách MU vyučován v cizím jazyce. Předmět musí být tematicky zaměřen na hudbu nebo obecně umění, hudební výchovu, estetiku, teorii umění nebo příbuznou disciplínu.
 • Účast na zahraničním studijním pobytu (např. v rámci programu Erasmus+) v rozsahu nejméně 1 měsíc
 • Odborná hudebně pedagogická praxe v zahraničí (např. v rámci pracovní stáže v programu Erasmus+) s min. dobou pobytu 1 měsíc
 • Účast na mezinárodní letní škole v zahraničí se zaměřením na disciplíny vztahující se ke studovanému oboru v rozsahu nejméně 1 týden
 • Napsání diplomové práce v anglickém jazyce
 • Účast na nejméně osmi přednáškách nebo seminářích tematicky zaměřených na studovaný obor vedených v cizím jazyce hostujícími profesory na PdF MU, jiných fakultách MU či jiných vysokých školách
 • Aktivní vystoupení v cizím jazyce na vědecké konferenci či odborném semináři (např. studentská vědecká konference)
Literatura
 • BROWNE, Richmond. Music theory: special topics. New York: Acad. Press, 1981.
 • .HARRIS, Ernest E. Music education: a guide to information sources. Detroit: Gale research company, 1978.
 • TARASTI, Eero. A theory of musical semiotics. Bloomington: Indiana University Press, 1994. xviii, 328 s. Advances semiotics. ISBN 0-253-35649-0.
 • ECO, Umberto. A theory of semiotics. 1. Midland Book Ed. Bloomington: Indiana University Press, 1979.
 • HUDZIK, John. K. (2014). Comprehensive internationalization. Taylor & Francis. Available at: https://www.nafsa.org/uploadedFiles/NAFSA_Home/Resource_Library_Assets/Publications_Library/2011_Comprehen_Internationalization.pdf
 • SEDLÁČEK, Marek. Music Education – Terra Cognita? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 115 s. ISBN 978-80-210-8443-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8443-2016. URL info
 • SEDLÁČEK, Marek. Topical Issues of Contemporary Music Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 123 s. ISBN 978-80-210-6102-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6102-2012. Čítárna Munispace URL info
 • SPISAR, Jan a Ludmila PEŘINOVÁ. English-Czech and Czech-English music dictionary with illustrated prologue = Anglicko-český a česko-anglický hudební slovník s ilustrovaným prologem. Ostrava: Montanex, 2010. 239 stran. ISBN 9788072253180. info
 • SEDLÁČEK, Marek. The Multimedia Technologies Applications in Music Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 90 s. ISBN 978-80-210-5392-2. info
Výukové metody
teoretická příprava, prezentace
Metody hodnocení
Studenti mají povinnost v průběhu navazujícího magisterského studia splnit min. jeden požadavek uvedený v očekávaných výstupech (absolvování předmětu v cizím jazyce, zahraniční studijní pobyt či pracovní stáž, mezinárodní letní školy, účast na přednáškách v cizím jazyce, aktivní výstup na konferenci v cizím jazyce). Student předloží doklad o splnění vybraného výstupu (úspěšně ukončený předmět v cizím jazyce zapsaný v IS MU, potvrzení o praxi v zahraničí, potvrzení o účasti na cizojazyčných přednáškách, vystoupení na konferenci, apod.) vyučujícímu předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Student předmět plní v průběhu studia pouze jednou, sám si zvolí ve kterém semestru.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/HV069