SP3127 Komunikace osob s duálním smyslovým postižením – základy

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Petra Seidlová (cvičící)
Garance
PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP3127/Kombi01: So 25. 3. 8:00–13:50 učebna 54, So 1. 4. 8:00–13:50 učebna 54, P. Seidlová
SP3127/Prez01: Po 8:00–9:50 učebna 5, P. Seidlová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se seznámí s problematikou osob s duálním smyslovým postižením, a to především s důrazem na možnosti komunikace těchto osob. Osvojí si praktické základy některých komunikačních forem a jiné si vyzkoušejí. Studenti budou schopni navrhnout postupy ve vzdělávání dětí a žáků s hluchoslepotou a budou schopni představit si rozvíjení jejich komunikačních kompetencí prostřednictvím různých forem komunikace. Studenti se seznámí s teorií a praxí rozvoje komunikačních dovedností u osob se získanou i vrozenou hluchoslepotou. Zde použijí dosud získané znalosti a dovednosti a naučí se kombinovat různé přístupy dle stupně postižení zraku a sluchu u dětí s hluchoslepotou. Budou schopni na základě dané kazuistiky vytvořit konkrétní podklady pro realizaci rozvíjení komunikačních dovedností a budou schopni o nich diskutovat s ostatními.
Výstupy z učení
Studenti se budou orientovat v problematice komunikace osob s hluchoslepotou a legislativních předpisech určujících právo užívat vybrané komunikační formy. Dále budou schopni orientovat se v možnostech rozvoje komunikačních dovedností u jedinců s hluchoslepotou a znát zásady pro využití taktilního znakového jazyka a jiných taktilních forem komunikace při rozvoji komunikačních kompetencí.
Osnova
 • • komunikace osob s hluchoslepotou – legislativní předpisy
 • • rozvoj komunikačních dovedností u jedinců s hluchoslepotou
 • • využití taktilního znakového jazyka a jiných taktilních forem komunikace při rozvoji komunikačních kompetencí
Literatura
  povinná literatura
 • HRICOVÁ, Lenka a Lenka DOLEŽALOVÁ. Hluchoslepota. In Bartoňová, M., Bytešníková, I., Vítková, M. et al. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. s. 157-173. ISBN 978-80-7315-237-6. info
 • HORÁKOVÁ, Radka a Eva SOURALOVÁ. Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferujících český znakový jazyk. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 69 s. 1. vydání. ISBN 978-80-87153-34-5. info
 • ŠTĚRBOVÁ, Dana. Hluchoslepota : lidé s ní a kolem ní. 2. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 103 stran. ISBN 8024414333. info
 • Perspektivy rehabilitace hluchoslepých. Edited by Stanisław Kowalik - Augustyn Bańka. Vyd. 1. Praha: Wagner Press, 2000. 133 s. ISBN 8090301908. info
Výukové metody
teoretická příprava, praktická výuka, skupinová práce, domácí příprava, diskuse
Metody hodnocení
Písemný test (k úspěšnému splnění je potřeba zodpovědět 75% otázek) a ústní zkouška. Zpracování případové studie jedince s hluchoslepotou reflektující úroveň dosažených komunikačních dovedností jedince.
Informace učitele
doporučená literatura
HORÁKOVÁ, R. (2012) Sluchové postižení: úvod do surdopedie. Vyd. 1. Praha: Portál.
JARNÍKOVÁ, I. (2005) Eliška – příběh hluchoslepé holčičky. 1. vyd. Praha: Společnost pro ranou péči.
JAROŠOVÁ, J. (1991) Via lucis. 1. vyd. Praha: Fokus.
KRAHULCOVÁ, B. (2014) Komunikační systémy sluchově postižených. Praha: Beakra, 2014.
LANGER, J., SOURALOVÁ, E. HORÁKOVÁ, R. (2006) Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé, 1. díl výukového CD–ROMu, vyd. o.s. LORM, Praha.
LANGER, J., SOURALOVÁ, E. HORÁKOVÁ, R. (2009) Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé, 2. díl výukového CD–ROMu, vyd. o.s. LORM, Praha.
LANGER, J., SOURALOVÁ, E. HORÁKOVÁ, R. (2010) Taktilní znakový jazyk – Manuál a CD–ROM k výuce a studiu, vyd. o.s. LORM, Praha.
LUDÍKOVÁ, L. (2001) Edukace hluchoslepého dítěte raného věku. 1. vyd. Olomouc: UP.
LUDÍKOVÁ, L. (2000) Vzdělávání hluchoslepých I. 1. vyd. Praha: Scientia, 2000. LUDÍKOVÁ, L. (2001) Vzdělávání hluchoslepých III. 1. vyd. Praha: Scientia, 2001.
SOURALOVÁ, E. (2000) Vzdělávání hluchoslepých II. 1. vyd. Praha: Scientia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/SP3127