SKPC003 Kvantitativní a kvalitativní metody pedagogického výzkumu

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Institut výzkumu školního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Veličková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu školního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Předpoklady
SKPC002 Metodologie v pedagogice
Smyslem disciplíny je prohloubení vědomostí a dovedností studentů z oblasti zkoumání pedagogických jevů a posílení jejich samostatného metodologického uvažování. 1) V diskusi prokázat znalost jednotlivých metod (příklady možného použití, výhody a nevýhody). Předpokládá se prohloubená orientace v metodologické literatuře. 2) Předložení zpracovaného projektu dle požadavků (viz elektronický kurz). Součástí projektu je velmi přesné vymezení cílů, předmětu výzkumu, v případě kvantitativního výzkumu navržených hypotéz, definice proměnných apod. Student obhájí vhodný postup (metodu) řešení vytyčených problémů a ověřování hypotéz. Na základě simulačního příkladu student načrtne způsob statistického zpracování dat a interpretaci možných výsledků. Součástí projektu je graficky ztvárněný výzkumný design (obhajoba a zdůvodnění designu). 3) Během studia metodologie studenti vypracují jednu seminární práci dle zadání vyučujícího. Studenti mohou vybírat z navržených úkolů: a) analýza cizojazyčného metodologického testu – překlad, interpretace a prezentace poznatků b) možnosti testování vědomostí a dovedností v rámci studia metodologie – návrh didaktického testu c) analýza vybraného paradigmatu a jeho aplikace na pedagogický výzkum (bude předmětem každého výzkumného projektu, ale může být též rozpracováno jako samostatná práce) d) kvalitativní analýza textu a jeho interpretace e) didaktická transformace metodologických poznatků – studenti si vyberou jedno z nabízených témat a pokusí se ho odborně zpracovat a transformovat do multimediální prezentace 4) Předpokládá se základní orientace v některém z vybraných softwarů pro kvantitativní zpracování dat. Doporučený software je statistica, který je dostupný prostřednictvím licence MU na intranetu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Smyslem disciplíny je prohloubení vědomostí a dovedností studentů z oblasti zkoumání pedagogických jevů a posílení jejich samostatného metodologického uvažování.
Výstupy z učení
Na konci předmětu budou studenti znát:
principy jednotlivých výzkumných kvalitativních i kvantitativních metod
základní analýzy (včetně základních statistických analýz)
umět interpretovat získaná data
projektovat jednoduché kvalitativní a kvantitativní výzkumy.
Osnova
 • Tématické okruhy konzultací a samostatného studia
 • Vztah mezi metodologií a pedagogikou. Metodologie a výzkum pedagogické reality (rozdíl mezi přírodní a individuální realitou). Metodologické prostředky a cíle poznávání (epistémé, techné, doxa). Zkušenost a empirické metody. Kvalitativní a kvantitativní metody. Realita a teorie, modely sociální reality. Otázky kauzality a vědeckého zákona. Metrie, edukometrie sociometrie. Induktivní a deduktivní modely. Schematizace a rekonstrukce v metodologii. Metodologické otázky vědecké komunikace a interpretace. Logické elementy v metodologii, definování a logická tvrzení, formy logického usuzování a vyvozování závěrů. Deskripce a odborný jazyk, predikce a explanace.
 • Paradigmata v metodologii jako sociální fenomén
 • Změny vědeckého paradigmatu: pozitivizmus (sociální pozitivizmus), darwinismus (sociální darwinismus), behaviorismus, pragmatismus, existencionalismus, marxismus, socialismus, systémové (strukturální) modely, realismus, empirismus, fenomenologie aj. Paradigma v metodologii pedagogiky. Metodologický význam sociální a výchovné reality. Výchova a učení jako výzkumné paradigma (sociální a individuální realita). Sociální jednání a rozhodování. Změny v sociální realitě a chování jedince. Socializace a míra přizpůsobení lidí. Odlišnosti v sociálním přizpůsobení a sociometrie - soubory dat. Kulturní odlišnosti a aspekty metodologie.
 • Kvalitativní metody a pedagogické jevy:
 • Kvalitativní metody a teorie, její sociální pojetí. Terénní výzkum. Pojetí kategorie a její kódování, dimenze. Paradigmatický model kvalitativního výzkumu. Vztahy mezi kategoriemi, kontextuální podmínky pozorování. Induktivní a deduktivní postupy. Teoretické rámce konceptualizace příběhu. Znaky a vlastnosti teorie. Analytický pohled na jevy a procesy. Interakční vlivy a matice. Empirie versus formální teorie (východisko pro rozhovor a pozorování). Metoda záznamů a diagramů, postupy třídění jevů (dat). Vědecké zásady a empirické ukotvení kvalitativního výzkumu.
 • Východiska kvalitativního výzkumu.
 • Hermeneutická koncepce, fenomenologická škola, Frankfurtská škola, vliv kognitivní a humanistické psychologie. Kombinování kvalitativních metod, triangulace. Kvalitativní pozorování, dotazování, rozhovor aj. Struktura písemné zprávy o kvalitativním výzkumu. Principy kvalitativního výzkumu, výzkumný problém, zdroje výzkumných problémů, formulování výzkumných otázek. Teoretická citlivost, definice a její zdroje (vztah mezi tvořivostí a vědou), práce s literaturou, definice pojmů.
 • Kvantitativní metody a zkoumání pedagogických a sociálních jevů
 • Základy statistických postupů a zpracování kvantitativních dat. Teorie deskripční (popisné – kvalitativně popisujeme určitý jev) a explanační (vysvětlujeme daný jev), predikční (předpovídání daného jevu). Fáze práce s daty, získávání dat, analýza dat, interpretace dat
 • Základní a výběrový soubor: statistický soubor, kritérium pro členství v množině, základní soubor nebo též universum. Výběrový soubor, rozsah souboru, reprezentativnost, metody náhodného výběru, stratifikovaný náhodný výběr, vícestupňový shlukový výběr, systematický výběr, výběr na základě dobrovolnosti, výběr na základě dostupnosti, kvótní výběr.
 • Základní statistické znaky: vlastnosti prvků, URČUJÍCÍ, ZKOUMANÉ, Zkoumané znaky jako PROMĚNNÉ, nezávisle proměnná, závisle proměnná, druhy znaků (proměnných), znaky KVALITATIVNÍ, znaky KVANTITATIVNÍ, znaky ALTERNATIVNÍ, znaky MOŽNÉ, znaky SPOJITÉ, znaky NESPOJITÉ (diskrétní)
 • Charakteristika proměnných, definice jednotlivých úrovní měření: NOMINÁLNÍ, ORDINÁLNÍ (pořadová), METRICKÁ, POMĚROVÁ DATA Druhy rozdělení a jejich charakteristiky: míra polohy (jejich využití u různých typů dat, průměr, medián, modus, rozptýlenosti (variační rozpětí, rozptyl a směrodatná odchylka), špičatosti a šikmosti.
 • Testování hypotéz, princip, testové kritérium, výpočet pravděpodobnosti, hladina významnosti, uveďte na konkrétním příkladu). Základní statistické procedury a testy: t-test, statistický odhad, test normality, chí-kvadrát testy, korelační analýza, regresní analýza, analýza rozptylu (ANOVA, princip jedno faktorové a více faktorové analýzy). Vícerozměrná analýza dat (PCA, FA, KA atd.). Praktické dovednosti: využití statistických programů pro hromadné zpracování dat (statistica, SPS atd.)
 • Pozorování
 • Pozorování jako výzkumná metoda, jeho struktura a možnosti poznání (dlouhodobé x krátkodobé, introspekce a extrospekce, přímé a nepřímé, standardizované a nestandardizované). Výsledky pozorování. Reliabilita a validita pozorování, možné zdroje chyb.
 • Rating
 • Rating a jeho užití v pedagogickém výzkumu. Definice, kategoriální, numerická, posuzovací, grafická a kumulativní škála. Praktická konstrukce položek různého typu.
 • Dotazník (anketa)
 • Druhy položek a jejich konstrukce, Likertova škála a škálové položky v dotaznících. Zásady konstrukce dotazníku (jasnost a srozumitelnost položek, jednoznačnost atd.). Kategorizace a systematizace získaných dat, třídění prvního, druhého a třetího stupně. Interpretace výsledků třídění.
 • Rozhovor, interwiev, beseda
 • Druhy (výzkumný, diagnostický, psychoterapeutický). Formy rozhovoru (individuální, skupinový atd.). Výzkumná specifika rozhovorů.
 • Obsahová analýza
 • Analýza osobní dokumentace, analýza školské a školní dokumentace, analýza odborného textu.
 • Metody měření sociálních vztahů
 • Sociometrické techniky, SORAD, zkoumání preferenčních postojů.
 • Q-metodologie
 • Význam a použití metody (některé možné příklady), tzv. q-typy, q-třídění, minimální q-třídění, třídění strukturované a nestrukturované.
 • Experiment
 • Možné využití ve vědeckém výzkumu, druhy experimentu (laboratorní, simulační, přirozený, formující), pravidla pro realizaci experimentu. Literatura Viz doporučená literatura. Seznam je postupně aktualizován. Předpokládá se jak orientace k nižních titulech kvalitativní, tak kvantitativní metodologie, stejně jako orientace v časopisech.
Literatura
  povinná literatura
 • HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Praha : Portál, 2005.
 • HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha : Portál, 2004.
 • KERLINGER, F. N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum : Foundations of behavioral research (Orig.). Vyd. 1. Praha : Academia, 1972.
 • MORGAN, D. L. Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. Boskovice : Albert, 2001.
 • PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha : Karolinum, 1998.
 • MAREŠ, Petr, Ladislav RABUŠIC a Petr SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 508 s. ISBN 978-80-210-6362-4. 2015. Projekty Nakladatelství Munipress info
 • CRESWELL, John W. Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 3rd ed. London: Sage. xxix, 260. ISBN 9781412965576. 2009. info
  doporučená literatura
 • DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Karolinum, 1993.
 • GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2000.
 • CHRÁSKA, M. K současným trendům pedagogického výzkumu ve světě. Olomouc : UP, 1995.
 • CHRÁSKA, M. Úvod do výzkumu v pedagogice. Olomouc : UP, 2003.
 • MAŇÁK, J.; ŠVEC, V. Cesty pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2003.
 • MAŇÁK, J.; ŠVEC, V.; ŠVEC, Š. Slovník pedagogické metodologie. Brno : Paido, 2005.
 • MARŠÁLOVÁ, L. Metodologia a metody psychologického výzkumu. 1. vyd. Bratislava : SPN, 1990.
 • PLICHTOVÁ, J. Metódy socialnej psychológie zblízka. Kvalitatívné a kvantitatívné skúmanie sociálných reprezentacií. Bratislava : Média, 2002.
 • SILVERMAN, D. Jako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava : IKAR, 2005.
 • STRAUSS, A.; CORBINOVÁ, J. Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice : Albert, 1999.
 • CRESWELL, John W. Qualitative inquiry & research design : choosing among five approaches. 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE. xxi, 448. ISBN 9781412995306. 2013. info
 • SMITH, Jonathan A., Paul FLOWERS a Michael LARKIN. Interpretative phenomenological analysis : theory, method and research. First published. Thousand Oaks: Sage. 225 stran. ISBN 9781412908344. 2009. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vydání první. Praha: Portál. 377 stran. ISBN 9788073673130. 2007. URL info
 • MELOUN, Milan a Jiří MILITKÝ. Počítačová analýza vícerozměrných dat v příkladech. Praha: Academia. ISBN 80-200-1335-0. 2005. info
 • VAUS, David A. de. Research design in social research. 1st pub. London: Sage Publications. xvii, 279. ISBN 0-7619-5347-7. 2001. info
 • MELOUN, Milan a Jiří MILITKÝ. Statistické zpracování experimentálních dat. Praha: Plus. 839 s. ISBN 8085297566. 1994. info
Výukové metody
přednáška, diskuse
Metody hodnocení
Výuka probíhá blokově dle připraveného rozpisu (Institut výzkumu školního vzdělávání). V rámci společných konzultací v průběhu semstru studenti připraví a obhájí své práce. Zkouška je písemná (test) a náseldně ústní. Součástí zkoušky je obhajova projektu výzkumu realizovaného v rámci disertační práce. Týden před konáním zkoušky studenti zašlou všechny své realizované práce v rámci přípravy na daný předmět.
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/mod/resource/view.php?id=8832
Požadavky ke zkoušce: 1) V diskusi prokázat znalost jednotlivých metod (příklady možného použití, výhody a nevýhody). 2) Doložit projekt výzkumu (obhájený při zkoušce v předmětu Základy metodologie vědecké práce), který tvoří základ disertační práce s rozpracovanými výzkumnými metodami, resp. technikami a návrhem analýzy dat (údajů), modelový nebo reálný příklad. 3) Předpokládá se základní orientace v některém z vybraných softwarů pro kvantitativní zpracování dat. Předmět má e-learning. Další materiály jsou dostupné z: http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=641
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SKPC003