IVc710 Měření chování a experimentální design

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/2.9. 35 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Kateřina Chrapková (přednášející)
Mgr. Zuzana Maštenová (přednášející)
Mgr. Ivana Trellová (přednášející)
Bc. Matúš Mader (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V průběhu kurzu budou studenti seznámeni s výběrem cílového chování a jeho definováním, meřitelnými dimenzemi chování, dále také s měřením diskontunuálním pozorováním a jeho výhodami a nevýhodami.
Předmět představuje a usazuje do kontextu behaviorální analýzy široké spektrum přístupů k měření chování a jejich aplikaci jak v klinické praxi, tak ve výzkumu. Předmět seznamuje také s úvodními kapitolami experimentálního měření chování u jedinců prostřednictvím vnitrosubjektových experimentálních plánů. Věnuje se též výběru a definici cílového chování a základním atributům kvality měření chování, jako jsou validita, reliabilita, přesnost měření projevů chování a shodě mezi pozorovateli. Součástí předmětu je také praktický nácvik metod měření chování.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu dokáže vymezit a vysvětlit základní měřitelné dimenze chování jako jsou frekvence, doba trvání, latence, intenzita a topografie. Dokáže prakticky provést kontinuální a diskontinuální měření všech měřitelných dimenzí chování. Absolvent umí vysvětlit výhody a nevýhody kontinuálního a diskontinuálního měření chování. Dokáže prakticky použít prostředky pro zaznamenávání dat (behaviorální formuláře, check-listy) a vytvořit odpovídající grafické znázornění vývoje chování. Absolvent má pokročilé znalosti kvality měření, zejména konceptů validity, reliability a přesnosti měření. Orientuje se v základních metodách a technikách experimentálního designu a dokáže navrhnout a vypracovat studii malého rozsahu v rámci vnitosubjektového experimentálního designu.
Osnova
 • měření výskytu chování
 • přímé a nepřímé míry chování
 • dimenze chování a jejich měření
 • měření formy a síly chování
 • design měnícího se kritéria
 • hodnocení validity a reliability postupů měření
 • výběr systému měření, vytvoření systému měření integrita
 • závislé a nezávislé proměnné
 • vnitřní a vnější validita
 • grafická prezentace
 • grafická interpretace, úroveň, trend a variabilita
 • dočasné vztahy mezi proměnnými
 • single-case experimental design - hlavní rysy, výhody, tvorba a editace
Literatura
  povinná literatura
 • COOPER, John O., Timothy E. HERON a William L. HEWARD. Applied behavior analysis. Second edition. Harlow: Pearson, 2014. iv, 751. ISBN 9781292023212. info
  neurčeno
 • REPP, A. C., DEITZ, D. E. D., BOLES, S. M., DEITZ, S. M., REPP, C. F., 1976. Technical article: Differences among common methods for calculating inter-observer agreement. In: Journal of Applied Behavior Analysis, Vol. 9, pp. 109-113.
 • Bailey, J. S., & Burch, M. R. (2017). Research methods in applied behavior analysis. Routledge.
 • Kratochwill, T. R., & Levin, J. R. (2014). Single-case intervention research: Methodological and statistical advances. American Psychological Association.
 • WOLF M.M., 1978. Social Validity: The Case for Subjective Measurement or How Applied Behavior Analysis is Finding its Heart. In: Journal of Applied Behavior Analysis, Vol. 11, pp. 203-214.
 • LEDFORD, J., R., GRAST, D. L., 2018. Single case research methodology. Applications in Special education and behavioral sciences. (3rd ed.) New York, NY: Routledge. ISBN 978-1-138-55713-0.
Výukové metody
přednáška, seminář, skupinové diskuse, diskuse s odborníky z praxe, problémové učení, praktické aktivity, hry v roli, sledování instruktážních videí, samostatná četba odborných textů a jejich analýza (dle online opory předmětu), projektová práce s kazuistikami.
Metody hodnocení
Pro úspěšné ukončení kurzu má student nejméně 80% docházku. Požadavky: odevzdání úkolů z četby odborných textů do ISu a jejich schválení vyučujícím – samostatná četba dle tématu semináře, splnění úkolů k četbě, aktivní zapojení do výuky a setkání s odborníky, analýza postupu dle instruktážního videa, vypracování projektu (zpracování konkrétního behaviorálně analytického tématu), prezentace ve výuce, závěrečný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
15 h teorie, 20 h cvičení.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.