RJ_BP Bakalářská práce

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/1. Individuální konzultace. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Předpoklady
RJ_BPp BPp
Předmět si zapisuje student, který píše bakalářskou práci na katedře ruského jazyka. Typicky v pátém semestru bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/45, pouze zareg.: 0/45, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/45
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář vychází ze zadaného tématu bakalářské práce a je veden příslušným konzultantem. Bakalářské práce studentů mohou analyzovat problematiku v lingvistice, literatuře, vyjímečně, tj. ve srovnávacím aspektu na dějiny a reálie. Student si zvolí téma a vyučujícího podle svého zaměření. Učí se, jak plánovat práci a řídit přístup ke studiu literatury. Zabývá se osvojením různých výzkumných technik a aplikuje je na vlastní projekt. V rámci seminářů studenti prezentují své projekty výzkumu a diskutují o nich.
Výstupy z učení
Absolvování tohoto předmětu zajistí, že student pracuje na BP odsouhlasenou vedoucím. Student by tak měl být připraven ke konzultaci práce a seznámen s požadavky, které na něj budou kladeny státní komisí při obhajobě.
Osnova
 • 1. Rozpracování tématu.
 • 2. Výběr primární a sekundární literatury.
 • 3. Zpracování projektu práce.
 • 4. Koncepce bakalářské práce.
 • 5. Metody výzkumu v oblasti cizojazyčného vyučování.
 • 6. Příprava a organizace výzkumu.
 • 7. Vlastní výzkum.
 • 8. Zpracování výsledků výzkumu.
 • 9. Průběžné zpracovávání bakalářské závěrečné práce.
Literatura
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. 1. vyd. Olomouc : Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.
 • GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno : Paido, 2000. 207 s. ISBN 8085931796.
 • MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Cesty pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno : Paido, 2004. 78 s. ISBN 8073150786.
 • PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. 1. vyd. Praha : Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy, 1998. 270 s. ISBN 0-7184-569-8.
 • Holoušová, D., Krobotová, M. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2002, 117 s
 • Viz web katedry RJaL s PP prezentací knihovny PdF
Výukové metody
Studium odborné literatury, teoretická příprava. Prezentace projektu bakalářské práce, aktivní zapojení se do diskuse.
Metody hodnocení
Práce v průběhu celého semestru. Postupné zpracovávání dílčích úkolů a cílů stanovených v projektu bakalářské práce.
Informace učitele
Předpokládají se průběžné konzultace s vedoucí práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/RJ_BP