RJ1054 Seminář z morfologie ruštiny 1

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ1054/Kombi01: Pá 30. 10. 10:00–11:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 13. 11. 10:00–11:50 respirium (4. nadzemní podlaží), Pá 11. 12. 10:00–11:50 respirium (4. nadzemní podlaží), Pá 8. 1. 10:00–11:50 respirium (5. nadzemní podlaží), A. Sokolova
RJ1054/Prez01: Čt 11:00–11:50 učebna 51, A. Sokolova
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seminář z morfologie 1 je tematicky spojen s předmětem Morfologie ruštiny 1 (RJ1003). Studenti se zabývají morfologickým systémem jazyka prakticky (sady cvičení, jazykový rozbor jednotlivých gramatických jevů).
Výstupy z učení
Na konci kurz student bude schopen:
- definovat probrané slovní druhy;
- určit gramatické kategorie probraných slovních druhů;
- pojmenovat základní gramatické rysy substantiv, adjektiv a zájmen;
- skloňovat podstatná jména, přídavná jména, zájmena;
- provádět komparační jazykový rozbor;
- správně používat substantiva, adjektiva a zájmena v písemném a ústním projevu.
Osnova
 • 1. Základní pojmy morfologie: morf, morfém, prefix, sufix, flexe, kořen, základ. Tvoření slov.
 • 2. Podstatné jméno. Gramatické kategorie substantiv. Lexikálně-gramatické druhy.
 • 3. Kategorie rodu u substantiv: mužský, ženský, střední, obecný. Rozdíly v rodu substantiv v ruštině a češtině.
 • 4. Kategorie čísla – číslo jednotné a množné. Porovnání kategorie čísla v češtině a ruštině. Substantiva singularia tantum, pluralia tantum.
 • 5. Kategorie pádu. Kategorie životnosti a neživotnosti. Typy skloňování substantiv.
 • 6. Substantiva 1. skloňování v sg. a pl. Procvičování.
 • 7. Substantiva 2. a 3. skloňování v sg. a pl. Procvičování.
 • 8. Přídavná jména a jejich slovnědruhová charakteristika. Druhy přídavných jmen v ruštině.
 • 9. Jmenné a složené tvary, kategorie stupňování přídavných jmen.
 • 10. Zájmena a zájmenná slova. Zájmena osobní, přivlastňovací a zvratná.
 • 11. Zájmena záporná, neurčitá.
 • 12. Opakování.
Literatura
  doporučená literatura
 • GLAZUNOVA, O. I. Gramatika russkogo jazyka v upražnenijach i kommentarijach. Morfologija. Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2012. 424 s. ISBN 978-5-86547-523-1.
 • SOKOLOVA, Anastasia, Oxana TRUHLÁŘOVÁ, Michaela BOHÁČOVÁ a Judita FLÁDROVÁ. Morfologie ruštiny 1: podstatná jména, přídavná jména, zájmena. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-9183-2. URL URL URL URL info
 • VOBOŘIL, Ladislav. Praktická cvičení z ruštiny pro filology-překladatele : (výklad a cvičení). 1. vydání. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2015. 153 stran. ISBN 9788024444918. info
 • VOBOŘIL, Ladislav. Praktická cvičení z ruštiny pro filology-překladatele : (výklad a cvičení). 1. vydání. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2015. 169 stran. ISBN 9788024444505. info
 • DOLEŽELOVÁ, Eva. Lekcii po morfologii russkogo jazyka. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 159 s. ISBN 978-80-210-6232-0. info
Výukové metody
Semináře. Docházka je evidována (absence musí být řádně omluveny).
Metody hodnocení
Plnění domácích úkolů.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/RJ1054