SP2005 Diagnostické domény

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 1 blok pro kombinované studium. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Jůzová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Jůzová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
75 % účast
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit s katalogem posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb a s jednotlivými diagnostickými doménami: pro žáky s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním, se zrakovým postižením, s mentálním postižením, vysvětlit jednotlivé diagnostické postupy u příslušného druhu postižení.
Výstupy z učení
Očekávané výstupy:  - student zná speciálněpedagogickou diagnostiku po teoretické i praktické stránce;  - je seznámen s požadavky na posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb;  - je schopen prezentovat a vysvětlit diagnostické postupy u vybraného druhu postižení.
Osnova
  • Osnova: - Diagnostické domény u žáků s tělesným postižením (hrubá motorika, jemná motorika, úchop, grafomotorika, lateralita, komunikace, intelektuální funkce, kognitivní funkce, smyslové vnímání, pozornost, paměť, emocionalita, adaptabilita a sociabilita, pracovní dovednosti, sebeobsluha).  - Diagnostické domény u žáka se zrakovým postižením (zraková analýza a syntéza, zrakové funkce, kompenzační smysly, jemná a hrubá motorika, vizuomotorická koordinace, kognitivní funkce, sociabilita a adaptabilita, orientace v prostoru, sebeobsluha, edukační prostředí, rehabilitační a kompenzační pomůcky).   - Diagnostické domény u žáka s mentálním postižením (vizuální percepce, sluchová percepce, hrubá motorika, jemná motorika, grafomotorika, psychomotorika, lateralita, kognitivní funkce, fatické funkce, emoce, adaptabilita a sociabilita, konace a aspirace, sebeobsluha). - Diagnostické domény u žáka s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami (hrubá motorika, jemná motorika, sebeobsluha, orientace v prostředí, autoregulace učení, komunikace, kognitivní procesy, emocionalita, chování a způsobilost pro sociální interakci) 
Literatura
    povinná literatura
  • Čadová, E. a kol. (2012) Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb, Část II. Diagnostické domény pro žáky s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Olomouc: PdF UP.
  • Valenta, M. a kol. (2012) Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb, Část II. Diagnostické domény pro žáky s mentálním postižením. Olomouc: PdF UP.
  • Baslerová, P. a kol. (2012) Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb, Část II. Diagnostické domény pro žáky se zrakovým postižením. Olomouc: PdF UP.
    doporučená literatura
  • Kucharská, A. a kol. (2007) Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika ve speciálně pedagogických centrech. Praha: IPPP.
Výukové metody
Seminář, výukové prezentace, video ukázky, příklady dobré praxe.
Metody hodnocení
Kolokvium – student vypracuje případovou studii žáka s tělesným, nebo zrakovým, nebo mentálním nebo kombinovaným postižením se zaměřením na funkční dopad postižení ve výuce (dle diagnostických domén).
Informace učitele
Interaktivní účast na seminářích, samostudium zadané literatury.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023.