RJ1004 Morfologie ruštiny 2

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/0/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ1004/Kombi01: Pá 23. 2. 8:00–9:50 učebna 58, Pá 15. 3. 12:00–13:50 učebna 6, Pá 22. 3. 10:00–11:50 učebna 62, Pá 19. 4. 10:00–11:50 učebna 62, A. Sokolova
RJ1004/Prez01: Po 14:00–14:50 učebna 62, A. Sokolova
Předpoklady
Svým obsahem a terminologií předmět navazuje na RJ1003 Morfologie ruštiny 1.

Основа предмета и терминология связаны с предметом RJ1003 Морфология русского языка 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl prohloubit znalosti studentů o morfologickém systému ruštiny a seznámit je s ruskými číslovkami, slovesy, příslovci a dalšími slovními druhy.

Цель предмета – углубить знания студентов о морфологической системе русского языка и познакомить студентов с русскими числительными, глаголами, наречиями и другими частями речи.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- popsat morfologický systém současné ruštiny;
- identifikovat a charakterizovat všechny slovní druhy;
- porovnat morfologické kategorie ruštiny a češtiny.

В конце курса студент будет способен:
- описать морфологическую систему современного русского языка,
- определить и охарактеризовать все части речи,
- сравнить морфологические категории чешского и русского языка.
Osnova
 • 1. Číslovky a číselné výrazy. Slovnědruhová charakteristika číslovek.
 • Числительные и счётные слова. Частеречная характеристика числительных.
 • 2. Číslovky základní, druhové a řadové.
 • Количественные, собирательные, порядковые числительные.
 • 3. Číslovky neurčité, násobné, zlomkové.
 • Неопределённые, кратные числительные, дроби.
 • 4. Sloveso. Slovnědruhová charakteristika ruského slovesa.
 • Глагол. Частеречная характеристика русского глагола.
 • 5. Slovesné tvary určité a neurčité. Časování sloves (1. a 2. časování ruských sloves).
 • Личные и неличные глагольные формы. Спряжение глаголов (1-ое и 2-ое спряжение русских глаголов).
 • 6. Kategorie vidu. Tvoření vidových dvojic. Kategorie času. Rozkazovací způsob. Podmiňovací způsob.
 • Категория вида. Образование видовых пар. Категория времени. Повелительное наклонение. Условное наклонение.
 • 7. Slovesa pohybu.
 • Глаголы движения.
 • 8. Slovesné tvary neurčité: příčestí.
 • Неличные глагольные формы: причастия.
 • 9. Slovesné tvary neurčité: přechodníky.
 • Неличные глагольные формы: деепричастия.
 • 10. Příslovce. Příslovce a predikativy. Stupňování příslovcí.
 • Наречия. Наречия и предикативы. Степени сравнения наречий.
 • 11. Předložky. Spojky. Citoslovce. Částice.
 • Предлоги. Союзы. Междометия. Частицы.
 • 12. Shrnutí.
 • Обобщение.
Literatura
  doporučená literatura
 • ĎUROVIČ, Ľubomír a Markus GIGER. Paradigmatika spisovné ruštiny : hláskosloví a tvarosloví. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020, 349 stran. ISBN 9788024639154. URL info
 • Sovremennyj russkij jazyk : morfologija : učebnik i praktikum dlja akademičeskogo bakalavriata. Edited by Svetlana Michajlovna Kolesnikova. Moskva: Jurajt, 2019, 207 stran. ISBN 9785534030341. info
 • VOBOŘIL, Ladislav. Praktická cvičení z ruštiny pro filology-překladatele : (výklad a cvičení). 1. vydání. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2015, 153 stran. ISBN 9788024444918. info
 • VOBOŘIL, Ladislav. Praktická cvičení z ruštiny pro filology-překladatele : (výklad a cvičení). 1. vydání. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2015, 169 stran. ISBN 9788024444505. info
 • DOLEŽELOVÁ, Eva. Lekcii po morfologii russkogo jazyka. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 159 s. ISBN 978-80-210-6232-0. info
 • GALKINA-FEDORUK, Jevdokija Michajlovna, Klavdija Vasil'jevna GORŠKOVA a Nikolaj Maksimovič ŠANSKIJ. Sovremennyj russkij jazyk : leksikologija, fonetika, morfologija. Moskva: URSS, 2009, 407 stran. ISBN 9785971056058. info
Výukové metody
Přednášky.
Лекции.
Metody hodnocení
Zkouška se skládá ze dvou částí:
a) Písemná část.
b) Ústní část.
Obě části zahrnují učivo předmětů morfologie ruštiny 1 (RJ1003) a morfologie ruštiny 2 (RJ1004).

Экзамен состоит из двух частей:
a) Письменная часть.
б) Устная часть.
Обе части включают в себя темы предметов RJ1003 и RJ1004.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Další zdroje / Другие источники:
 • Академическая грамматика русского языка (т. н. "Русская грамматика-80"): http://rusgram.narod.ru/.
 • Русская корпусная грамматика: http://rusgram.ru/.
 • Интерактивный учебник русской морфологии (имена существительные, имена прилагательные, местоимения): http://elportal.cz/publikace/morfologie-rustina.
 • Грамматический словарь русского языка (А. А. Зализняк)https://gramdict.ru/contents.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/RJ1004