RJ1066 Dějiny Ruska 1

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/0/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Aneta Čermáková (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Předpoklady
Zájem o historii východních Slovanů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět cílí na pochopení ruských dějin v evropském kontextu prostřednictvím aktuální interpretace. Důraz je kladen na souvislosti v rámci východoslovanského areálu.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen interpretovat dějiny Ruska po chronologické ose od nejstarších dob východních Slovanů, vzniku prvního státního útvaru Kyjevské Rusi, přijetí křesťanství dynastií Rurikovců, přes období feudální rozdrobenosti a nájezdů kočovníků, epochu formování jednotného moskevského státu, svržení tatarského a mongolského jha až k prvním ruským carům a nástupu Romanovců v evropském kontextu. Dále bude schopen historické události zmíněného období zařadit také v kontextu vývoje ruské literatury a dokáže vysvětlit vliv některých událostí na vývoj jazyka a kultury Ruska.
Osnova
 • Obsah přednášek
 • 1. Vznik prvního ruského státu, období Kyjevské Rusi. Kníže Vladimír Svjatoslavič, přijetí křesťanství na Rusi.
 • 2. Období největšího rozmachu Kyjevské Rusi. Jaroslav Moudrý, Vladimír Monomach, systém raně feudálních vztahů, zahraniční politika, ruské vztahy s Byzancí, boj proti kočovníkům, kultura.
 • 3. Rusko v období feudální rozdrobenosti. Novgorod a Pskov. Boj Ruska s vnějšími nepřáteli ve 13. století. Boj se Švédy a řádem německých rytířů. Alexandr Něvský, bitva na Něvě a u Čudského jezera, vznik státu Tatarů a Mongolů, bitva na Kalce.
 • 4. Boj Ruska s vnějšími nepřáteli ve 14. a 15. století. Nájezdy Tatarů, porobení Rusi, Zlatá Horda, kultura.
 • 5. Vznik jednotného státu. Moskevské knížectví. Význam Moskvy pro sjednocení země, Ivan Kalita, Dmitrij Donský, Kulikovská bitva.
 • 6. Moskevský stát. Ivan III., proces definitivního sjednocení ruských zemí, svržení tatarského jha.
 • 7. Rusko v 16. století. Ivan IV., Boris Godunov, kultura.
 • 8. Rusko na přelomu 16. a 17. století. Situace v zemi po smrti Ivana IV., Vasilij Šujskij, Boris Godunov, období smuty. Lžicarové.
 • 9. Rusko v 17. / 18. století. Vnitřní a zahraniční politika, první Romanovci na carském trůnu, rozkol v církvi, připojení Ukrajiny k Rusku.
 • 10. Rusko za Petra I. Vláda Petra I., zahraniční a domácí politika, kultura.
 • 11. Rusko za Petra I. Reformy Petra I., Rusko a Evropa.
 • 12. Palácové převraty a ženské panovnice po smrti Petra Velikého; Kateřina II. – zahraniční politika, kultura, filozofie, rolnická válka (Jemeljan Pugačov).
Literatura
  doporučená literatura
 • VYDRA, Zbyněk, Michal ŘOUTIL, Jitka KOMENDOVÁ, Kateřina HLOUŠKOVÁ a Michal TÉRA. Dějiny Ruska. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017, 499 stran. ISBN 9788074223242. info
 • PUTNA, Martin C. Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 2015, 335 stran. ISBN 9788074295348. info
 • Dějiny Ruska 20. století. Edited by Andrej Borisovič Zubov. Vydání první. Praha: Argo, 2014, 949 stran. ISBN 9788025709214. info
 • ŠVANKMAJER, Milan. Dějiny Ruska. 6., dopl. vyd. Praha: NLN Nakladatelství lidové noviny, 2010, 601 s. ISBN 9788074220265. info
  neurčeno
 • ŠVANKMAJER, Milan. Petr I. :zrození impéria. Praha: Lidové noviny, 1999, 322 s. ISBN 80-7106-301-0. info
Výukové metody
Samostatné nastudování komentovaných prezentací a dalších materiálů v interaktivní osnově; čtení a poslech. Konzultace s vyučující.
Metody hodnocení
Písemný test (alespoň 70 % správných odpovědí).
Informace učitele
Předmět je realizován v bezkontaktní formě.
Bližší informace k ukončení předmětu budou umístěny ve studijních materiálech.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.