SKPC007 Pedeutologie: teorie učitelské profese a profesionalizace

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Eva Minaříková, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
Institut výzkumu školního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Veličková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu školního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu prohloubit a systematizovat vhled studentů do teorie i výzkumu učitelské profese.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat různé proudy ve výzkumu učitele
- identifikovat základní literaturu týkající se výzkumu učitele
- popsat vybrané současné téma řešené ve výzkumu učitele a diskutovat jeho metodologická specifika.
Osnova
 • přístupy k výzkumu učitele v diachronní perspektivě
 • profesionalizace učitelské profese
 • profesní znalosti / dovednosti / kompetence
 • myšlení učitele
 • profesní rozvoj učitele
 • přípravné a další vzdělávání učitelů
 • profesní vidění učitelů
 • učitel jako reflektivní praktik
 • self-efficacy učitele
 • práce s videem v učitelském vzdělávání.
Literatura
  povinná literatura
 • Blömeke, S., Reinhold, P., Tulodziecki, G., Wildt, J. (Hg.) Handbuch Lehrerbildung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2005.
 • Spilková, V., Vašutová, J. a kol. Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělání. Výzkumný záměr: úvodní teoreticko-metodologická studie. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009.
 • Píšová, M. Klinický rok. Podpora procesů profesního rozvoje studentů učitelství. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005.
 • Urbánek, P. Vybrané problémy učitelské profese. Liberec: TU v Liberci, Fakulta pedagogická, 2005.
 • Lankshear, C., & Knobel, M. (2004). A handbook for teacher research. McGraw-Hill Education (UK).
 • Creemers, H. P. M., Kyriakides, L., & Antoniou, P. (2013). Teacher professional development for improving quality of teaching. Dordrecht: Springer.
 • Janík, T., Minaříková, E., Píšová, M., Uličná, K., & Janík, M. (2016). Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů. Masarykova univerzita.
 • Šeďová, K., Švaříček, R., Sedláček, M., & Šalamounová, Z. (2016). Jak se učitelé učí. Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. Masarykova univerzita.
 • Day, C., Calderhead, J., & Denicolo, P. (2012). Research on teacher thinking: understanding professional development. London: Routledge.
 • Píšová, M., Hanušová, S., Kostková, K., Janíková, V., Najvar, P., & Tůma, F. (2013). Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). Brno: Masarykova univerzita.
  doporučená literatura
 • Anderson, L. W. (ed.) International Encyclopedia of Teaching and Teacher Education. Oxford : Elsevier Science Ltd, 2nd edition, 1995.
 • D. J. Clandinin and J. Husu: The SAGE Handbook of Research on Teacher Education, 2017.
 • Calandra, B., & Rich, P. J. (2015). Digital video for teacher education: research and practice. New York: Routledge.
Výukové metody
přednáška, diskuse
Metody hodnocení
Kriticky zhodnotit minimálně dvě zahraniční studie tematicky spadající do oblasti teorie či výzkumu učitelské profese (např. z časopisu Teaching and Teacher Education, Beiträge zur Lehrerbildung apod.).
Obhájit alespoň částečně realizovaný projekt pedeutologického výzkumu (jako základ disertační práce).
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SKPC007