SP3006 Psychiatrie

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/0/0. 1 blok pro kombinované studium. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP3006/Kombi01: So 23. 9. 9:00–14:50 Virtuální místnost, P. Kachlík
SP3006/01: Út 16:00–16:50 učebna 50, P. Kachlík
Předpoklady
Posluchači budou mít k dispozici sylabus předmětu. Podle jejich podnětů se vyučující soustředí na obtížnější nebo aktuální témata. Předpokládá se znalost základů anatomie a fysiologie CNS, biochemie a vzájemných orgánových vztahů. V případě potřeby je možné před výkladem nové látky ověřit a stručně připomenout klíčové poznatky. Konzultační hodiny mohou posluchači využívat k řešení problémů, týkajících se předmětu i svého studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s významnými patologickými stavy a duševními poruchami, s jejich příznaky, etiologií, diagnostikou, možností prevence, první pomoci a terapie, podání základních informací o vyšetřovacích metodách v psychiatrii, chemismu CNS. Očekávané výstupy: student je seznámen významnými patologickými stavy a duševními poruchami; zná možnosti prevence a terapie; umí poskytnout první pomoc.
Výstupy z učení
• student zná základní rizika, patologické stavy a významné choroby;
• umí poznat jejich příznaky;
• zná možnosti prevence, první pomoc a léčbu.
Osnova
 • Hlavní témata (osnova): • Náplň a historie oboru, stručný přehled jeho vývoje. • Základy psychiatrické propedeutiky. • Neurobiologie v psychiatrii, přehled základních transmiterů a jejich význam v CNS. • Schizofrenie, vymezení, primární a sekundární příznaky, hlavní formy, etiologie, genetika, léčba. • Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané drogami, patická reakce. • Demence - obecný přehled, typy, etiologie, příznaky, léčba a prevence. • Afektivní poruchy - výskyt, vymezení, etiologie, typy, příznaky, léčba a prevence. • Epilepsie - obecná charakteristika, etiologie, klasifikace, příznaky, léčba, první pomoc, EEG v epileptologii. • Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem, fobické stavy, obsedantně kompulzivní poruchy. • Disociační a somatoformní poruchy.
Literatura
  povinná literatura
 • ZVOLSKÝ, Petr. Obecná psychiatrie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 192 s. ISBN 8071844942. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Speciální psychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 206 stran. ISBN 8071842036. info
 • KACHLÍK, P. Poznámky k vybraným kapitolám z psychiatrie. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2010. Dostupné online: http://www.ped.muni.cz/wsedu/index.php?p=terminy-zima2006
  doporučená literatura
 • RABOCH, Jiří a Petr ZVOLSKÝ. Psychiatrie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002. xxxi, 622. ISBN 802460390X. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 5., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2012. 870 s. ISBN 9788026202257. info
 • HYNIE, Sixtus. Psychofarmakologie v praxi : farmakologie látek ovlivňujících CNS a senzorický systém. 1. vyd. Praha: Galén, 1995. 320 s. ISBN 8085824175. info
Výukové metody
Teoretická příprava z doporučených tištěných a elektronických informačních zdrojů. Zpětná vazba – studenti mohou během přednášky vznášet dotazy, připomínky, náměty na diskusi. V případě nutnosti je možno tyto podněty podrobněji rozebrat v konzultačních hodinách vyučujícího.
Metody hodnocení
K absolvování předmětu je vyžadován písemný test o 30 otázkách v rozsahu sylabu. Odpovědi jsou nabízeny uzavřenou formou, správná je právě jedna z několika uvedených. Je třeba dosáhnout nejméně 50 % správných odpovědí. V případě nesouhlasu studenta či jiných překážek, jež mu brání splnit písemnou formu (test), lze vyzkoušení provést i ústně. Vyučující posluchači zadá 3 otázky vycházející ze sylabu předmětu, umožní mu písemnou přípravu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/SP3006