SOp155 Praxe výběrová

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
4 týdny. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (cvičící)
MgA. Lenka Polánková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student prokáže dovednost výchovné práce prostřednictvím aplikace vhodného obsahu a adekvátních metod práce (sociálních a pedagogických). Reaguje přitom na určitou skutečnost, kterou se snaží ovlivnit (nebo přímo intervenovat), prostřednictvím vhodně zvolených edukačních strategií. Příkladem intervence může být např. koncept akčního výzkumu nebo určité obdoby.
Výstupy z učení
Student prokáže dovednost výchovné práce prostřednictvím aplikace vhodného obsahu a adekvátních metod práce (sociálních a pedagogických). Reaguje přitom na určitou skutečnost, kterou se snaží ovlivnit (nebo přímo intervenovat), prostřednictvím vhodně zvolených edukačních strategií. Příkladem intervence může být např. koncept akčního výzkumu nebo určité obdoby.
Osnova
  • Organizační instrukce: Vzhledem k charakteru praxe je nezbytné, aby pedagogický záměr odsouhlasil garant (vyučují) předmětu (praxe). Student si vybere vhodné místo pro praxi, seznámí se s chodem zařízení, prodiskutuje možné metody práce (aktivity, popřípadě intervenci s metodikem praxí), vytvoří koncept svého působení, který následně prodiskutuje s garantem (vyučujícím). Kde lze praxi absolvovat? Praxi lze absolvovat v nestátních neziskových organizacích nebo ve státní sféře (sociální úřady, sociální/ školské odbory, příspěvkové organizace). Student by měl realizovat praxi v oblasti sociální pedagogiky, sociální práce, multikulturní výchovy nebo volného času, mimoškolní výchovy atd. Co na praxi dělat? Studenti se v rámci praxe pohybují v prostředí, kde se věnují různé klientele z řad dětí, mládeže a dospělých, klientům ze sociálně znevýhodněného prostředí, popřípadě se zaměří na oblast prevence sociálně patologických jevů. Konkrétní činnosti na praxi souvisejí s výběrem zařízení a cílem praxe, kterou si částečně určuje student sám.
Literatura
  • GULOVÁ, Lenka. Sociální práce (Pro pedagogické obory). 1. vyd. Praha: Nakladatelství Grada Publishing, a.s., 2011. 208 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-3379-1. info
  • JANÍK, Tomáš a Jiří HAVEL. Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. 2005. info
  • PŘADKA, Milan. Kapitoly z dějin pedagogiky volného času. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 93 s. ISBN 80-210-2033-4. info
  • BAKALÁŘ, Eduard. Předposlední psychohry : společenské hry pro všestranný rozvoj osobnosti. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 167 s. ISBN 8071784478. info
  • BAKALÁŘ, Eduard. Nové psychohry : společenské hry pro všestranný rozvoj osobnosti. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 223 s. ISBN 8071782351. info
Výukové metody
Praxe je zařazena do předposledního semestru studia, ve kterém již účastník zná své téma bakalářské práce. Ideální stav je takový, v rámci kterého se studentovi/ce podaří v době souvislé výběrové praxe zvolit zařízení (instituci), ve kterém může sbírat data pro svůj výzkum realizovaný v rámci bakalářské práce. V opačném případě si student/ka vybere zařízení, které ho profesně zajímá a výzkum realizuje paralelně s jinou cílovou skupinou (v jiném prostředí apod.). (4 týdny/20 dnů: 6h denně + 1h na zápisky/reflexe = celkem 140 h.), 3 kredity
Metody hodnocení
Student si vede detailní záznam o souvislé praxi. Jeho součástí je: popis výchozího stavu, popis cílového stavu, kterého by bylo vhodné dosáhnout, volba strategií a konkrétních metod práce, detailní záznam z pozorování a reflexe realizovaných aktivit, kritéria posuzování a evaluace cílového stavu.
Informace učitele
Studijní materiály a detailní informace najdete v interaktivní osnově v ISu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/SOp155