SP2442 Mentální postižení a PAS 2

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/3/0. 2 bloky pro kombinované studium. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP2442/Kombi01: So 7. 10. 8:00–13:50 učebna 57, So 21. 10. 8:00–13:50 učebna 57, So 4. 11. 8:00–13:50 učebna 57, S. Chaloupková
SP2442/Prez01: Čt 9:00–11:50 učebna 30, S. Chaloupková
Předpoklady
Předpokladem je orientace v oboru psychopedie v rozsahu požadavků státních závěrečných zkoušek bakalářského studia, dobrá orientace v edukačním systému žáků s mentálním postižením včetně vzdělávacích programů a zaměření na jedince se středně těžkou, těžkou mentální retardací a poruchami autistického spektra.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vybavit studenty těmito znalostmi: Výchova a vzdělávání jedinců s mentálním postižením se zaměřením na jednotlivá období. Raná péče, mateřská škola dle §16 odst. 9, základní škola speciální, praktická škola, speciálně pedagogické centrum. Studenti si osvojí znalosti legislativního rámce vzdělávání žáků s mentálním postižením. Prohloubí si znalosti o RVP ZŠS. Dále bude probrána speciálně pedagogická diagnostika psychopedická. Diskutována bude socializace osob se středně těžkým, těžkým, hlubokým mentálním postižením a osob s PAS. Dále se budeme zabývat poruchami řeči v oblasti obsahové i formální a alternativními formami komunikace. Probrána bude práce s rodinou dítěte/žáka s postižením. Zaměříme se na činitelé vyučovacího procesu na základní škole speciální, didaktické zásady, didaktické metody, vyučovací formy a specifika osvojování si čtení a psaní na základní škole speciální.
Výstupy z učení
Studenti umí definovat středně těžkou, těžkou a hlubokou mentální retardaci a poruchy autistického spektra, orientují se v edukačním systému; umí charakterizovat základní školu speciální; ovládají metodiku a didaktiku jednotlivých předmětů; orientují se ve vzdělávacích programech pro žáky se středně těžkým, těžkým mentálním postižením a s poruchami autistického spektra.
Osnova
 • Charakteristika středně těžké mentální retardace. Myšlení, řeč, psychický a somatický vývoj, emoce, chování atd. Charakteristika těžké a hluboké mentální retardace. Myšlení, řeč, psychický a somatický vývoj, emoce, chování atd. Alternativní a augmentativní formy komunikace u jedinců se středně těžkou, těžkou a hlubokou mentální retardací. Bazální stimulace. Kombinované postižení. SPC poskytující služby žákům s mentálním postižením. Činnost, legislativa. Základní škola speciální. Vymezení žáků, dělení, trvání, cíle. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální. Přípravný stupeň. Vzdělávací program. Didaktické zásady používané na základní škole speciální. Didaktické metody používané na základní škole speciální. Vyučovací formy používané na základní škole speciální. Metodika výuky čtení a psaní na základní škole speciální. Speciálněpedagogická diagnostika se zaměření na psychopedickou diagnostiku. Profesní příprava jedinců se středně těžkou, těžkou a hlubokou mentální retardací. Pracovní uplatnění a dospělost osob se střední, těžkou a hlubokou mentální retardací. Legislativa týkající se školské problematiky vzdělávání žáků s mentálním postižením. Problematika edukace žáků s PAS se zaměřením na žáky s těžšími formami PAS. Literatura z oblasti psychopedie se zaměřením na těžší mentální postižení a PAS.
Literatura
  povinná literatura
 • Bazalová, B. (2023). Psychopedie. Grada.
 • BAZALOVÁ, Barbora. Autismus v edukační praxi. Vydání první. Praha: Portál, 2017. 207 stran. ISBN 9788026211952. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Poruchy autistického spektra v kontextu české psychopedie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 278 stran. ISBN 9788021059306. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje. Vydání první. Praha: Portál, 2014. 183 s. ISBN 978-80-262-0693-4. URL info
 • VALENTA, Milan, Oldřich MÜLLER, Marie VÍTKOVÁ, Jan MICHALÍK, Zdeňka KOZÁKOVÁ, Petra JURKOVIČOVÁ, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Iva STRNADOVÁ a Monika MUŽÁKOVÁ. Psychopedie : teoretické základy a metodika. 5. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Parta, 2013. 495 s. ISBN 978-80-7320-187-6. info
 • THOROVÁ, Kateřina. Poruchy autistického spektra. Vydání třetí, přepracov. Praha: Portál, 2016. 493 stran. ISBN 9788026207689. info
 • THOROVÁ, Kateřina a Hynek JŮN. Vztahy, intimita a sexualita lidí s mentálním handicapem nebo s autismem. Vydání první. Praha: Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, střední Čechy, 2012. 114 stran. info
 • ŠVARCOVÁ-SLABINOVÁ, Iva. Mentální retardace : vzdělávání, výchova, sociální péče. Vyd. 4., přeprac. Praha: Portál, 2011. 221 s. ISBN 9788073678890. info
 • HANÁK, Petr. Zkušenosti z aplikace nových metod práce při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vyd. 1. [Brno]: [s.n.], 2011. 131 s. ISBN 9788025400228. info
 • ČADILOVÁ, Věra, Hynek JŮN a Kateřina THOROVÁ. Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 243 s. ISBN 9788073673192. info
  doporučená literatura
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Zita NOVÁKOVÁ. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 321 s. ISBN 978-80-210-5880-4. info
 • CASTILLO-MORALES, Rodolfo. Orofaciální regulační terapie : metoda reflexní terapie pro oblast úst a obličeje. Translated by Eva Matějíčková. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 183 s. ISBN 8073671050. info
  neurčeno
 • Dětský autismus : přehled současných poznatků. Edited by Michal Hrdlička - Vladimír Komárek. 2., doplněné vydání. Praha: Portál, 2014. 211 stran. ISBN 9788026206866. info
Výukové metody
Konzultace, diskuze, práce s Interaktivní osnovou v IS MUNI.
Metody hodnocení
Docházka povinná, písemný test, ústní zkoušení, průběžná práce dle zadání vyučujícího.
Informace učitele
Informace k předmětu a požadavkům upřesní učitel během první konzultace a budou zveřejněny v IS MUNI u předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/SP2442