SO_BPp Bakalářská práce - Projekt

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/1. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (přednášející)
Mgr. František Trapl, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dana Jakubjanská, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti samostatně vypracují projekt bakalářské práce, který v průběhu semestru předloží svému vedoucímu ke konzultaci. Projekt musí obsahovat všechny náležitosti podle zadání, včetně návrhu studijní literatury a časového harmonogramu. Vedoucí práce zkontroluje obsahovou i formální stránku projektu a svým podpisem odsouhlasí vedení bakalářské práce. Zápočet z předmětu Projekt bakalářské práce udělí garant předmětu.
Výstupy z učení
Projekt BP
Osnova
 • Předmět Bakalářská práce - projekt je koncipován jako distanční. Studenti prakticky sestaví projekt dle zadání a podle tématického zaměření vyhledají příslušného vedoucí práce se kterým projekt zkonzultují.
 • Student:
 • - navrhne téma odpovídající aktuálnímu stavu a požadavkům v daném oboru;
 • - stručně vymezí řešenou problematiku a základních pojmů (dle tématu práce);
 • - nastíní dosavadní stav řešení či poznání (stručná rešerše, východisko pro cíl práce, formulace výzkumných problémů apod.);
 • - vymezí cíl práce;
 • - popíše předpokládaný pracovní postup (přístup k řešení, metody, techniky, nástroje apod.);
 • - popíše předpokládané organizační, materiální a finanční zabezpečení práce (časový harmonogram práce aj.);
 • - popíše předpokládané využití výsledků (způsoby prezentace, publikace apod.);
 • - doloží seznam literatury a odkazů týkajících se daného tématu
Literatura
 • MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Cesty pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2004, 78 s. 188. ISBN 80-7315-078-6. info
 • NĚMEC, Jiří. Projektování a příprava diplomových (bakalářských) prací. In MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Cesty pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Paido, 2004, s. 69-78. ISBN 80-7315-078-6. info
 • FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce :praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Knihař, 2002, 223 s. ISBN 80-86292-05-3. info
 • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000, 374 s. ISBN 80-246-0139-7. info
 • SPOUSTA, Vladimír, Josef MAŇÁK, Jan ŠŤÁVA a Zdeňka DOHNÁLKOVÁ. Vádemékum autora odborné a vědecké práce (se zaměřením na práce pedagogické). 1. vyd. 2000, 1. dotisk 2001. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, 158 s. ISBN 80-210-238. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997, 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • MAŇÁK, Josef. Experiment v pedagogice. Edited by Martina Horáková. Brno: Pedagogická knihovna Brno, 1994, 72 s. ISBN 8070510765. info
 • MAŇÁK, Josef. Chapters on the methodology of pedagogy. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1994, 125 s. ISBN 8021010312. info
Výukové metody
obhajova projektu, diskuse, domácí příprava
Metody hodnocení
Student prodiskutuje svůj projekt s potenciálním vedoucím a vloží ho do elektronického kurzu. Obhajoba projektu před studenty.
Informace učitele
http://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=1187
Studenti mají k dispozici e-learnigový kurz, ve kterém naleznou všechny organizační i odborné informace. Prostřednictvím příslušné aplikace odevzdají elektronicky svůj kurz do stanoveného termínu. Vyučující jim poskytne zpětnou vazbu a udělí zápočet.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SO_BPp