SKPC008 Pedagogická diagnostika a evaluace

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.
Institut výzkumu školního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Veličková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu školního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti porozumí aktuálním přístupům ke kvalitě, efektivitě, evaluaci a diagnostice.
Výstupy z učení
Studenti rozumí aktuálním přístupům ke kvalitě, efektivitě, evaluaci a diagnostice.
Osnova
 • EVALUACE: Evaluace vzdělávacích potřeb, evaluace procesů vyučování a učení, evaluace vzdělávacích výsledků, evaluace učebnic, evaluace klimatu školy a třídy, evaluace efektivnosti škol, autoevaluace práce učitele, teorie měření.
 • PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA: Pedagogická diagnostika. Diagnostický proces. Platná legislativa. Etika práce s nástroji. Archivace, dokumentace. Zdroje diagnostických informací (známky, vysvědčení, zkoušení, znalostní testy – druhy, testy a dotazníky, anamnéza, pozorování, projektivní techniky, analýza dokumentů a produktů činnosti, portfolio). Počítačem podporovaná diagnostika. Objektivita, reliabilita, validita diagnostických technik, normy. Diagnostika v různých oblastech: volba vzdělávací dráhy, učební předpoklady kognitivní (inteligence, učební schopnosti, pozornost, tvořivost, kognitivní styl, pracovní a učební strategie,…) a afektivně-motivační (strach ze školy, učební a výkonová motivace, zájem, kauzální atribuce, sebepojetí,...), školní zralost, školní úspěšnost, speciální vzdělávací potřeby, přestup na další stupeň vzdělávání, přístup k vysokoškolskému vzdělávání, volba povolání, diagnostika profesní způsobilosti, psychické způsobilosti, speciálních dovedností,... Individuální intervence (diagnostika nadání, poruch učení, poruch chování). Diagnostika chování a interakce, hodnocení chování. Diagnostika školního/třídního klimatu, sociometrie; diagnostika rodinných podmínek. Autodiagnostika učitele. Pedagogické poradenství v ČR.
Literatura
  povinná literatura
 • Chvál, M., Procházková, I., & Straková, J. (2015). Hodnocení výsledků vzdělávání didaktickými testy. Praha: ČŠI. Dostupné z: http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Hodnoceni-vysledku-vzdelavani-didaktickymi-testy
 • Průcha, J. Pedagogická evaluace. Brno : MU, 1996.
 • Hadj Moussová, Z., & Duplinský, J. (2002). Diagnostika. Praha: PdF UK.
 • Vašťatková, J. Úvod do autoevaluace školy. Olomouc: UP, 2006.
 • AERA, APA, NCME (2014). Standards for Educational and Psychological Testing. USA, Washington: AERA.
  doporučená literatura
 • Popham, J. W. (2008). Classroom Assessment. Boston: Pearson Education.
 • Hrabal, V., & Pavelková, I. (2010). Jaký jsem učitel. Praha: Portál.
 • Mertin, V., & Krejčová, L. (2012). Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Praha: Wolters Kluwer Česká republika.
 • Straková, J. (2016). Mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání. Metodologie, přínosy, rizika a příležitosti. Praha: Karlova Univerzita.
 • Kuper, H. Evaluation im Bildungssystem. Stuttgart : Kohlhammer, 2005.
 • Kratochvílová, J. (2011). Systém hodnocení a sebehodnocení žáků. Zkušenosti z České republiky i Evropských škol. Brno: MSD.
 • AERA, APA, NCME. (2001). Standardy pro pedagogické a psychologické testování (APA).
 • Gavora, P. (1999). Akí su moji žiaci? Pedagogická diagnostika žiaka. Bratislava: Práca.
 • Ryan, K., & Cousins, J. B. (2009). The SAGE International Handbook of Educational Evaluation. Los Angeles: SAGE.
 • Hrabal, V. (2002). Diagnostika: pedagogicko-psychologická diagnostika žáka s úvodem do diagnostické aplikace statistiky. Praha: Karolinum.
 • Kubiszyn, T., & Borich, G. D. (2015). Educational testing and measurement: Classroom application and practice. Hoboken: John Wiley & Sons.
 • Urbánek, T., Denglerová, D., & Širůček, J. (2011). Psychometrika – měření v psychologii. Praha: Portál.
 • Scheerens, J., Glas, C. A. W., & S. Thomas (2003). Educational Evaluation, Assessment, and Monitoring: a Systemic Approach. London: Taylor & Francis.
 • Ingenkamp, K. Lissmann, U. (2008). Lehrbuch der Pädagogischen Diagnostik. Basel: Beltz.
  neurčeno
 • Bortz, J., Döring, N. Forschungsmethoden und Evaluation. Berlin: Springer, 2002.
Výukové metody
Individuální práce
Metody hodnocení
Kriticky zhodnotit minimálně dvě zahraniční časopisecké studie tematicky spadající do oblasti pedagogické evaluace a diagnostiky (např. z časopisů Educational Assessment, Evaluation and Accountability, Educational Research & Evaluation) s návazností na disertační práci studenta.
Obhájit alespoň částečně realizovaný projekt metodologického, diagnsotického či evaluačního výzkumu jako základu disertační práce.
Znalost dané disciplíny a jejího předmětu.
Informace učitele
Další studie z časopisů: Pedagogika, Pedagogická orientace, Orbis scholae, Educational Assessment, Evaluation and Accountability, Educational Research & Evaluation
Databáze: Eurydice, Eurybase, FIS-Bildung
Evaluační nástroje projektu Cesta ke kvalitě, NÚV
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SKPC008