SKPA003 Quantitative and qualitative methods in educational research

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Institut výzkumu školního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Veličková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu školního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Předpoklady
To demonstrate knowledge of individual research methods and techniques in a discussion (examples of use, advantages, and disadvantages). To enclose the research project (defended at the exam in the course Educational Research Methodology), which presents the dissertation basis, with a detailed description of research methods or techniques. To prove the ability of elementary skills in the use of selected software for quantitative data processing.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim is to improve the skills in project planning and implementation of educational research, including the evaluation and interpretation of results. The emphasis is on methods and techniques in both quantitative and qualitative research.
Výstupy z učení
After finishing the course, students are able to:
- understand the principles of QUAL and QUAN research methods
- carry out basic analysis (incl. basic statistic analysis)
- interpret the collected data
- design small-scale QUAL or QUAN research project.
Osnova
 • Theoretical background and methods in qualitative research. Quantitative methods and educational phenomena investigation. Observation. Questionnaire: survey, interview, debate. Content analysis: personal documents, school documents analysis. Methods of social relations measurement. Q-methodology. Experiment. The basics of statistical procedures and quantitative data processing.
Literatura
  povinná literatura
 • HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Praha : Portál, 2005.
 • HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha : Portál, 2004.
 • KERLINGER, F. N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum : Foundations of behavioral research (Orig.). Vyd. 1. Praha : Academia, 1972.
 • MORGAN, D. L. Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. Boskovice : Albert, 2001.
 • PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha : Karolinum, 1998.
 • MAREŠ, Petr, Ladislav RABUŠIC a Petr SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 508 s. ISBN 978-80-210-6362-4. Projekty Nakladatelství Munipress info
 • CRESWELL, John W. Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 3rd ed. London: Sage, 2009, xxix, 260. ISBN 9781412965576. info
  doporučená literatura
 • DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Karolinum, 1993.
 • GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2000.
 • CHRÁSKA, M. K současným trendům pedagogického výzkumu ve světě. Olomouc : UP, 1995.
 • CHRÁSKA, M. Úvod do výzkumu v pedagogice. Olomouc : UP, 2003.
 • MAŇÁK, J.; ŠVEC, V. Cesty pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2003.
 • MAŇÁK, J.; ŠVEC, V.; ŠVEC, Š. Slovník pedagogické metodologie. Brno : Paido, 2005.
 • MARŠÁLOVÁ, L. Metodologia a metody psychologického výzkumu. 1. vyd. Bratislava : SPN, 1990.
 • PLICHTOVÁ, J. Metódy socialnej psychológie zblízka. Kvalitatívné a kvantitatívné skúmanie sociálných reprezentacií. Bratislava : Média, 2002.
 • SILVERMAN, D. Jako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava : IKAR, 2005.
 • STRAUSS, A.; CORBINOVÁ, J. Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice : Albert, 1999.
 • CRESWELL, John W. Qualitative inquiry & research design : choosing among five approaches. 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE, 2013, xxi, 448. ISBN 9781412995306. info
 • SMITH, Jonathan A., Paul FLOWERS a Michael LARKIN. Interpretative phenomenological analysis : theory, method and research. First published. Thousand Oaks: Sage, 2009, 225 stran. ISBN 9781412908344. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vydání první. Praha: Portál, 2007, 377 stran. ISBN 9788073673130. URL info
 • MELOUN, Milan a Jiří MILITKÝ. Počítačová analýza vícerozměrných dat v příkladech. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1335-0. info
 • VAUS, David A. de. Research design in social research. 1st pub. London: Sage Publications, 2001, xvii, 279. ISBN 0-7619-5347-7. info
 • MELOUN, Milan a Jiří MILITKÝ. Statistické zpracování experimentálních dat. Praha: Plus, 1994, xxiii, 839. ISBN 8085297566. info
Výukové metody
lectures, class discussion
Metody hodnocení
written test and oral exam;
to defend a dissertation project
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/mod/resource/view.php?id=8832
Požadavky ke zkoušce: 1) V diskusi prokázat znalost jednotlivých metod (příklady možného použití, výhody a nevýhody). 2) Doložit projekt výzkumu (obhájený při zkoušce v předmětu Základy metodologie vědecké práce), který tvoří základ disertační práce s rozpracovanými výzkumnými metodami, resp. technikami a návrhem analýzy dat (údajů), modelový nebo reálný příklad. 3) Předpokládá se základní orientace v některém z vybraných softwarů pro kvantitativní zpracování dat. Předmět má e-learning. Další materiály jsou dostupné z: http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=641
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SKPA003