SP3009 Patopsychologie 1

Pedagogická fakulta
jaro 2025
Rozsah
2/0/0. 2 bloky pro kombinované studium. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. et Mgr. Věra Linhartová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. et Mgr. Věra Linhartová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět poskytuje základní orientaci v psychologické problematice lidí s chronickým onemocněním, lidí s postižením a lidí s některými druhy duševního onemocnění. Předmět je koncipován široce s využitím řady teoretických a praktických oborů zejména medicínských (psychiatrie, neurologie a další) a je zaměřen do speciální pedagogiky, psychologie, event. sociologie a ve svých cílech sleduje podporu lidí s jinakostí a jejich uplatnění v životě. Cílem předmětu je naučit studující základní pojmy, kterými lze charakterizovat a popisovat psychologické fenomény, jež se vyvíjejí mimo tzv. statistickou normu, pochopit mechanismus vývoje psychických potíží.
Výstupy z učení
Studující po absolvování předmětu: - zná psychologickou problematiku různých druhů postižení, handicapu a některých nejčastějších duševních onemocnění - je schopen odborné spolupráce v multioborovém týmu zahrnující lékaře, psychology a další odborníky - orientuje se v psychologických charakteristikách lidí s jinakostí a dokáže na ně adekvátně reagovat -znát východiska a okolnosti interpretace odlišností v psychických funkcích člověka, zejména jejich možné dopady v sociálních souvislostech.
Osnova
 • 1. Předmět a význam patopsychologie, patopsychologie v psychologii, vývoj od pojetí patopsychologického k funkčnímu pojetí a jinakosti
 • 2. Norma a pojetí normy, otázka normality, postižení, jinakost, handicap, duševní onemocnění
 • 3. Trendy a proměny terminologie, duševní zdraví jako kontinuum, jinakost jako součást kontinuua versus norma a patologie
 • 4. Kvalita života lidí s jinakostí, zkušenost, plasticita a vrstevnatost odlišnosti, východiska pro inkluzivní společnost a vzdělávání
 • 5. Příčiny duševních onemocnění, dědičnost psychických vlastností a vlivy prostředí, faktory vzniku postižení
 • 6. Poruchy psychických funkcí
 • 7. Poruchy kognitivních procesů
 • 8. Poruchy vnímání
 • 9. Poruchy paměti
 • 10. Poruchy myšlení
 • 11. Poruchy řeči
 • 12. Poruchy emocí a motivace
 • 13. Poruchy pudů
 • 14. Poruchy vůle
 • 15. Poruchy vědomí a pozornosti
 • 16. Psychologie lidí s odlišností, odlišnosti psychologie osobnosti lidí s různými druhy postižení
 • 17. Rodina dítěte s jinakostí
 • 18. Sebevnímání a sebepojetí u lidí s jinakostí
 • 19. Somatická nemoc jako psychologický problém, prožívání nemoci, psychosomatika
 • 20. Důsledky smyslového postižení a NKS v komunikaci, chování a prožívání
 • 21. Psychologické vyšetření, spolupráce psychologa, psychiatra a speciálního pedagoga
Literatura
  povinná literatura
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Vydání první. Praha: Portál, 2014, 815 stran. ISBN 9788026206965. info
  doporučená literatura
 • PUGNEROVÁ, Michaela a Jana KVINTOVÁ. Přehled poruch psychického vývoje. Vydání 1. Praha: Grada, 2016, 293 stran. ISBN 9788024754529. URL info
 • Taylor, M. A., Vaidya, N. A. (2009). Descriptive Psychopathology. The Signs and Symptoms of Behavioral Disorders. Cambridge University Press.
 • ČEŠKOVÁ, Eva a Hana KUČEROVÁ. Psychopatologie a psychiatrie : pro psychology a speciální pedagogy. Edited by Mojmír Svoboda. Vyd. 2. Praha: Portál, 2012, 317 s. ISBN 9788026202165. URL info
 • KREJČÍŘOVÁ, Dana a Marie VÁGNEROVÁ. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Edited by Mojmír Svoboda. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009, 791 s. ISBN 9788073675660. info
Výukové metody
Přednáška, skupinová interaktivní práce, samostudium.
Metody hodnocení
Písemný test, rešerše odborných zdrojů, peer to peer reflexe rešerše.
Informace učitele
Podmínky pro úspěšné absolvování předmětu
A) zkouška – pı́semný test


B) včasné odevzdání dvou úkolů - rešerše a zpětné vazby (dle vlastní volby zvolenou) na práci kolegy/ně


1. Rešerše z aktuálních zdrojů k jednomu z vybraných témat Studující vypracuje text pojednávajı́cı́ o aktuálnı́ch poznatcı́ch k užší problematice v rámci daného tématu, shrne poznatky z odborných zdrojů, zejména z výzkumných studií, pojmenuje aktuálnı́ trendy. Studujı́cı́ si vybere jeden z předem daných okruhů, přihlásı́ se k tomuto tématu v IS v Rozpisu témat u předmětu.


Text bude postaven na minimálně 3 aktuálních zahraničních zdrojích. Zdroje budou vydány maximálně 10 let nazpět a budou psány v jiném než českém, slovenském či ukrajinském jazyce. Pro hledánı́ článků a publikacı́ doporučuji kvalitní recenzované zdroje z akademického prostředı́ z okruhu zavedených akademických institucí. Text bude v rozsahu minimalně 1 800 znaků (symbolů i mezer).


2. Zpětná vazba na rešerši kolegy/ně Jde nám o popisnou zpětnou vazbu a reflexi kvality zpracovánı́ rešerše a výběru zdrojů. Text bude v rozsahu minimalně 900 znaků (symbolů i mezer).

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.