SP7MP_S4a2 Specialisation: Speech Therapy and Teaching the Hering Impaired - Speech Therapy 2

Faculty of Education
Autumn 2017
Extent and Intensity
0/4/0. 8 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Department of Special and Inclusive Education - Faculty of Education
Contact Person: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Supplier department: Department of Special and Inclusive Education - Faculty of Education
Prerequisites (in Czech)
absolvování Specializace logopedie (v rámci bakalářského studia) a Specializace logopedie a surdopedie (SP7MP_S4a1)
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The student will know the problematics of the diagnostic and the speech therapy, of the communication process and the speech development; application of the systems of alternative and augmentative communication. The student will learn about the etiology, symptomatolgy, classification, diagnostic and therapeutical process of the communication disabilities; psychological peculiarities of people with hearing disabilities, principles and work methods, technical aids, development of vocabulary, development of reading skills, lipreading, finger spelling, conditions and acoustic aspects of speech, modulation factors, reeducation of hearing and speech of children and adults with hearing disorders.
Syllabus
 • Communication process,verbal and nonverbal communication; ontogeny of the speech, influence of the psychological and social factors; the concept, classification, symptomalotogy, diagnostic and methods of the therapy of particular forms of the communication disabilities. the utilization of the supports, aids and instruments in speech therapy practice; hearing disorders, classification, tinnitus, psychological peculiarities of people with hearing disabilities, instruments and aid, various ways of commmunication, early intervention, educational proces of hearing impaired children.
Literature
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka and Lenka HRICOVÁ. Podmínky inkluzivního vzdělávání žáků se sluchovým postižením v základní škole (Conditions of Inclusive Education of Pupils with Hearing Impairment in the Primary School). 2011. info
 • BOČKOVÁ, Barbora. Podpora žáků se specificky narušeným vývojem řeči (The Support of Pupils with Specific Language Impairment). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 165 pp. ISBN 978-80-210-5609-1. info
 • PTÁČKOVÁ, Klára. Veselé čtení : čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2011. 1 CD-ROM. ISBN 9788073730499. info
 • PTÁČKOVÁ, Klára. Veselé čtení : čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2011. 56 s. ISBN 9788073730482. info
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka and Lenka HRICOVÁ. Inkluzivní vzdělávání žáků se sluchovým postižením v základní škole (Inclusive Education of Pupils with Hearing Impairment in the Primary School). In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy Inclusive Education in Current Czech School. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 143-152. ISBN 978-80-210-5383-0. info
 • HORÁKOVÁ, Radka and Eva SOURALOVÁ. Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferujících český znakový jazyk (Interpreting services of tactiling sign language for deafblind). Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 69 pp. 1. vydání. ISBN 978-80-87153-34-5. info
 • KEREKRÉTIOVÁ, Aurélia. Velofaryngální dysfunkce a palatolalie : [klinicko-logopedický aspekt]. Edited by Anna Fejglová. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 203 s. ISBN 9788024722641. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Radka HORÁKOVÁ and Jiřina KLENKOVÁ. Logopedie & surdopedie : texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2007. 118 stran. ISBN 9788073151362. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Jiřina KLENKOVÁ and Radka HORÁKOVÁ. Logopedie a surdopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-136-2. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Jiřina KLENKOVÁ and Radka HORÁKOVÁ. Logopedie a surdopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-136-2. info
 • NEUBAUER, Karel. Neurogenní poruchy komunikace u dospělých. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 227 s. ISBN 9788073671594. info
 • POTMĚŠIL, Miloň. Sluchové postižení a sebereflexe. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2007. 197 s. ISBN 9788024613000. info
 • CSÉFALVAY, Zsolt. Terapie afázie : teorie a případové studie. Translated by Jana Křížová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 175 s. ISBN 9788073673161. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Terapie v logopedii (Speech therapy intervention). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 116 pp. Pedagogická fakulta, 4601/Pd-32/07-17/99. ISBN 978-80-210-4463-0. info
 • BOČKOVÁ, Barbora. Vývojová dysfázie z pohledu francouzské logopedické praxe (Dysphasia from the French point of view). In BARTOŇOVÁ, Miroslava and Marie VÍTKOVÁ. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1st ed. Brno: Paido, 2007. p. 67-77, 10 pp. ISBN 978-80-7315-150-8. info
 • ŠTĚRBOVÁ, Dana. Hluchoslepota : lidé s ní a kolem ní. 2. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 103 stran. ISBN 8024414333. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie (Speech Therapy). 1st ed. Praha: Grada publishing, 2006. 229 pp. edice psychologické a pedagogické literatury. ISBN 80-247-1110-9. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie (Speech Therapy). In PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2., rozšířené a přepracované. Brno: Paido, 2006. 13 pp. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-120-0. info
 • HORÁKOVÁ, Radka. Uvedení do surdopedie. In PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2., rozšířené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 127-141. ISBN 80-7315-120-0. info
 • HOUDKOVÁ, Zuzana. Sluchové postižení u dětí - komplexní péče. Vydání 1. V Praze: Triton, 2005. 117 stran. ISBN 8072546236. info
 • LECHTA, Viktor. Terapie narušené komunikační schopnosti. Translated by Jana Křížová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 386 s. ISBN 8071789615. info
 • LANGER, Jiří, Václav PTÁČEK and Karel DVOŘÁK. Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk :výukový CD-ROM. 2. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2005. 2 CD-ROM +. ISBN 8024411148. info
 • LECHTA, Viktor. Koktavost : komplexní přístup. Edited by Eva Škodová, Translated by Jana Křížová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 231 s. ISBN 8071788678. info
 • LECHTA, Viktor. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Translated by Jana Křížová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 359 s. ISBN 80-7178-801-5. info
 • Klinická logopedie. Edited by Eva Škodová - Ivan Jedlička. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 612 s., ob. ISBN 80-7178-546-6. info
 • SOURALOVÁ, Eva. Čtení neslyšících. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. 74 s. ISBN 8024404338. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Kapitoly z logopedie I. (Logopaedia issues I.). druhé. Brno: Paido, 2000. 94 pp. ISBN 80-85931-88-5. info
 • SOURALOVÁ, Eva. Vzdělávání hluchoslepých. 1. vyd. Praha: Scientia, 2000. 78 s. ISBN 807183226X. info
 • SOURALOVÁ, Eva. Vzdělávání hluchoslepých. II. 1. vyd. Praha: Scientia, 2000. 78 s. ISBN 80-7183-226-X. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Kapitoly z logopedie II a III. In Kapitoly z logopedie II a III. Brno: Paido, 1998. 101 pp. ISBN 80-85931-62-1. info
 • BULOVÁ, Alena. Surdopedie (Education of hearing handicaped people). In Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998. p. 81-97. ISBN 80-85931-65-6. info
 • TITZL, Boris. Hluchoslepota a doteková abeceda (Deafblindness and the touch alphabet). Speciální pedagogika. Praha: UK - Pedagogická fakulta Praha, 1994, roč. 5, č.3, p. 17-20. info
 • Vývinová dysfázia :špecificky narušený vývin reči. Edited by Marína Mikulajová - Iris Rafajdusová. 1. vyd. Bratislava: Marína Mikulajová a Iris Rafajusová, 1993. 288 s. ISBN 80-900445-0-6. info
 • PULDA, Miloš. Surdopedie se zaměřením na raný a předškolní věk. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1992. 143 s. ISBN 8021004762. info
 • PULDA, Miloš. Surdopedie se zaměřením na raný a předškolní věk. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1992. 143 s. ISBN 8021004762. info
 • LECHTA, Viktor. Logopedické repetitórium : teoretická východiska súčasnej logopedie, moderné prístupy. Bratislava: SPN, 1990. 278 s. ISBN 80-08-00447-9. info
Teaching methods
seminar, discussion in group
Assessment methods
final written test (it is necessary to successfully cope with 75 % correct answers); oral exam
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2017/SP7MP_S4a2