SP3005 Pediatrie

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/0/0. 1 blok pro kombinované studium. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP3005/Kombi01: Pá 10. 5. 14:00–19:50 Virtuální místnost, P. Kachlík
SP3005/Prez01: každé liché pondělí 18:00–19:50 učebna 1, P. Kachlík
Předpoklady
! SP3005 Pediatrie
Předpokládají se základní znalosti morfologických a fysiologických poměrů v lidském organismu na středoškolské úrovni. V případě potřeby je možné před výkladem nové látky ověřit a stručně připomenout klíčové momenty nutné k porozumění (slovně, obrázky, schématy, videoprojekcí, PC prezentací). Po dohodě se studenty jim vyučující uloží domácí přípravu k následující přednášce. Pomocí samostudia z doporučené odborné i populárně vědecké literatury lze učivo osvěžit a lépe fixovat.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s okolnostmi růstu a vývoje dítěte, se základními patologickými stavy a významnými chorobami dětského věku, s jejich příznaky, etiologií, diagnostikou, možností prevence, první pomoci a terapie.
Výstupy z učení
• student zná základní patologické stavy a významné choroby dítěte;
• umí poskytnout první pomoc;
• je seznámen s prevencí.
Osnova
 • Zdraví, jeho definice, ovlivňující faktory, prevence, ochrana a podpora zdraví.
 • Základní poznatky z genetiky člověka, poruchy genotypu, geneticky podmíněné choroby, diagnostika.
 • Rizikový novorozenec, definice, význam, příčiny, prevence, léčba.
 • Nejčastější choroby, ohrožující novorozence, pre-, peri- a postnatální komplikace.
 • Novorozenecká žloutenka - definice, význam, etiologie, terapie. Růst a vývoj dítěte, jeho normy a poruchy.
 • Období dětského věku, jejich charakteristika, význačná zdravotní a sociální rizika, možnosti ochrany.
 • Poruchy energetického metabolismu, cukrovka, endokrinně podmíněné poruchy.
 • Nejčastější respirační onemocnění - obecné principy, typy, průběh, rizika, prevence a léčba.
 • Nejčastější onemocnění trávicího ústrojí - obecné principy, typy, průběh, rizika, prevence a léčba.
 • Onemocnění srdce a krevního oběhu, choroby krve - přehled, diagnostika, prevence, léčba.
 • Nádorová onemocnění - přehled, diagnostika, prevence, léčba.
 • Imunita, její funkce a poruchy, alergie - etiologie, typy, chorobné stavy, diagnostika, terapie, prevence.
 • Choroby vylučovací soustavy - příznaky, významné patologie, terapie, prevence.
 • Dětské úrazy a otravy, rizika, první pomoc, terapie, prevence.
 • Význam rodiny pro dítě, pediatrické aspekty náhradní rodinné péče.
 • Syndrom CAN, základní typy sociálních patologií, jejich včasná detekce a prevence.
Literatura
  povinná literatura
 • MRZENA, Bohuslav. Pediatrie : vybrané kapitoly pro studující speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 1. vydání. Brno: Paido, 2009, 109 stran. ISBN 9788073151829. info
 • ZAHÁLKOVÁ, Milada. Pediatrie pro speciální pedagogy. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, 91 stran. ISBN 802103811X. info
 • ZUCHOVÁ, B. a kol. První pomoc. 1. vyd. Brno: FSpS MU, 2008. Dostupné online: https://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/ps09/pomoc/web/index.html
  doporučená literatura
 • HAJEROVÁ MŰLLEROVÁ, Lenka. Základy pediatrie pro studenty učitelství. Vyd. 1. V Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2000, 150 s. ISBN 8070443219. info
 • MACHOVÁ, Jitka. Biologie člověka pro speciální pedagogy. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1994, 263 s. ISBN 80-7066-980-2. info
 • MACHOVÁ, Jitka. Biologie člověka pro učitele. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2002, 269 s. ISBN 8071848670. info
 • KÁBRT, Jan. Lexicon medicum. Třetí, doplněné a přepr. Praha: Galén, 2015, 917 stran. ISBN 9788074922008. info
Výukové metody
Teoretická příprava z doporučených tištěných a elektronických informačních zdrojů. Zpětná vazba – studenti mohou během přednášky vznášet dotazy, připomínky, náměty na diskusi. V případě nutnosti je možno tyto podněty podrobněji rozebrat v konzultačních hodinách vyučujícího.
Metody hodnocení
K absolvování předmětu je vyžadován písemný test o 60 otázkách v rozsahu sylabu. Odpovědi jsou nabízeny uzavřenou formou, správná je právě jedna z několika uvedených. Je třeba dosáhnout nejméně 40 správných odpovědí. V případě nesouhlasu studenta či jiných překážek, jež mu brání splnit písemnou formu (test), lze vyzkoušení provést i ústně. Vyučující posluchači zadá 3 otázky vycházející ze sylabu předmětu, umožní mu písemnou přípravu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SP3005