SP3171 Surdopedie 1

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/3/0. 3 bloky pro kombinované studium. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Marína Štibrányiová (přednášející)
Garance
Mgr. Marína Štibrányiová
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marína Štibrányiová
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Předpoklady
Zájem o oblast péče o osoby se sluchovým postižením a o další studium této problematiky. Schopnost číst a porozumět odborným textům v oboru surdopedie v českém a anglickém jazyce. Otevřenost k poznávání různých perspektiv, který obor nabízí, k problematice sluchového postižení. Základní komunikační dovednosti a růstové nastavení mysli pro aktivní účast ve skupinových diskuzích, prezentacích a dalších aktivizačních aktivitách.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento kurz si klade za cíl vybavit studenty nezbytnými znalostmi, dovednostmi a postoji k efektivní navigaci v komplexním světě surdopedie a k pozitivnímu přínosu pro péči a vzdělávání osob se sluchovým postižením. Tento úvodní kurz slouží jako základní pilíř pro studium oboru Surdopedie a poskytuje studentům základní kontext, terminologii a koncepty nezbytné pro jejich další studium. Během kurzu se studenti seznámí s historií péče o jedince se sluchovým postižením, základními principy sluchu a jeho poruch, metodami vyšetření sluchu a dalšími důležitými tématy souvisejícími s oblastí Surdopedie. Tento kurz poskytuje studentům komplexní přehled o oboru Surdopedie a připravuje je na další studium s pevnými základy a porozuměním klíčovým konceptům a terminologii této oblasti.
Výstupy z učení
Prokázat komplexní porozumění oboru surdopedie, včetně jeho historie, terminologie a klíčových konceptů, stejně jako interdisciplinární povahy tohoto oboru. Analyzovat a interpretovat odborné texty a literaturu týkající se surdopedie, jak v češtině, tak v angličtině, s cílem získat vhled do současných výzkumů, postupů a perspektiv v tomto oboru. Vyvinout kritické povědomí o různých perspektivách a přístupech v rámci oboru surdopedie, zejména pokud jde o péči a vzdělávání osob se sluchovým postižením. Rozvíjet efektivní komunikační dovednosti nezbytné pro aktivní účast ve skupinových diskuzích, prezentacích a dalších interaktivních aktivitách, podporujících spolupráci a výměnu znalostí mezi studujícími.
Osnova
 • 1. Úvod do surdopedie – vymezení základních terminologických pojmů Obor, cíl, metody, mezioborové vztahy, předmět zájmu oboru surdopedie. 2. Historie péče o jedince se sluchovým postižením Průkopníci vzdělávání neslyšících (obd. 16. – 17. století), rozvoj institucí, ústavů a škol pro sluchově postižené, historický vývoj koncepcí vyučování, Milánský kongres, péče o jedince se sluchovým postižením v českých zemích. 3. Sluch Význam sluchu, stavba ucha, etiologie sluchového postižení, faktory negativně ovlivňující vývoj sluchového analyzátoru, klasifikace sluchových vad. 4. Metody vyšetření sluchu - objektivní a subjektivní sluchové zkoušky, screeningová vyšetření, psychologické zvláštnosti osobnosti jedince se sluchovým postižením 5. Řeč, hlas, artikulace jedinců se sluchovým postižením Ontogeneze řeči, stádia vývoje řeči u jedinců se sluchovým postižením, úroveň řeči po stránce obsahové, artikulační a gramatické, modulační faktory, charakteristika hlasového projevu u jedinců se sluchovým postižením. 6. Komunikace osob se sluchovým postižením Charakteristika a význam mezilidské komunikace, komunikační formy osob se sluchovým postižením – přehled a popis. Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. Audio-orální komunikační systémy a vizuálně-motorické komunikační systémy. 7. Sluchová protetika Individuální sluchová protetika, přístroje pro individuální logopedickou péči, kompenzační pomůcky a jejich význam. 8. Raná péče – zajištění včasné intervence SRP, SPC a formy spolupráce s rodinou, zdravotnická péče, depistáž, orientační a diagnostická vyšetření, situace rodičů dítěte se sluchovým postižením. 9. Možnosti vzdělávání dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením Vzdělávací systém v ČR, legislativa. Podpůrná opatření. Inkluzivní vzdělávání dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením v běžných školských zařízeních. Organizace vyučování u žáků se sluchovým postižením ve školách dle par. 16 odst. 9 školského zákona - orální metoda, totální komunikace, bilingvální přístup. 10. Komunita Neslyšících Kulturní definice hluchoty – „Neslyšící“, organizace osob se sluchovým postižením, kluby neslyšících a nedoslýchavých, volnočasové aktivity, časopisy zaměřené na problematiku sluchového postižení, 11. Profesní uplatnění osob se sluchovým postižením - možnosti profesní orientace, poradenství, Tichý svět. 12. Tlumočnické služby pro osoby se sluchovým postižením – typy tlumočení, etický kodex tlumočníka znakového jazyka. 13. Hluchoslepota Pojetí a klasifikace hluchoslepoty, etiologie, možnosti vzdělávání, organizace pro jedince s hluchoslepotou, charakteristika komunikačních forem osob s hluchoslepotou
Literatura
  povinná literatura
 • KRAHULCOVÁ, Beáta. Komunikační systémy sluchově postižených. 1. vydání. Praha: Beakra, 2014, 375 stran. ISBN 9788090386327. info
 • HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení : úvod do surdopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012, 159 s. ISBN 9788026200840. info
  doporučená literatura
 • Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob (Předpis č. 423/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 384/2008 Sb.)
 • Langer, Jiří (2007) Komunikace osob se sluchovým postižením (DVD). Olomouc : UP PdF.
 • JUNGWIRTHOVÁ, Iva. Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ. Vydání první. Praha: Portál, 2015, 191 stran. ISBN 9788026209447. info
 • JUNGWIRTHOVÁ, Iva. Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ. Vydání první. Praha: Portál, 2015, 191 stran. ISBN 9788026209447. info
 • DRŠATA, Jakub a Radan HAVLÍK. Foniatrie - sluch. Edited by Viktor Chrobok. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2015, 374 stran. ISBN 9788073111595. info
 • OKROUHLÍKOVÁ, Lenka. Rysy přirozených jazyků : český znakový jazyk jako přirozený jazyk ; Lexikografie : slovníky českého znakového jazyka. Vyd. 1. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, 206 s. ISBN 9788087153475. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Radka HORÁKOVÁ a Jiřina KLENKOVÁ. Logopedie & surdopedie : texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2007, 118 stran. ISBN 9788073151362. info
 • ŠTĚRBOVÁ, Dana. Hluchoslepota : lidé s ní a kolem ní. 2. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, 103 stran. ISBN 8024414333. info
 • LEJSKA, Mojmír. Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: Paido, 2003, 156 s. ISBN 8073150387. info
 • SOURALOVÁ, Eva. Čtení neslyšících. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, 74 s. ISBN 8024404338. info
 • HRUBÝ, Jaroslav. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 1999, 395 s. ISBN 8072160966. info
Výukové metody
seminář, diskuse, skupinové aktivity: Organizace skupinových aktivit, jako jsou skupinové cvičení, simulace situací nebo pracovní skupiny, kde účastníci spolupracují na konkrétních úkolech nebo projektech. Hloubkový rozhovor: Uskutečnění interaktivního rozhovoru s hostujícím odborníkem nebo osobou s přímou zkušeností v dané oblasti, který může poskytnout hlubší vhled do tématu a odpovědět na otázky účastníků. Kritický rozbor textu: Přidělení úryvku textu nebo článku, který účastníci předem přečtou, a následná diskuse a kritický rozbor obsahu, důležitých myšlenek a jejich aplikace na reálné situace. Sebezkušenost: Požádání účastníků, aby se podělili o své vlastní zkušenosti, příběhy nebo příklady související s tématy diskuse, což může obohatit diskusi a umožnit sdílení perspektiv. Tyto interaktivní metody umožní zapojení a aktivní participaci všech účastníků, což je klíčové pro efektivní výuku velké skupiny.
Metody hodnocení
Písemný test (k úspěšnému splnění je potřeba zodpovědět 75% otázek), aktivní účast ve výuce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.