RJ1074 Praktická jazyková cvičení 1

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. v kombinovaném studiu 24 hod. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Lucie Vahalová (cvičící)
Garance
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Předpoklady
Zvládnutí grafického systému ruského jazyka (tiskací a psací azbuky). Nastudování úvodní lekce (Lekce 0) Učebnice současné ruštiny (Olga Belyntseva, Adam Janek).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvoj dovedností a znalostí z fonetiky a gramatiky, rozvoj dovedností čtení s porozuměním, elementárního ústního a písemného projevu, poslechu originálních ruských textů. Dalším cílem je rozšíření slovní zásoby, procvičování pravopisu a ruské mluvnice pomocí doplňovacích a překladových cvičení, procvičování správné výslovnosti a intonace.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen aktivně používat ruský jazyk v celé škále komunikačních situací na požadované úrovni A1. Novou slovní zásobu bude schopen aplikovat v praxi (dialogická a monologická řeč). Bude znát základní pravidla ruského pravopisu a umět je použít v písemném projevu. Bude znát základní normy ruské výslovnosti a intonace.
Osnova
 • 1. Seznámení, pozdravy. Jak se máte?
 • 2. Co? Kde? Kdy?
 • 3. Denní režim.
 • 4. Dovolená, prázdniny.
 • 5. Praha.
 • 6. Rodina, příbuzní.
 • 7. Rodinné záležitosti.
 • 8. Moskva.
 • 9. Podivuhodná planeta.
 • 10. Svátky.
 • 11. Vánoce a Nový rok.
 • 12. Opakování.
Literatura
  povinná literatura
 • BELYNTSEVA, Olga a Adam JANEK. Učebnik sovremennogo russkogo jazyka. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009, xii, 554. ISBN 9788025125960. info
  doporučená literatura
 • LEBEDEVA, Marija Nikolaevna. Russkij jazyk s ulybkoj. Korotkie isotrii, šutki, dialogi. Moskva: Russkij jazyk. Kursy, 2012. 88 s. ISBN 978-5-88337-264-2.
 • SOKOLOVA, Anastasia a Oxana TRUHLÁŘOVÁ. Cvičebnice ruské gramatiky - s nadhledem A1. 1. vydání. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2019, 68 s. ISBN 978-80-7489-508-1. URL info
 • DOLMATOVA, Olia a Ekaterina NOVACAC. Točka Ru : Russian course. Moskva: Pero, 2018, 141 stran. ISBN 9785990898318. info
 • DOLMATOVA, Olia a Ekaterina NOVACAC. Točka Ru : Russian course. Moskva: Pero, 2018, 151 stran. ISBN 9785990898301. info
 • VALOVA, Liudmila, Varvara GOLOVATINA a Milena RYKOVSKÁ. Tvoj šans A1 : ruština pro střední a jazykové školy : učebnice s integrovaným pracovním sešitem. 1. vydání. Plzeň: Fraus, 2018, 168 stran. ISBN 9788074894237. info
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vyd. 2. Voznice: Leda, 2007, 535 s. ISBN 9788073351120. info
 • ŽOFKOVÁ, Hana. Česko-ruská konverzace. Vyd. 1. Voznice: LEDA, 2003, 407 s. ISBN 8073350203. info
 • BALCAR, M. Ruská gramatika v kostce. Voznice: LEDA spol. s r. o., 1999, 125 s. ISBN 80-85927-56-X. info
 • ŠROUFKOVÁ, Miloslava, Marta VENCOVSKÁ a Rostislav PLESKÝ. Russko-češskij, češsko-russkij slovar. Vyd. 1. Praha: LEDA, 1998, Lxxxiii, 9. ISBN 8085927411. info
Výukové metody
Semináře - praktická jazyková cvičení. Pravidelná příprava na hodiny, plnění domácích úkolů, slohové práce, poslech a četba ruských textů, překladová, doplňovací a jiná cvičení, práce ve dvojicích či skupinách.
Metody hodnocení
Kontrola zvládnutí předmětu se skládá z písemné a ústní části zápočtu.
Písemná část - test (učivo z celého semestru). Test je nutné napsat na 75 %. Po úspěšném zvládnutí písemného testu se student přihlásí na ústní část zápočtu, která zahrnuje:
- analýzu a opravu chyb v testu,
- popis situace na fotografii/obrázku a reakce na navazující otázky vyučujícího,
- volnou konverzaci s vyučujícím na zadaná témata (témata, která se probírala v průběhu celého semestru, vyučující se po krátkém monologu studenta doptává na doplňující otázky k vybranému tématu).
Trvání ústní části cca 15 - 25 minut.
Na rozvoj monologické a dialogické řeči, které jsou u ústní části hodnoceny, jsou mimo PJC 1 zaměřeny i předměty navazující - Jazykový seminář 1 (RJ1027) a Konverzační cvičení 1 (RJ1035).
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Povinná účast na seminářích - docházka se eviduje. Nepřítomnost je nutno doložit řádnou omluvenkou.
První část kurzu praktického jazyka. Předmět postupně rozvíjí komunikační dovednosti, schopnosti ústního a písemného projevu (čtení, poslech s porozuměním, dialogická a monologická řeč, aj.). Studenti se učí novou slovní zásobu, seznamují se s ruským pravopisem, osvojují si gramatická pravidla. Důležitou součástí výuky je práce s textem (čtení, odpovědi na otázky, překlad, opakování vět a slovních spojení atd.). Písemný i ústní projev jsou pravidelně procvičovány formou samostatných úkolů.


Doporučuje se zápis předmětů Jazykový seminář 1 (1027) a Konverzační cvičení 1 (1035), jejichž obsahem je rozšíření základních konverzačních témat povinného předmětu Praktická jazyková cvičení 1 a jejich aplikace v praxi s hlavním důrazem na rozvoj dialogické a monologické řeči.


Při on-line výuce je požadována zapnutá kamera.

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.