SP3009 Patopsychologie 1

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 2 bloky pro kombinované studium. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle předmětu je naučit studenta základní pojmy, kterými lze charakterizovat a popisovat psychologické fenomény, jež se vyvíjejí mimo normu, pochopit mechanismus vývoje psychických odchylek, zvládnout terminologii poruch jednotlivých psychických funkcí a pochopit psychologickou problematiku nemocných a zdravotně postižených, tak aby absolvent mohl aktivně komunikovat s odbornými psychology a lékaři.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu bude znát východiska a okolnosti interpretace psychopatologických jevů, zejména v sociálních souvislostech.
Osnova
 • • Předmět a význam patopsychologie. Vztah mezi patopsychologií a psychopatologií; patopsychologie v psychologii.
 • • Příčiny duševních poruch. Dědičnost psychických vlastností a vlivy prostředí. Otázka normality.
 • • Psychologie handicapu. Handicap a osobnost. Specifické rysy osobnosti postiženého jedince.
 • • Poruchy psychických funkcí.
 • • Poruchy kognitivních procesů. Poruchy vnímání.
 • • Poruchy paměti. Poruchy myšlení. Poruchy řeči.
 • • Poruchy emocí a motivace. Poruchy pudů. Poruchy vůle.
 • • Poruchy vědomí a pozornosti. Kvantitativní poruchy vědomí. Kvalitativní poruchy vědomí. Poruchy pozornosti.
 • • Psychologické vyšetření.
Literatura
  povinná literatura
 • PUGNEROVÁ, Michaela a Jana KVINTOVÁ. Přehled poruch psychického vývoje. Vydání 1. Praha: Grada, 2016. 293 stran. ISBN 9788024754529. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Vydání první. Praha: Portál, 2014. 815 stran. ISBN 9788026206965. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 5., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2012. 870 s. ISBN 9788026202257. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Patopsychologie a psychopatologie pro pedagogy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 260 s. Spisy Pedagogické fakulty MU svazek č. 107. ISBN 978-80-210-4434-0. info
  doporučená literatura
 • Taylor, M. A., Vaidya, N. A. (2009). Descriptive Psychopathology. The Signs and Symptoms of Behavioral Disorders. Cambridge University Press.
 • Payk, Th. R. (2007): Psychopathologie. Vom Symptom zur Diagnose. 2. Auflage, Springer Berlin.
 • OREL, Miroslav. Psychopatologie : nauka o nemocech duše. 2., aktualizované a doplně. Praha: Grada, 2016. 338 stran. ISBN 9788024755168. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva a Hana KUČEROVÁ. Psychopatologie a psychiatrie : pro psychology a speciální pedagogy. Edited by Mojmír Svoboda. Vyd. 2. Praha: Portál, 2012. 317 s. ISBN 9788026202165. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Písemný test.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2022/SP3009