OVp006 Dějiny etiky 1

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr. (přednášející)
Mgr. Slavomír Lesňák, PhD. (přednášející)
Garance
Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
NOW ( OVp007 Seminář k dějinám etiky 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
- získat přehled o etických teoriích v minulosti
- zachytit relativnost dobra a zla v minulosti
- získat pluralitní pohled na hodnoty a morálku
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- srovnat a zhodnotit jednotlivé teorie z dějin etického myšlení
- předkládat odůvodněná rozhodnutí ohledně konkrétních morálních problémů
- interpretovat etické teorie v dobovém kontextu (19. a 20.st.)
- aplikovat etické teorie na příkladech vlastního života a ve škole
Osnova
 • 1) Úvod do etiky, pojmy: etika, morálka, mrav. historická geneze pojmů etika, morálka a mrav; reálný zaklad geneze pojmů ve vývoji rodové společnosti k jejímu překonání v antickém městském státě. Mýtus jako morální problém. 2) Hérakleitos, sofistické pochybování. problém změny, relativismu a kritéria dobra a zla; spor mezi hérakleitovskou a eleatskou větví a její etický význam. 3) Démokritos a Epikúros. atomistické řešení hérakleitovsko-eleatského problému jako problému morálního, počátky demokratického smýšlení, morální hodnota jednice a svobody, morální zlom mezi Dem. a Epikúrem a jeho souvislost s pádem polis. 4) Platón idea dobra o sobě jako dokonalého a statického bytí a její praktické důsledky v koncepci ideální společnosti, bezcennost jedince a nebezpečnost svobody, ideální člověk – počátky eugenických teorií 5) Aristotelés morálka jako vztah sobě si rovných individuí; pojetí rozpornosti lidské přirozenosti a rozhodující význam jednání v Aristotelově etickém systému. Význam svobody a kritického myšlení pro mravní jednání. 6) Stoicismus. etická reakce na změny v antickém světě, problém svobody a společenské angažovanosti jako morálního ideálu, řád světa a řád individuálního života, idea všelidského. 7) Počátky křesťanství a jeho etická inovace antické inspirace a nové formulace, nový koncept dějin a pojetí člověka – lineární čas, člověk jako aktivní spolu-tvůrce dějin, idea kolektivního spasení – příchodu šťastné budoucnosti. Přechod k novověku: 8) Machiavelli možnost vědecké politiky, nemožnost ctnostné politiky a politiků, účelnost zla v politice, spor osobního a politického dobra, Mach. filosofie dějin a dějinných hybných sil –touhy po moci a materiálních zájmů 9) Protestantská etika. otázka spasení a podnikatelských ctností, trh jako nový morální jev, nová dimenze individualismu a rozpornost dobra. 10)Hobbes. lidská přirozenost, individualismus a sledování osobního prospěchu jako morální problém lidského soužití, individualismus jako předpoklad autoritativní vlády 11) J. J. Rousseau lidská přirozenost, mravní význam nerovnosti mezi lidmi a její původ v soukromém vlastnictví, soukromé vlastnictví – zdroj útlaku a morálního úpadku, radikálně demokratická teorie: obecná vůle a soukromé zájmy; síla rozumu a význam svobody, význam výchovy a zákonů pro morálku společnosti, etika jako politická kritika. 12) I. Kant zakotvení etiky ve všeobecném - univerzálním, metafyzické postuláty, formulace kat. imperativu, problém závaznosti mravního zákona, rozpor mezi univerzalitou a individualitou, etikou a realitou.
Literatura
  povinná literatura
 • Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Edited by Anna Remišová. 1. vyd. Bratislava: Kalligram, 2008. 894 s. ISBN 9788081011030. info
  doporučená literatura
 • COPLESTON, Frederick C. Dějiny filosofie. Translated by Jana Odehnalová. Vydání první. Olomouc: Nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma, s.r.o., 2017. 599 stran. ISBN 9788074122835. info
 • JIRSA, Jakub, Matej CÍBIK, Marcus DÜWELL, Josef FULKA, Tomáš HEJDUK, Tomáš HŘÍBEK, Kamila PACOVSKÁ, Jakub SIROVÁTKA a Karel THEIN. Přístupy k etice III. Vydání první. Praha: Filosofia, 2016. 360 stran. ISBN 9788070074824. info
 • ČAPEK, Jakub, James HILL, Hynek JANOUŠEK, Jakub JIRSA, Pavel KOUBA, Kateřina MARKOVÁ, Tereza MATĚJČKOVÁ, Jakub SIROVÁTKA a Ondřej ŠVEC. Přístupy k etice II. Vydání první. Praha: Filosofia, 2015. 296 stran. ISBN 9788070074428. info
 • ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. Vyd. 2. Praha: Academia, 2001. 292 s. ISBN 8020009175. info
 • STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie. Edited by Petr Rezek, Translated by Miroslav Petříček - Karel Šprunk. 7., přeprac. a rozš. vyd.,. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000. 630 s. ISBN 8071925004. info
 • Dějiny filosofie. Edited by Emanuel Rádl. Praha: Votobia, 1999. 668 s. ISBN 807220064X. info
 • BONDY, Egon. Poznámky k dějinám filosofie. Praha: Sdružení na podporu vydávání časopisů, 1995. 221 s. ISBN 8085239302. info
 • MACINTYRE, Alasdair C. A short history of ethics. London: Routledge, 1993. viii, 280. ISBN 0415040272. info
  neurčeno
 • ŠPINKA, Štěpán, Lenka KARFÍKOVÁ, Ondřej KRÁSA, Vladimír MIKEŠ, Václav NĚMEC a Karel THEIN. Přístupy k etice I. Vydání první. Praha: Filosofia, 2014. 225 stran. ISBN 9788070074305. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Ukončení předmětu- zápočet. Podmínkou udělení zápočtu je zvládnutý závěrečný test (úspěšnost min 60%).
Informace učitele
K přednášce je i seminář, kde analyzujeme texty a diskutujeme.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.