SP2907 Výtvarné techniky v intervenci

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 2 bloky pro kombinované studium. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Pavel Sochor, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP2907/Kombi01: So 23. 9. 8:00–13:50 učebna 42, So 16. 12. 8:00–13:50 učebna 42, P. Sochor
SP2907/Prez01: St 16:00–17:50 učebna 76, P. Sochor
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty využívat intervenční potenciál výtvarných aktivit a procesů pro posilování individuálních zdrojů jedinců s postižením/znevýhodněním pro zvládání sociální interakce, rozvoj mentálních funkcí, pro sebevnímání a kognitivní zpracování prožitku.
Výstupy z učení
Cílem je tedy pochopit význam úspěchu osobní seberealizace osob s postižením prostřednictvím jejich kreativní činnosti (formy výtvarných technik). (1) Porozumění principům „Art for therapy“ vycházejícím z předpokladu, že samotný proces tvorby má intervenční potenciál. (2) Teoretické a praktické porozumění technikám a dovednost navrhnout intervenční strategie, kterými je možné cíleně ovlivňovat psychický, ale i somatický stav člověka s různým postižením/znevýhodněním a v různém věku. (3) Znalost, jak jednotlivými technikami ovlivňovat psychické ladění člověka s postižením/znevýhodněním a rozvíjet schopnost koncentrace, jemné motoriky, podporovat dozrávání mozku a spolupráci obou hemisfér (což je základním zdrojem většiny vývojových poruch a poruch učení), jakož i rozvíjet mentální funkce pro sebevnímání a kognitivní zpracování prožitku. (4) Znalost intervenčního potenciálu výtvarných aktivit a procesů pro posilování individuálních zdrojů jedinců s postižením/znevýhodněním pro zvládání sociální interakce, rozvoj mentálních funkcí, pro sebevnímání a kognitivní zpracování prožitku.
Osnova
 • - Teoretický vhled do problematiky hodnotových kritérií normality, abnormality, identity a diverzity a metod arteterapeutických a artefiletických přístupů. - Poznání funkcí kreativní tvorby jako jednoho z možných nástrojů zvyšování kapacit a aktivní participace člověka se zdravotním postižením v kontextu speciální a inkluzivní pedagogiky. Komplexní poznání intervenční strategie jako celostní podpora a rozvoj člověka i jeho integrace a socializace do společnosti, prevence krizových situací, posilování sebevyjádření vztahů, prožitků a komunikace. - Typologie pojetí postižení od medicínského modelu k modelu sociokulturnímu. Tyto modely budou interpretovány na pozadí zobrazování postižení v umění a dalších mezioborových východisek. - Kulturní formy uměleckého (výtvarného) poznávání, které nejsou jen individuální činností jedince, ale vždy vyžadují součinnost mnoha lidí. Skrze kulturu jsou tak lidé schopni vyrovnávat se s tlaky přírody nikoli pouze fyziologickým přizpůsobováním, nýbrž i modifikací svého prostředí. - Socializace a kulturní inkluze osob s postižením skrze aktuální kulturně-umělecké směry art brut, outsider art a disability art. Význam autorské výtvarné tvorby lidí s postižením a jejich prezentace. Způsoby možné prezentace zdravotního postižení v umění a v médiích.
Literatura
  povinná literatura
 • SOCHOR, Pavel. Člověk s postižením a výtvarná tvorba. Od zobrazování k autorství. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 200 s. ISBN 978-80-210-7981-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7981-2015. Čítárna Munispace info
 • Terapie ve speciální pedagogice. Edited by Oldřich Müller. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2014. 508 s. ISBN 9788024741727. URL info
  doporučená literatura
 • ŠICKOVÁ-FABRICI, Jaroslava. Základy arteterapie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 167 s. ISBN 8071786160. info
 • SLAVÍK, Jan. Od výrazu k dialogu ve výchově : artefiletika. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1997. 199 s. ISBN 8071844373. info
Výukové metody
Praktická cvičení z oblasti kresby, malby a modelování na základě individuálního i skupinového projektu. Zde uplatní studenti své dosavadní teoretické poznání problematiky. diskuze, skupinové projekty
Metody hodnocení
Závěrečný projekt (50 %), aktivita studenta (50 %).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/SP2907