SPDC002 Metodologie 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je osvojit si metodologické poznatky a postupy užívané ve speciální pedagogice (vybrané metody a techniky kvalitativního výzkumu, kvantitativního výzkumu, smíšeného designu výzkumu) a nabýt nezbytné vědomosti a schopnosti nutné pro zpracování dizertační práce. Studující si osvojí dovednosti pro psaní odborného textu dle pravidel IMRAD. Pozornost bude věnována zejména přípravě přehledové studie a následně metodám případových studií a vnitrosubjektovým experimentálním výzkumným plánům, které jsou ve speciálněpedagogickém výzkumu často využívány.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- Popsat nejčastěji užívané výzkumné metody ve speciální pedagogice - Vypracovat plán svého dizertačního výzkumu
- Vypracovat přehledovou stať na téma svého dizertačního výzkumu
- Psát odborný text dle pravidel IMRAD - Využívat získané metodologické poznatky pro samostatnou výzkumnou práci v rámci zpracování disertační práce.
Osnova
 • Obsahové okruhy
 • Vymezení výzkumného tématu, problému a otázky v oblasti speciální pedagogiky
 • Návrh výzkumu jako komunikační nástroj a výzkumníkův plán
 • Zdůvodnění relevance výzkumného problému
 • Rešerše zdrojů v národních a mezinárodních databázích
 • Etické aspekty zkoumání ve speciální pedagogice
 • Specifika výzkumu ve speciální pedagogice
 • Specifika kvalitativních a kvantitativních výzkumných metod
 • Smíšený design výzkumu
 • Žánr přehledové stati a její tvorba pro účely dizertační práce
 • Případová studie a její použití ve speciální pedagogice
 • Vnitrosubjektový experimentální plán
 • Sekundární analýza a nevtíravé techniky výzkumu
 • Zásady prezentace výzkumných poznatků v odborných textech
 • Praktické, právní, politické a etické přesahy výzkumu ve speciální pedagogice
Literatura
  povinná literatura
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a r. Praha: Portál, 2016. 437 stran. ISBN 9788026209829. info
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. Páté, rozšířené vydán. Praha: Portál, 2015. 734 stran. ISBN 9788026209812. info
 • YIN, Robert K. Case study research and applications : design and methods. Sixth edition. Los Angeles: Sage, 2018. xxx, 319. ISBN 9781506336169. info
 • THOMAS, Gary. How to do your case study : a guide for students and researchers. 1st ed. Los Angeles: Sage, 2011. xi, 231. ISBN 9780857025623. info
 • Single case research methodology : applications in special education and behavioral sciences. Edited by David L. Gast - Jennifer R. Ledford. Second edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2014. xix, 415. ISBN 9780415827911. info
 • MERTENS, Donna M. a John A. MCLAUGHLIN. Research and evaluation methods in special education. Thousand Oaks: Corwin Press, 2004. xiv, 275. ISBN 0761946535. info
 • Mareš, J. (2013). Přehledové studie: jejich typologie, funkce a způsob vytváření. Pedagogická orientace, 23(4), 427-454.
 • THOMAS, Gary. How to do your research project : a guide for students in education and applied social sciences. 2nd ed. London: Sage, 2013. xix, 307. ISBN 9781446258873. info
  doporučená literatura
 • CLOUGH, Peter a Cathy NUTBROWN. A student's guide to methodology : justifying enquiry. 3rd ed. London: Sage, 2012. xv, 269. ISBN 9781446208625. info
 • CRESWELL, John W. A concise introduction to mixed methods research. Los Angeles: Sage, 2015. xiv, 132. ISBN 9781483359045. info
 • PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Translated by Jan Hendl. Vydání druhé. Praha: Portál, 2015. 230 stran. ISBN 9788026209805. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vydání druhé. Praha: Portál, 2014. 377 stran. ISBN 9788026206446. info
 • KRIPPENDORFF, Klaus. Content analysis : an introduction to its methodology. Fourth edition. Los Angeles: Sage, 2019. xiv, 451. ISBN 9781506395661. info
 • CRESWELL, John W. a Cheryl N. POTH. Qualitative inquiry & research design : choosing among five approaches. Fourth edition. Los Angeles: SAGE, 2018. xxv, 459. ISBN 9781506361178. info
 • POTH, Cheryl N. Innovation in mixed methods research : a practical guide to integrative thinking with complexity. First published. Los Angeles: Sage, 2018. xxxiii, 34. ISBN 9781473906693. info
 • MERRIAM, Sharan B. a Elizabeth J. TISDELL. Qualitative research : a guide to design and implementation. Fourth edition. San Francisco: Jossey-Bass, a Wiley brand, 2016. xix, 346. ISBN 9781119003618. info
 • BAKKER, Arthur. Design research in education : a practical guide for early career researchers. First published. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. xxii, 290. ISBN 9781138574489. info
 • MANNAY, Dawn. Visual, narrative and creative research methods : application, reflection and ethics. First published. and New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. ix, 152. ISBN 9781138024328. info
 • ESTERBERG, Kristin G. Qualitative methods in social research. Boston: McGraw-Hill, 2002. xv, 256. ISBN 9780767415606. info
 • PUNCH, K. F. Základy kvantitativního šetření. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. 152 s. ISBN 978-80-7367-381-9. info
 • REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009. 192 s. ISBN 978-80-247-3006-6. info
Výukové metody
Seminář, konzultace projektu.
Metody hodnocení
Předložit výzkumný záměr s vymezením výzkumného pole, výzkumného cíle, metod a technik výzkumu. Předložit rešerše tří metodologických knih dle vlastní volby a zaměření výzkumu studenta. Studující vypracuje přehledovou stať s tématem z oblasti svého dizertačního výzkumu, a nabídne ji k publikaci odbornému časopisu. Ústní zkouška ve formě rozpravy nad dizertačním projektem a jeho metodologickým plánem. Účast na intenzivním metodologickém workshopu v rozsahu tří dnů (povinné pouze pro studenty prezenčního studia).
Informace učitele
Další informace upřesní vedoucí disertační práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/SPDC002