RJ1003 Morfologie ruštiny 1

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/0/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s morfologickým systémem ruštiny a odbornou terminologií, jejíž znalost je nutná nejen pro studium gramatiky jako systému, ale i pro následné studium jednotlivých lingvistických disciplín. Je uplatňován zřetel ke komparaci češtiny a ruštiny, pozitivnímu transferu i jazykové interferenci v rámci obou jazyků.
Vyučovacím jazykem je ruština.

Цель предмета – познакомить студентов с морфологической системой русского языка и специальной терминологией, которую необходимо знать не только для дальнейшего изучения грамматической системы русского языка, но и для дальнейшего изучения отдельных лингвистических дисциплин. На занятиях уделяется внимание сравнению чешского и русского языков, обращается внимание на позитивный трансфер и языковую интерференцию в рамках обоих языков.
Язык лекций – русский.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- definovat gramatické kategorie substantiv, adjektiv a zájmen v současné ruštině;
- popsat a identifikovat probrané slovní druhy;
- srovnat fungování substantiv, adjektiv a zájmen v ruštině a češtině;
- uplatnit získané teoretické poznatky z oblasti stavby slov a klasifikace probraných slovních druhů pro komunikaci v ruském jazyce.

Студент будет способен:
- определить грамматические категории имён существительных, прилагательных и местоимений в современном русском языке;
- описать и индентифицировать разобранные части речи;
- сравнить функционирование имён существительных, прилагательных и местоимений в русском и чешском языках;
- применить полученные теоретические знания из области словообразования и классификации частей речи в процессе общения на русском языке.
Osnova
 • 1. Předmět a základní pojmy morfologie. Slovní druhy. Slovotvorba.
 • Предмет и основные понятия морфологии. Части речи. Словообразование.
 • 2. Tvoření slov v ruštině – morfémy, slovotvorné způsoby, slovotvorné slovníky.
 • Образование слов в русском языке – морфемы, способы словообразования, словообразовательные словари.
 • 3. Substantiva a jejich gramatické kategorie v ruštině.
 • Грамматические категории имён существительных в русском языке.
 • 4. Skloňování substantiv. Substantiva prvního skloňování.
 • Склонение имён существительных. Существительные 1-го склонения.
 • 5. Druhé a třetí skloňování substantiv.
 • 2-ое и 3-ье склонение имён существительных.
 • 6. Ruská substantiva ve srovnání s českými (vybrané aspekty).
 • Существительные русского языка в сравнении с чешскими (избранные аспекты).
 • 7. Přídavná jména a jejich slovnědruhová charakteristika.
 • Имена прилагательные и их частеречная характеристика.
 • 8. Morfologické kategorie přídavných jmen: paradigmatika, klasifikace adjektiv, jmenné a složené tvary.
 • Морфологические категории имён прилагательных: парадигматика, классификация прилагательных, краткие и полные формы.
 • 9. Stupňování přídavných jmen.
 • Степени сравнения имён прилагательных.
 • 10. Zájmena a zájmenná slova. Zájmena osobní, přivlastňovací a zvratná.
 • Местоимения и местоименные слова. Личные, притяжательные местоимения, возвратное местоимение.
 • 11. Zájmena záporná, ukazovací, neurčitá.
 • Отрицательные, указательные, неопределённые местоимения.
 • 12. Opakování.
 • Повторение.
Literatura
  doporučená literatura
 • ĎUROVIČ, Ľubomír a Markus GIGER. Paradigmatika spisovné ruštiny : hláskosloví a tvarosloví. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020, 349 stran. ISBN 9788024639154. URL info
 • Sovremennyj russkij jazyk : morfologija : učebnik i praktikum dlja akademičeskogo bakalavriata. Edited by Svetlana Michajlovna Kolesnikova. Moskva: Jurajt, 2019, 207 stran. ISBN 9785534030341. info
 • SOKOLOVA, Anastasia, Oxana TRUHLÁŘOVÁ, Michaela BOHÁČOVÁ a Judita FLÁDROVÁ. Morfologie ruštiny 1: podstatná jména, přídavná jména, zájmena. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-9183-2. URL URL URL URL info
 • VOBOŘIL, Ladislav. Praktická cvičení z ruštiny pro filology-překladatele : (výklad a cvičení). 1. vydání. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2015, 153 stran. ISBN 9788024444918. info
 • VOBOŘIL, Ladislav. Praktická cvičení z ruštiny pro filology-překladatele : (výklad a cvičení). 1. vydání. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2015, 169 stran. ISBN 9788024444505. info
 • DOLEŽELOVÁ, Eva. Lekcii po morfologii russkogo jazyka. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 159 s. ISBN 978-80-210-6232-0. info
 • GVOZDEV, Aleksandr Nikolajevič. Sovremennyj russkij literaturnyj jazyk. Izd. 6., ispravlennoje i dop. Moskva: URSS, 2009, 469 s. ISBN 9785397001915. info
Výukové metody
Přednášky.

Лекции.
Metody hodnocení
Písemný test (k úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout aspoň 75 %).

Письменная работа (нужно правильно выполнить 75 % заданий).
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Navazujícím předmětem v jarním semestru je RJ1004 Morfologie ruštiny 2 / Другие части речи будут разобраны в рамках предмета RJ1004 (весенний семестр)

Další zdroje / Другие источники:
 • Академическая грамматика русского языка (т. н. "Русская грамматика-80"): http://rusgram.narod.ru/.
 • Русская корпусная грамматика: http://rusgram.ru/.
 • Интерактивный учебник русской морфологии (имена существительные, имена прилагательные, местоимения): http://elportal.cz/publikace/morfologie-rustina.
 • Грамматический словарь русского языка (А. А. Зализняк)https://gramdict.ru/contents.

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.