OV2BP_SDF2 Seminář k dějinám filozofie 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Erika Vonková (přednášející)
Garance
PhDr. Mgr. Erika Vonková
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
OV2BP_SDF2/01: Po 12:00–12:50 učebna 75, E. Vonková
OV2BP_SDF2/02: Po 17:00–17:50 učebna 75, E. Vonková
OV2BP_SDF2/03: St 16:00–16:50 učebna 32, E. Vonková
OV2BP_SDF2/04: Čt 17:00–17:50 učebna 42, E. Vonková
OV2BP_SDF2/05: Po 16:00–16:50 učebna 75, E. Vonková
OV2BP_SDF2/06: Po 15:00–15:50 učebna 75, E. Vonková
OV2BP_SDF2/07: Čt 14:00–14:50 učebna 30, E. Vonková
Předpoklady
OV2BP_DF1 Dějiny filozofie 1 && NOW ( OV2BP_DF2 Dějiny filozofie 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen: pochopit klíčové momenty novověké metafyziky, epistemologie a metodologie, vysvětlit základní principy velkých filozofických koncepcí té doby, dokáže rovněž patřičně interpretovat myšlenky a důvody významných novověkých filozofů, interpretovat vybrané filosofické texty.
Osnova
 • Seminář k dějinám filosofie 2 je věnován četbě a rotboru textů novověkých myslitelů: 1. Model nekonečného vesmíru 2. Baconovy idoly 3. Metodická skepse R. Descarta 4. Pluralismus Leibnizův 5. Lockovy primární a sekundární kvality 6. Berkeleyův subjektivismus 7. Humův agnosticismus – pojetí kauzality 8. Umělecká forma ve filosofii Voltairově 9. Koperníkovský obrat I. Kanta 10. Kantovo apriori 11. Hegelovo pojetí vývoje filosofie Seznam odborné literatury (obsahuje základ předmětu), studijní opory 1. téma: Bruno, G. O nekonečnu, vesmíru a světech 2. téma: Bacon, F. Nové Organon 3. téma: Descartes, R. Rozprava o metodě 4. téma: Leibniz, G.W. Monadologie 5. téma: Locke, J. Esej o lidském rozumu 6. téma: Berkeley, G. Pojednání o základech lidského poznání 7. téma: Hume, D. Zkoumání lidského rozumu 8. téma: Voltaire. Filosofický slovník 9. téma: Kant, I. Kritika čistého rozumu 10.téma: Kant, I. Prolegomena 11.téma: Hegel, G. Dějiny filosofie- I. díl
Literatura
  povinná literatura
 • Texty pro četbu a interpretaci v osnově Texts for reading and interpretation in syllabus
  neurčeno
 • Reading and interpretation attemt of sellected texts fom the modern philosophy:liter. in syllabus
 • BLECHA, Ivan. Filosofie. 4. opr. a rozš. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 279 s. ISBN 80-7182-147-0. info
 • HORYNA, Břetislav. Filosofický slovník. Olomouc: Olomouc, 1998. ISBN 80-7182-064-4. info
 • BRÁZDA, Radim. 150 hesel ve Filosofickém slovníku. In Filosofický slovník. druhé. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998. s. 9-450, 463 s. Olomouc. ISBN 80-7182-064-4. info
 • TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení :(od Thaleta k Rousseauovi). Vyd. 1. Praha: COWI, 1996. 330 s. ISBN 80-901588-4-6. info
 • SOBOTKA, Milan, Milan ZNOJ a Josef MOURAL. Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1993. 269 s. ISBN 80-7007-030-7. info
 • SCRUTON, Roger. Krátke dejiny novovekej filozofie :od Descarta po Wittgensteina. 1. vyd. Bratislava: Archa, 1991. 445 s. ISBN 80-7115-023-1. info
Výukové metody
Typ výuky: seminář
Metody hodnocení
Ukončení: závěrečná semestrální práce. Rozsah 13 stran. Studenti využijí primární a sekundární literaturu. Studenti v seminární práci dokáží, že jsou schopni číst filosofický text, porozumět filosofickému textu, interpretovat filosofický text na základě znalostí získaných ve výuce.
Informace učitele
Témata seminárních prací z předmětu Dějiny filosofie 2 : 1.Hérakleitos versus Elejští ? 2.Platónovo učení o duši. 3.Srv. Aristotelova učení o duši s koncepcí Platónovou 4.Epikúros,pilný či odbojný žák Démokritův ? 5.Hérakleitovské inspirace ve stoicismu. 6.Obtížnost putování lidské duše k Jednu /Plótínovy Eneady/ 7.Novoplatónismus, inspirační zdroj křesťanské filosofie. 8.Výsledek pohledu do sebe sama Augustina Aurelia. 9.G.Bruno světlonošem či kacířem ? 10.Descartovo pojetí subjektu a jeho historický význam. 11.Místo Boha v Descartové filosofii. 12.Vnitřní rozpory Descartova dualismu. 13.Spinozovo a Brunovo pojetí substance/srovnání/. 14.Leibnizova transformace substance do jedinečného. 15.Lockova polemika s myšlenkou vrozených idejí a její důsledky. 16.Oprávněnost pojmenování J.Locka empirikem. 17.Neoprávněnost pojmenování J.Locka empirikem. 18.Proč měl Berkeley pravdu ? 19.Proč neměl Berkeley pravdu ? 20.Humův útěk k absolutnímu skepticismu. 21.La Mettrieho člověk stroj /srv s Descartem/. 22.Podstata Kantova koperníkovského obratu. 23.Schellingovo pojetí přírody z pohledu člověka konce 20.st. 24.Hegelův pohled do dějin filosofie.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/OV2BP_SDF2