RV2MP_3DR2 Didaktika výchovy ke zdraví 2

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radim Slaný (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání praktických zkušeností a dovedností potřebných pro metodickou způsobilost učitelů. Důraz je kladen na didaktickou transformaci a metodické přístupy k jednotlivým učebním tématům z oboru výchova ke zdraví. Součástí předmětu jsou realizace a rozbory vyučovacích pokusů studentů na základní škole jako východisko pro pedagogickou praxi v rámci studia.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
rozumí, vysvětlí a v praxi aplikuje základní poznatky z didaktiky výchovy ke zdraví
dokáže využít získané poznatky k reflektovanému metodickému výstupu
na podkladě didaktické analýzy učiva připraví i zhodnotí vyučovací jednotku
definuje specifické problémy vyučování výchovy ke zdraví na základní škole
definuje didaktické dovednosti učitele výchovy ke zdraví
Osnova
 • Základní témata: 1. Didaktická transformace následujících témat obsažených v RVP ZV 2. Příprava a realizace výuky výchovy ke zdraví 3. Analýza a hodnocení hodiny výchovy ke zdraví 4. Zpracování odborné literatury vztahující se k tématům efektivního učení a rozvoje klíčových kompetencí
Literatura
  povinná literatura
 • https://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-353-version1-vybrane_kapitoly_z_didaktiky_v.pdf
  doporučená literatura
 • PASCH, Marvin. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005. 416 s. ISBN 8073670542. info
 • PIKE, Graham a David SELBY. Cvičení a hry pro globální výchovu. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 253 s. ISBN 80-7178-369-2. info
 • BAKALÁŘ, Eduard. Předposlední psychohry :společenské hry pro všestranný rozvoj osobnosti. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 167 s. ISBN 80-7178-447-8. info
 • PORTMANN, Rosemarie. Hry pro posílení psychické odolnosti. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 103 s. ISBN 80-7178-331-5. info
 • HUNTER, Madeline C. Účinné vyučování v kostce. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 101 s. ISBN 80-7178-220-3. info
 • Program podpory zdraví ve škole :rukověť projektu Zdravá škola. Edited by Miluše Havlínová. 1. vyd. Praha: Portál, 1998. 275 s., ta. ISBN 80-7178-263-7. info
 • SILBERMAN, Mel a Karen LAWSONOVÁ. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování : osvědčené způsoby efektivního vyučování. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 311 s. ISBN 80-7178-124-X. info
 • DONÁT, Josef a Nora DONÁTOVÁ. Důvěrně a otevřeně o sexualitě : sexuální výchova pro základní školu a pro nižší ročníky víceletých gymnázií. Praha: Fortuna, 1996. 95 s. : il. ISBN 80-7168-371-X. info
 • Moderní vyučování. Edited by Geoffrey Petty, Translated by Štěpán Kovařík. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 380 s. ISBN 80-7178-070-7. info
 • WALKER, Richard a Elizabeth FENWICK. Sexuální výchova :průvodce citovým a tělesným dozráváním. České vyd. 1. Praha: Cesty, 1996. 94 s. ISBN 80-7181-022-3. info
 • ŠULOVÁ, Lenka. Jak učit výchovu k manželství a rodičovství? Vyd. 1. Praha: Grada, 1995. 112 s. ISBN 8071692182. info
 • SIELERT, Uwe. Sexuální výchova :kniha netradičních metod výuky. Translated by Jan Brázdil - Nataša Brázdilová. 1. vyd. Praha: Trizonia, 1994. 279 s. ISBN 80-85573-36-9. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů a samostatné práce.
Metody hodnocení
Student úspěšně zakončí předmět po vypracování a odevzdáním a obhájením pěti podrobných příprav(student si vybírá z celkové databáze 30 témat) na vyučovací jednotku na vybrané téma, jejich prezentaci a diskusi s vyučujícím a ostatními studenty. Součástí příprav je definování klíčových kompetencí žáků, zařazení tématu do RVP ZV a vytyčení mezipředmětových vztahů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/RV2MP_3DR2