SP3171 Surdopedie 1

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/3/0. 3 bloky pro kombinované studium. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Marína Štibrányiová (přednášející)
Garance
Mgr. Marína Štibrányiová
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marína Štibrányiová
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP3171/Kombi01: Pá 4. 11. 8:00–13:50 učebna 50, Pá 11. 11. 8:00–13:50 učebna 50, So 26. 11. 8:00–13:50 učebna 50, M. Štibrányiová
SP3171/Prez01: Po 13:00–16:50 učebna 5, kromě Po 24. 10., M. Štibrányiová
Předpoklady
Studium odborného textu, průběžné testování, diskuse nad odborným textem a praktickými ukázkami. Zpracování případové studie jedince se sluchovým postižením dle pokynů vyučujícího.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen definovat specifika péče o osoby se sluchovým postižením od narození do konce života. Bude se umět orientovat v možnostech diagnostiky sluchových vad; bude umět vyjmenovat typické odchylky ve vývoji řeči u dětí se sluchovým postižením; bude se orientovat v možnostech kompenzace sluchových vad a vyjmenovat kompenzační pomůcky využívané osobami se sluchovým postižením. Student se dále seznámí s vizuálně-motorickými komunikačními prostředky a bude schopný popsat význam jejich využití v praxi. Student bude schopen charakterizovat možnosti a průběh včasné intervence jedinců se sluchovým postižením; bude umět popsat strukturu komplexní péče; systém vzdělávání; možnosti profesního uplatnění. Student se bude orientovat v nabídce sociálních služeb pro osoby se sluchovým postižením, včetně tlumočnických služeb. Student bude stručně seznámen s problematikou osob s duálním smyslovým postižením.
Výstupy z učení
• orientace v klasifikaci a etiologii sluchového postižení;
• orientace v možnostech komplexní péče o jedince se sluchovým postižením a systému vzdělávání;
• schopnost popsat komunikační systémy užívané osobami se sluchovým postižením;
• orientace v možnostech sluchové protetiky a v postupech při rehabilitaci u jedinců se sluchovým postižením.
Osnova
 • • Terminologická východiska oboru surdopedie – vymezení základních pojmů - obor, cíl, metody, mezioborové vztahy, předmět zájmu oboru surdopedie.
 • • Historický vývoj péče o jedince se sluchovým postižením - průkopníci vzdělávání neslyšících (obd. 16. – 17. století), rozvoj institucí, ústavů a škol pro sluchově postižené, vývoj koncepcí vyučování, milánský kongres, péče o jedince se sluchovým postižením ve 20. století v českých zemích, osobnosti ve světě osob se sluchovým postižením
 • • Sluch - anatomie a fyziologie sluchového ústrojí, význam sluchu, důsledky sluchového postižení. Klasifikace a etiologie sluchového postižení - faktory negativně ovlivňující vývoj sluchového ústrojí, diagnostika sluchových vad - diagnostika sluchového postižení, objektivní a subjektivní sluchové zkoušky, screeningové vyšetření sluchu, depistáž, preventivní prohlídky.
 • • Řeč u jedinců se sluchovým postižením - ontogeneze řeči, stádia vývoje řeči u jedinců se sluchovým postižením, přípravné období a vlastní vývoj řeči u dítěte se sluchovým postižením ve slyšící a neslyšící rodině, jazykové roviny. Logopedická péče u jedinců se sluchovým postižením, včasná sluchově-řečová výchova.
 • • Komunikace - charakteristika a význam mezilidské komunikace, komunikační systémy osob se sluchovým postižením – přehled a popis, legislativní opatření.
 • • Sluchová protetika - individuální sluchová protetika, přístroje a pomůcky pro individuální logopedickou péči a sluchovou výchovu, kompenzační pomůcky a jejich význam, využití při vzdělávání, legislativa.
 • • Včasná intervence u jedinců se sluchovým postižením - raná péče, speciálně pedagogická centra, formy spolupráce s rodinou, situace rodičů dítěte se sluchovým postižením, zdravotnická péče, screening, depistáž, speciálně pedagogická diagnostika, výběr školského zařízení.
 • • Systém vzdělávání u jedinců se sluchovým postižením - předškolní zařízení, základní školy pro sluchově postižené, OU, SOU, SOŠ, SŠ pro sluchově postižené, možnost studia studentů se sluchovým postižením na VŠ. Komunikační přístupy užívané ve vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením. Profesní orientace a profesní uplatnění jedinců se sluchovým postižením.
 • • Inkluzivní vzdělávání dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením - podmínky, spolupráce s SPC, služby poskytované SPC pro sluchově postižené žákům, učitelům běžných škol a rodičům, podpůrná opatření, legislativa. Podpůrná opatření žáky pro žáky s potřebou opory z důvodu sluchového postižení nebo oslabení sluchového vnímání.
 • • Legislativní opatření - legislativní opatření vztahující se ke vzdělávání dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením, zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, možnosti využívání tlumočení z/do znakového jazyka, příspěvky na kompenzační pomůcky, zdravotnická péče.
 • • Komunita Neslyšících - kultura Neslyšících, organizace osob se sluchovým postižením, kluby neslyšících, volnočasové aktivity, časopisy zaměřené na problematiku sluchového postižení. Tlumočnické služby pro osoby se sluchovým postižením – tlumočení z/do znakového jazyka, podmínky tlumočení, etický kodex tlumočníka znakového jazyka, legislativní opatření.
 • • Hluchoslepota - pojetí a klasifikace hluchoslepoty, etiologie, možnosti vzdělávání, organizace pro jedince s hluchoslepotou.
Literatura
  povinná literatura
 • KRAHULCOVÁ, Beáta. Komunikační systémy sluchově postižených. 1. vydání. Praha: Beakra, 2014. 375 stran. ISBN 9788090386327. info
 • HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení : úvod do surdopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 159 s. ISBN 9788026200840. info
  doporučená literatura
 • Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob (Předpis č. 423/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 384/2008 Sb.)
 • Langer, Jiří (2007) Komunikace osob se sluchovým postižením (DVD). Olomouc : UP PdF.
 • JUNGWIRTHOVÁ, Iva. Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ. Vydání první. Praha: Portál, 2015. 191 stran. ISBN 9788026209447. info
 • JUNGWIRTHOVÁ, Iva. Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ. Vydání první. Praha: Portál, 2015. 191 stran. ISBN 9788026209447. info
 • DRŠATA, Jakub a Radan HAVLÍK. Foniatrie - sluch. Edited by Viktor Chrobok. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2015. 374 stran. ISBN 9788073111595. info
 • OKROUHLÍKOVÁ, Lenka. Rysy přirozených jazyků : český znakový jazyk jako přirozený jazyk ; Lexikografie : slovníky českého znakového jazyka. Vyd. 1. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 206 s. ISBN 9788087153475. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Radka HORÁKOVÁ a Jiřina KLENKOVÁ. Logopedie & surdopedie : texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2007. 118 stran. ISBN 9788073151362. info
 • ŠTĚRBOVÁ, Dana. Hluchoslepota : lidé s ní a kolem ní. 2. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 103 stran. ISBN 8024414333. info
 • LEJSKA, Mojmír. Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: Paido, 2003. 156 s. ISBN 8073150387. info
 • SOURALOVÁ, Eva. Čtení neslyšících. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. 74 s. ISBN 8024404338. info
 • HRUBÝ, Jaroslav. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 1999. 395 s. ISBN 8072160966. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
Písemný test (k úspěšnému splnění je potřeba zodpovědět 75% otázek).
Informace učitele
www.detskysluch.cz
www.cktzj.com
www.ruce.cz
www.ticho.cz
www.pevnost.com
www.lorm.cz
www.teiresias.muni.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/SP3171