SP2007 Metodologie speciálně pedagogického výzkumu 2

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 1 blok pro kombinované studium. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SP2003
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studujícím základní orientaci v logice vědecké práce s přihlédnutím ke specifikům výzkumu v oblasti speciální pedagogiky. Studující získají poznatky, které využijí jednak pro přípravu a tvorbu diplomové práce, a pak také pro orientaci v odborné literatuře a aktuálních výzkumných poznatcích v oboru. V rámci předmětu se seznámí s logikou kvalitativního i kvantitativního výzkumu, včetně ukázek jejich aplikací v konkrétních výzkumných projektech. Naučí se plánovat postup vlastního výzkumu, formulovat výzkumné problémy, otázky a hypotézy, operacionalizovat koncepty prostřednictvím pozorovatelných ukazatelů, volit a realizovat vhodnou strategii sběru a analýzy dat. Osvojí si řadu pojmů, klíčových pro metodologii v sociálních vědách – reprezentativita, reliabilita, validita atd.
Výstupy z učení
Studující se naučí sestavit projekt své výzkumné práce, kterou budou realizovat v rámci diplomové práce., budou schopni formulovat téma, problém a výzkumné otázky a rozhodnout se pro výzkumný přístup a techniky sběru dat s ohledem na své výzkumné téma a zkoumané prostředí. Jsou schopni rozeznat kvality výzkumu z hlediska jeho validity, reliability, reprezentativity. Osvojí si základní pravidla sběru a analýzy dat, stejně jako etické nároky na výzkum ve speciální pedagogice. Budou umět efektivně pracovat se zdroji k vlastnímu výzkumu či k vlastní oblasti zájmu.
Osnova
  • 1) Úvod. Vědecká metoda. Věda versus zdravý rozum. Přírodní versus sociální vědy. Korelace, kauzalita, experiment. Hlavní rozdíly mezi kvalitativním a kvantitativním přístupem. Kvantitativní výzkum. 2) Logika kvantitativního výzkumu. Od teorie k praxi. Hypotéza jako hlavní nástroj kvantitativního výzkumu. Populace, vzorek, reprezentativita. 3) Základní kvantitativní metody. Dotazník jako jeden z nástrojů sběru dat. Jak sestavit dotazník? . Problém návratnosti, validity a reliability výzkumu. 4) Co je to výzkumný problém? Výzkumné otázky. Jak si vybrat téma? Jak zformulovat otázku? Výběr výzkumné strategie. Logika kvalitativního výzkumu. Indukce, generování hypotéz. Hlavní charakteristiky kvalitativního výzkumu a jeho srovnání s kvantitativním. Kdy zvolit kvalitativní přístup? Základní tradice kvalitativního výzkumu. Případová studie, etnografie, zakotvená teorie. 5) Jak SBÍRAT kvalitativní data? Podrobněji k technice rozhovoru a pozorování. 6) Jak ANALYZOVAT kvalitativní data? Induktivní logika „tvorby“ a analýzy dat.
Literatura
  • MAREŠ, Petr, Ladislav RABUŠIC a Petr SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. První. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 508 s. ISBN 978-80-210-6362-4. info
  • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vydání druhé. Praha: Portál, 2014. 377 stran. ISBN 9788026206446. info
  • PUNCH, K. F. Úspěšný návrh výzkumu. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. 230 s. ISBN 978-80-7367-468-7. info
  • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 1993. 374 stran. ISBN 8070668229. info
Výukové metody
seminář, kolektivní práce, studium literatury
Metody hodnocení
Student získává hodnocení na základě průběžně zadáváných úkolů a testu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023.