RJ1004 Morfologie ruštiny 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–14:50 učebna 4; a Pá 1. 3. 14:00–15:50 učebna 56, Pá 15. 3. 14:00–15:50 učebna 56, Pá 29. 3. 14:00–15:50 učebna 56, Pá 12. 4. 14:00–15:50 učebna 56, Pá 3. 5. 14:00–15:50 učebna 56
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl prohloubit znalosti studentů o morfologickém systému ruštiny.
Цель предмета - углубить знания студентов о морфологической системе русского языка.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- popsat morfologický systém současné ruštiny;
- identifikovat a charakterizovat všechny slovní druhy;
- konfrontovat morfologické kategorie ruštiny a češtiny.

В конце курса студент будет способен:
- описать морфологическую систему современного русского языка,
- определить и охарактеризовать все части речи,
- сравнить морфологические категории чешского и русского языка.
Osnova
 • 1. Číslovky a číselné výrazy. Slovnědruhová charakteristika číslovek.
 • Числительные и числовые выражения. Частеречная характеристика числительных.
 • 2. Číslovky základní, druhové a řadové.
 • Количественные, собирательные, порядковые числительные.
 • 3. Číslovky neurčité, násobné, zlomkové.
 • Неопределённые, кратные числительные, дроби.
 • 4. Sloveso. Slovnědruhová charakteristika ruského slovesa.
 • Глагол. Частеречная характеристика русского глагола.
 • 5. Slovesné tvary určité a neurčité. Časování sloves (1. a 2. časování ruských sloves).
 • Личные и неличные глагольные формы. Спряжение глаголов (1-ое и 2-ое спряжение русских глаголов).
 • 6. Kategorie vidu. Tvoření vidových dvojic. Kategorie času. Rozkazovací způsob. Podmiňovací způsob.
 • Категория вида. Образование видовых пар. Категория времени. Повелительное наклонение. Условное наклонение.
 • 7. Slovesa pohybu.
 • Глаголы движения.
 • 8. Slovesné tvary neurčité: příčestí.
 • Неличные глагольные формы: причастия.
 • 9. Slovesné tvary neurčité: přechodníky.
 • Неличные глагольные формы: деепричастия.
 • 10. Příslovce. Příslovce a predikativy. Stupňování příslovcí.
 • Наречия. Наречия и предикативы. Степени сравнения наречий.
 • 11. Předložky. Spojky. Citoslovce. Částice.
 • Предлоги. Союзы. Междометия. Частицы.
 • 12. Shrnutí.
 • Обобщение.
Literatura
  povinná literatura
 • DOLEŽELOVÁ, Eva. Lekcii po morfologii russkogo jazyka. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 159 s. ISBN 978-80-210-6232-0. info
  doporučená literatura
 • RJABUŠKINA, S.V. Morfologija sovremennogo russkogo jazyka. Moskva: Flinta, 2009. 253 s. ISBN 978-5-9765-0771-5.
 • VOBOŘIL, Ladislav. Praktická cvičení z ruštiny pro filology-překladatele : (výklad a cvičení). 1. vydání. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2015. 153 stran. ISBN 9788024444918. info
 • VOBOŘIL, Ladislav. Praktická cvičení z ruštiny pro filology-překladatele : (výklad a cvičení). 1. vydání. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2015. 169 stran. ISBN 9788024444505. info
 • GALKINA-FEDORUK, Jevdokija Michajlovna, Klavdija Vasil'jevna GORŠKOVA a Nikolaj Maksimovič ŠANSKIJ. Sovremennyj russkij jazyk : leksikologija, fonetika, morfologija. Izd. 3. Moskva: URSS, 2009. 407 s. ISBN 9785397006941. info
 • GVOZDEV, Aleksandr Nikolajevič. Sovremennyj russkij literaturnyj jazyk. Izd. 6., ispravlennoje i dop. Moskva: URSS, 2009. 469 s. ISBN 9785397001915. info
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Zkouška se skládá ze dvou částí:
a) Písemná část (je potřeba dosáhnout aspoň 75% správných odpovědí).
b) Ústní část.
Obě části zahrnují učivo předmětů morfologie ruštiny 1 a morfologie ruštiny 2.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
1) Академическая грамматика русского языка (т. н. "Русская грамматика-80"): http://rusgram.narod.ru/

2) Русская корпусная грамматика: http://rusgram.ru/.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.