SP2982 Reflektivní seminář 2

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 2 bloky pro kombinované studium. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (cvičící)
Poskytovatelé Specifické podpory výuky
Mgr. Jan Fikejs (tlumočník)
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS. (tlumočník)
Bc. Dana Peňázová (tlumočník)
Mgr. et Mgr. Iva Raclavská, DiS. (přepisovatel)
Garance
PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP2982/Kombi01: Pá 6. 10. 14:00–16:50 učebna 1, Pá 15. 12. 14:00–16:50 učebna 1, I. Bytešníková, D. Zámečníková
SP2982/01: St 18:00–19:50 učebna 5, I. Bytešníková, D. Zámečníková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je sdílení poznatků z praxe a jejich reflexe. Studentky a studenti reflektují aktuální zkušenosti ze speciálněpedagogického prostředí. Cílem předmětu je příprava na profesi, v předmětu bude diskutován vztah speciálněpedagogické praxe k ostatním společenskovědním oborům a možnosti využívání speciálněpedagogických poznatků v práci pedagoga.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude studující schopen/schopna rozumět obsahu a terminologii pedagogického terénu; uplatnit principy sebereflexe v praxi. Prohloubí si znalosti z reflektivního psaní.
Osnova
  • Využití reflexe a její přínos pro pedagogickou praxe a přípravu na vstup do speciálněpedagogického terénu. Reflektivní psaní - přínos pro praxi, sebereflexe. Zpětná vazba. Supervize.
Literatura
    povinná literatura
  • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Jarmila PIPEKOVÁ. Manuál pro pedagogickou praxi: teorie a praxe. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 141 s. ISBN 978-80-210-5497-4. info
    neurčeno
  • POKORNÝ, Jiří. Manuál tvořivé komunikace. 2. přeprac. a dopl. vyd. Brno: Cerm, 2004. 300 s. ISBN 8072043307. info
Výukové metody
seminář, diskuze, reflexe záznamů z praxe.
Metody hodnocení
zápočet za zpracování reflexe praxe, aktivní účast.
Navazující předměty
Informace učitele
https://www.ped.muni.cz/specped/
Informace o podmínkách praxí jednotlivých programů a specializací na http://www.ped.muni.cz/specped v sekci Již studuji. Informace k administraci praxe obdrží studující emailem před začátkem praxe. Pokyny k administraci jsou rovněž na webových stránkách katedry.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/SP2982