RJ1006 Praktická fonetika ruštiny 1

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. v kombinovaném studiu 24 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost ruské abecedy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvíjení fonetické gramotnosti zaměřené na správnou ruskou výslovnost. Studenti se seznámí s transkripcí ruských slov a vět, zvláštní pozornost bude věnována ruskému přízvuku a redukci nepřízvučných samohlásek. Dále se studenti seznámí se specifiky ruštiny: párové tvrdé a měkké souhlásky (15 párů), výslovnost samohlásek v přízvučných a nepřízvučných slabikách, ruské nepárové tvrdé souhlásky [ж], [ш], [ц] a nepárové měkké souhlásky [чʼ], [j], [шʼ:].
Pokračováním předmětu je praktická fonetika ruštiny 2 (RJ1007).
Výstupy z učení
Studenti:
- ovládají pravidla transkripce ruských slov a vět,
- redukují samohlásky v nepřízvučných slabikách (v souladu s normami spisovné ruštiny),
- umí vyslovovat vybrané ruské nepárové tvrdé a nepárové měkké souhlásky,
- rozlišují pojmy písmeno a hláska.
Osnova
 • 1. Ruská abeceda a systém ruských hlásek. Dělení na samohlásky a souhlásky. Písmena ortografická, písmena označující samohlásky a souhlásky.
 • 2. Transkripce, její pravidla.
 • 3. Přízvuk v ruštině. Rytmus.
 • 4. Redukce. Výslovnost nepřízvučných samohlásek.
 • 5. Transkripce е, ё, ю, я na začátku slova, po samohláskách a po měkkém znaku.
 • 6. Asimilace. Transkripce a výslovnost znělých a neznělých souhlásek.
 • 7. Párové tvrdé a měkké souhlásky, jejich transkripce a výslovnost.
 • 8. Transkripce a výslovnost spojení samohláska + е, ё, и, ю, я.
 • 9. Transkripce a výslovnost nepárových tvrdých souhlásek [ж], [ш], [ц].
 • 10. Transkripce a výslovnost nepárových měkkých souhlásek [чʼ], [j], [шʼ:].
 • 11. Čtení víceslabičných slov, slovních spojení a krátkých vět.
 • 12. Nácvik taktu, melodie.
Literatura
  povinná literatura
 • KONEČNÝ, Jakub. Praktická fonetika ruského jazyka pro budoucí učitele. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015, 169 stran. ISBN 9788072908356. info
  doporučená literatura
 • HOBZOVÁ, Irina. Praktičeskije upražněnija po fonetike russkogo jazyka [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/ped/kat/KRus/fonetika/index.html.
  neurčeno
 • ODINCOVA, Irina Vladimirovna. Russkij jazyk kak inostrannyj. Zvuki, ritmika, intonacija. Moskva: Flinta, 2014. 367 s. ISBN 5-89349-383-4.
 • LJUBIMOVA, Nina Aleksandrovna. Lingvističeskije osnovy obučenija artukuljacii russkich zvukov: postanovka i korrekcija. Moskva: Russkij jazyk. Kursy, 2011. 240 s. ISBN 978-588-3372-499.
 • KNJAZEV, Sergej Vladimirovič a Jelena Vladimirovna MOISEJEVA. Sovremennyj russkij jazyk : fonetika : učebnoje posobije dlja bakalavriata i magistratury. Moskva: Jurajt, 2016, 329 stran. ISBN 9785991656337. info
 • KASATKIN, Leonid Leonidovič. Sovremennyj russkij jazyk : fonetika. Moskva: Akademia, 2006, 250 s. ISBN 5769524677. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů, docházka se eviduje. Studenti průběžně odevzdávají domácí úkoly.
Metody hodnocení
Písemný test, který se skládá ze dvou částí:
1. Transkripce ruských slov.
2. Transkripce ruských vět.
Pro připuštění k zápočtu je nutná aktivní práce na hodinách, příprava domácích úkolů.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Další zdroje věnované fonetice ruštiny:
1. Basic Russian Pronunciation: https://www.alphadictionary.com/rusgrammar/pronounc.html


2. Russian Pronunciation: https://www.youtube.com/watch?v=zltpo15toe0


3. Russian vowels and consonants: http://www.philol.msu.ru/~fonetica/index1.htm


4. Interactive IPA chart: https://linguistics.ucla.edu/people/keating/IPA/inter_chart_2018/IPA_2018.html.

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.