RJ1003 Morfologie ruštiny 1

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ1003/Kombi02: Pá 21. 9. 12:00–13:50 učebna 4, Pá 26. 10. 12:00–13:50 učebna 4, Pá 9. 11. 12:00–13:50 učebna 4, Pá 7. 12. 12:00–13:50 učebna 4, A. Sokolova
RJ1003/Prez01: Čt 11:00–11:50 učebna 7, A. Sokolova
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s morfologickým systémem ruštiny a odborná terminologií, jejíž znalost je nutná nejen pro studium gramatiky jako systému, ale i pro následné studium jednotlivých lingvistických disciplín. Je uplatňován zřetel ke komparaci českého a ruského jazyka, pozitivnímu transferu i jazykové interferenci v rámci obou jazyků.

Vyučovacím jazykem je ruština.

Цель предмета - познакомить студентов с морфологической системой русского языка и специальной терминологией, которую необходимо знать не только для дальнейшего изучения грамматической системы русского языка, но и для дальнейшего изучения отдельных лингвистических дисциплин. На занятиях уделяется внимание сравнению чешского и русского языков, обращается внимание на позитивный трансфер и языковую интерференцию в рамках обоих языков.

Язык лекций - русский.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- definovat gramatické kategorie substantiv, adjektiv a zájmen v současné ruštině;
- popsat a identifikovat probrané slovní druhy;
- srovnat fungování substantiv, adjektiv a zájmen v ruštině a češtině;
- uplatnit získané teoretické poznatky z oblasti stavby slov a klasifikace probraných slovních druhů pro komunikaci v ruském jazyce.

Студент будет способен:
- определить грамматические категории имен существительных, прилагательных и местоимений в современном русском языке;
- описать и индентифицировать разобранные части речи;
- сравнить функционирование имен существительных, прилагательных и местоимений в русском и чешском языках;
- применить полученные теоретические знания из области словообразования и классификации частей речи в процессе общения на русском языке.
Osnova
 • 1. Předmět a základní pojmy morfologie. Slovní druhy. Gramatické kategorie substantiv.
 • Предмет и основные понятия морфологии. Части речи. Грамматические категории имён существительных.
 • 2. Skloňování substantiv. Substantiva prvního skloňování v jednotném a množném čísle.
 • Склонение имён существительных. Имена существительные 1-го склонения в единственном и множественном числе.
 • 3. Druhé skloňování podstatných jmen. Odchylky ve 2. skloňování podstatných jmen.
 • 2-е склонение имён существительных. Исключения во 2-ом склонении имён существительных.
 • 4. Třetí skloňování podstatných jmen.
 • 3-е склонение имён существительных.
 • 5. Způsoby tvoření podstatných jmen. Nesklonná podstatná jména.
 • Способы образования имён существительных. Несклоняемые имена существительные.
 • 6. Přídavná jména a jejich slovnědruhová charakteristika.
 • Имена прилагательные и их частеречная характеристика.
 • 7. Morfologické kategorie přídavných jmen: paradigmatika, jmenné a složené tvary.
 • Морфологические категории имён прилагательных: парадигматика, краткие и полные формы.
 • 8. Stupňování přídavných jmen.
 • Степени сравнения имён прилагательных.
 • 9. Přízvuk a pravopis přídavných jmen.
 • Ударение в именах прилагательных, правописание имён прилагательных.
 • 10. Zájmena a zájmenná slova. Zájmena osobní, přivlastňovací a zvratná.
 • Местоимения и местоименные слова. Личные, притяжательные местоимения, возвратное местоимение.
 • 11. Zájmena záporná, ukazovací, neurčitá.
 • Отрицательные, указательные, неопределённые местоимения.
 • 12. Opakování.
 • Повторение.
Literatura
  povinná literatura
 • DOLEŽELOVÁ, Eva. Lekcii po morfologii russkogo jazyka. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 159 s. ISBN 978-80-210-6232-0. info
  doporučená literatura
 • RJABUŠKINA, S.V. Morfologija sovremennogo russkogo jazyka. Moskva: Flinta, 2009. 253 s. ISBN 978-5-9765-0771-5
 • VOBOŘIL, Ladislav. Praktická cvičení z ruštiny pro filology-překladatele : (výklad a cvičení). 1. vydání. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2015. 153 stran. ISBN 9788024444918. info
 • VOBOŘIL, Ladislav. Praktická cvičení z ruštiny pro filology-překladatele : (výklad a cvičení). 1. vydání. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2015. 169 stran. ISBN 9788024444505. info
 • GALKINA-FEDORUK, Jevdokija Michajlovna, Klavdija Vasil'jevna GORŠKOVA a Nikolaj Maksimovič ŠANSKIJ. Sovremennyj russkij jazyk : leksikologija, fonetika, morfologija. Izd. 3. Moskva: URSS, 2009. 407 s. ISBN 9785397006941. info
 • GVOZDEV, Aleksandr Nikolajevič. Sovremennyj russkij literaturnyj jazyk. Izd. 6., ispravlennoje i dop. Moskva: URSS, 2009. 469 s. ISBN 9785397001915. info
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Písemný test (k úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout aspoň 75%).
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
1) Академическая грамматика русского языка (т. н. "Русская грамматика-80"): http://rusgram.narod.ru/

2) Русская корпусная грамматика: http://rusgram.ru/.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.