RJ1003 Morfologie ruštiny 1

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ1003/Kombi01: Pá 16. 10. 16:00–17:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 30. 10. 16:00–17:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 27. 11. 16:00–17:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 8. 1. 16:00–17:50 respirium (5. nadzemní podlaží), A. Sokolova
RJ1003/Prez01: Út 9:00–9:50 učebna 10, A. Sokolova
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s morfologickým systémem ruštiny a odbornou terminologií, jejíž znalost je nutná nejen pro studium gramatiky jako systému, ale i pro následné studium jednotlivých lingvistických disciplín. Je uplatňován zřetel ke komparaci češtiny a ruštiny, pozitivnímu transferu i jazykové interferenci v rámci obou jazyků.

Vyučovacím jazykem je ruština.

Цель предмета - познакомить студентов с морфологической системой русского языка и специальной терминологией, которую необходимо знать не только для дальнейшего изучения грамматической системы русского языка, но и для дальнейшего изучения отдельных лингвистических дисциплин. На занятиях уделяется внимание сравнению чешского и русского языков, обращается внимание на позитивный трансфер и языковую интерференцию в рамках обоих языков.

Язык лекций - русский.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- definovat gramatické kategorie substantiv, adjektiv a zájmen v současné ruštině;
- popsat a identifikovat probrané slovní druhy;
- srovnat fungování substantiv, adjektiv a zájmen v ruštině a češtině;
- uplatnit získané teoretické poznatky z oblasti stavby slov a klasifikace probraných slovních druhů pro komunikaci v ruském jazyce.

Студент будет способен:
- определить грамматические категории имён существительных, прилагательных и местоимений в современном русском языке;
- описать и индентифицировать разобранные части речи;
- сравнить функционирование имён существительных, прилагательных и местоимений в русском и чешском языках;
- применить полученные теоретические знания из области словообразования и классификации частей речи в процессе общения на русском языке.
Osnova
 • 1. Předmět a základní pojmy morfologie. Slovní druhy. Slovotvorba.
 • Предмет и основные понятия морфологии. Части речи. Словообразование.
 • 2. Tvoření slov v ruštině - morfémy, slovotvorné způsoby, slovotvorné slovníky.
 • Образование слов в русском языке - морфемы, словообразовательные способы, словообразовательные словари.
 • 3. Substantiva a jejich gramatické kategorie v ruštině.
 • Грамматические категории имён существительных в русском языке.
 • 4. Skloňování substantiv. Substantiva prvního skloňování.
 • Склонение имён существительных. Существительные 1-го склонения.
 • 5. Druhé a třetí skloňování podstatných jmen.
 • 2-ое и 3-ье склонение имён существительных.
 • 6. Přídavná jména a jejich slovnědruhová charakteristika.
 • Имена прилагательные и их частеречная характеристика.
 • 7. Morfologické kategorie přídavných jmen: paradigmatika, jmenné a složené tvary.
 • Морфологические категории имён прилагательных: парадигматика, краткие и полные формы.
 • 8. Stupňování přídavných jmen.
 • Степени сравнения имён прилагательных.
 • 9. Přízvuk a pravopis přídavných jmen.
 • Ударение в именах прилагательных, правописание имён прилагательных.
 • 10. Zájmena a zájmenná slova. Zájmena osobní, přivlastňovací a zvratná.
 • Местоимения и местоименные слова. Личные, притяжательные местоимения, возвратное местоимение.
 • 11. Zájmena záporná, ukazovací, neurčitá.
 • Отрицательные, указательные, неопределённые местоимения.
 • 12. Opakování.
 • Повторение.
Literatura
  doporučená literatura
 • Sovremennyj russkij jazyk : morfologija : učebnik i praktikum dlja akademičeskogo bakalavriata. Edited by Svetlana Michajlovna Kolesnikova. Moskva: Jurajt, 2019. 207 stran. ISBN 9785534030341. info
 • SOKOLOVA, Anastasia, Oxana TRUHLÁŘOVÁ, Michaela BOHÁČOVÁ a Judita FLÁDROVÁ. Morfologie ruštiny 1: podstatná jména, přídavná jména, zájmena. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-9183-2. URL URL URL URL info
 • VOBOŘIL, Ladislav. Praktická cvičení z ruštiny pro filology-překladatele : (výklad a cvičení). 1. vydání. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2015. 153 stran. ISBN 9788024444918. info
 • VOBOŘIL, Ladislav. Praktická cvičení z ruštiny pro filology-překladatele : (výklad a cvičení). 1. vydání. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2015. 169 stran. ISBN 9788024444505. info
 • DOLEŽELOVÁ, Eva. Lekcii po morfologii russkogo jazyka. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 159 s. ISBN 978-80-210-6232-0. info
 • GALKINA-FEDORUK, Jevdokija Michajlovna, Klavdija Vasil'jevna GORŠKOVA a Nikolaj Maksimovič ŠANSKIJ. Sovremennyj russkij jazyk : leksikologija, fonetika, morfologija. Izd. 3. Moskva: URSS, 2009. 407 s. ISBN 9785397006941. info
 • GVOZDEV, Aleksandr Nikolajevič. Sovremennyj russkij literaturnyj jazyk. Izd. 6., ispravlennoje i dop. Moskva: URSS, 2009. 469 s. ISBN 9785397001915. info
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Písemný test (k úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout aspoň 75%).
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Další informace o podstatných jménech, přídavných jménech a zájmenech je možné čerpat z následujících zdrojů:

1) Академическая грамматика русского языка (т. н. "Русская грамматика-80"): http://rusgram.narod.ru/

2) Русская корпусная грамматика: http://rusgram.ru/.

3) Интерактивный учебник русской морфологии (имена существительные, имена прилагательные, местоимения): http://elportal.cz/publikace/morfologie-rustina.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/RJ1003