SP2981 Reflektivní seminář 1

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 2 bloky pro kombinované studium. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petra Röderová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohlubování teoretických poznatků a možností jejich aplikace v praxi, sdílení poznatků z praxe. Reflexe zkušeností z praxe, reflexe vlastních přístupů, poznatků a kompetencí. Studentky a studenti si rozšíří profesní kompetence. Absolvování kurzu je předpokladem pro odpovídající zisk informací a zkušeností v rámci praxe.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student/ka schopen/schopna rozumět obsahu a terminologii speciálněpedagogického terénu; uplatnit principy sebereflexe v praxi, zná základy reflektivního psaní.
Osnova
  • Význam reflexe a její přínos pro pedagogickou praxe. Reflektivní psaní - zásady a možnosti, význam. Zpětná vazba. Supervize.
Literatura
    povinná literatura
  • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Jarmila PIPEKOVÁ. Manuál pro pedagogickou praxi: teorie a praxe. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 141 s. ISBN 978-80-210-5497-4. info
    neurčeno
  • POKORNÝ, Jiří. Manuál tvořivé komunikace. 2. přeprac. a dopl. vyd. Brno: Cerm, 2004. 300 s. ISBN 8072043307. info
Výukové metody
seminář, diskuze, reflexe průběžných záznamů z praxe
Metody hodnocení
zápočet za zpracování průběžných záznamů z praxe
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/specped
Informace o podmínkách praxí jednotlivých programů a specializací na http://www.ped.muni.cz/specped v sekci Již studuji. Informace k administraci praxe obdrží studující emailem před začátkem praxe. pokyny k administraci jsou rovněž také na webových stránkách katedry.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023.