IVp120 Sociální politika a sociální práce

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Mgr. et Mgr. Dana Dlouhá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je orientace v oboru sociální práce a sociální politiky. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy, principy a nástroji sociální politiky a sociální práce a s vybranými typy sociálních služeb.
Výstupy z učení
Studující budou po absolvování předmětu schopni: - se orientovat v systému sociálních služeb a sociálního zabezpečení - využít tyto poznatky při práci s klientem - popsat a využít metody v rámci poradenského procesu
Osnova
 • 1. Sociální politika – charakteristika oboru, nástroje, funkce a principy sociální politiky. 2. Sociální stát - historický vývoj, typy sociálního státu a jejich komparace. 3. Systém sociálního zabezpečení – sociální pomoc, sociální pojištění a sociální podpora. 4. Sociální práce – charakteristika oboru, historický vývoj, cíle, metody a formy sociální práce. 5. Zákon o sociálních službách - definice jednotlivých služeb, standardy kvality sociálních služeb. 6. Transformace sociálních služeb. 7. Sociální pracovník 8. Poradenství a poradenský proces (definice, fáze poradenského procesu, metody).
Literatura
  povinná literatura
 • KELLER, Jan. Soumrak sociálního státu. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. ii, 158. ISBN 9788074190179. info
  doporučená literatura
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Fenomén stáří. Vyd. 2., podstatně přeprac. Praha: Havlíček Brain Team, 2010. 365 s. ISBN 9788087109199. info
 • SLEPIČKOVÁ, Lenka. Sociální exkluze, sociální inkluze a vzdělávání. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy Inclusive Education in Current Czech School. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 33-42. ISBN 978-80-210-5383-0. info
 • TOMEŠ, Igor. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 439 s. ISBN 9788073676803. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Metody a řízení sociální práce. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008. 380 s. ISBN 9788073675028. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Sociální služby : legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. Vyd 1. Praha: Portál, 2007. 183 s. ISBN 9788073673109. info
 • VAĎUROVÁ, Helena a Pavel MÜHLPACHR. Kvalita života : teoretická a metodologická východiska. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 145 s. ISBN 80-210-3754-7. info
 • SMUTEK, Martin. Sociální stát : úvod do studia. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. 135 s. ISBN 8070416912. info
 • MÜHLPACHR, Pavel. Sociální práce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 100 s. ISBN 8021033231. info
Výukové metody
Účast na přednáškách s odborníky. Četba a posouzení cizojazyčných článků zaměřených na sociální práci a sociální politiku. Seminární práce zaměřená na vybranou cílovou skupinu (popis cílové skupiny a návrh vhodné podpory v rámci sociální práce).
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemným testem. Podmínkou ukončení předmětu je zpracování seminární práce dle zadání.
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wsedu
Předmět je určen pouze pro studenty oboru Speciální andragogika. Podmínkou je absolvování předmětu SPAMP_SAG1.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.