SPkK07 Speciálněpedagogická diagnostika oftalmopedická

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/2. 24 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Petra Röderová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petra Röderová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Petra Röderová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Předpoklady
absolvovány základy oftalmopedie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními speciálně pedagogickými diagnostickými nástroji a postupy v rámci posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb dětí, žáků a studentů s oslabeným viděním či nevidomých.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porozumět projevům postižení zraku - identifikovat a popsat důležité oblasti speciálně pedagogické diagnostiky zrakového vnímání - rozumět postupům v diagnostice funkčního vidění a rozumět využívání informací z medicínského vyšetření zraku v oblasti podpory zrakového vnímání - určit a popsat možnosti podpory zrakového vnímání u dětí raného a předškolního věku;
- navrhnout opatření a doporučení pro vzdělávání žáka s postižením zraku v závislosti na věku a stupni postižení zraku;
Osnova
 • • Zrakové postižení - specifikace, projevy a vliv na psychické procesy - Funkční vyšetření zraku, zraková terapie a zrakový výcvik. • Význam diagnostiky zrakových funkcí se zaměřením na věk a na stupeň postižení zraku. • Speciálněpedagogická diagnostika zrakových funkcí a meziooborová spolupráce v diagnostickém procesu. • Diagnostika zrakových funkcí u dětí raného věku a předškolního věku, podpora zrakového vnímání v tomto věku. • Diagnostika zrakových funkcí a souvisejících speciálních vzdělávacích potřeb u dětí školního věku. • Diagnostika zrakových funkcí v období adolescence a dospělosti. • Význam kompenzačních smyslů v diagnostice zrakového postižení. • Diagnostika poruch binokulárního vidění a její význam. Ortopticko-pleoptické a speciálněpedagogické postupy. • Diagnostika zrakového postižení u dítěte s kombinovaným postižením.
Literatura
  povinná literatura
 • RÖDEROVÁ, Petra. Speciálněpedagogická diagnostika oftalmopedická. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 54 s. ISBN 978-80-210-9590-8. Čítárna Munispace info
 • RÖDEROVÁ, Petra, Lea KVĚTOŇOVÁ a Zita NOVÁKOVÁ. Oftalmopedie : texty k distančnímu vzdělávání. 2. vyd. Brno: Paido, 2007. 125 s. ISBN 9788073151591. info
 • MORAVCOVÁ, Dagmar. Zraková terapie slabozrakých : jak efektivně využít slabý zrak. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2007. 39 s. ISBN 9788072549498. info
  doporučená literatura
 • Baslerová, P. a kol. (2012) Diagnostické domény pro žáky se zrakovým postižením. Olomouc: UP.
 • BENEŠ, Pavel a Martin VRUBEL. Oftalmologie pro speciální pedagogy. 1. vyd. Brno: Paido, 2017. 92 s. ISBN 978-80-7315-264-2. info
 • VRUBEL, Martin. Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 186 s. ISBN 978-80-210-8022-5. info
 • FINKOVÁ, Dita, Libuše LUDÍKOVÁ a Veronika RŮŽIČKOVÁ. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 158 s. ISBN 9788024418575. info
 • MORAVCOVÁ, Dagmar. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004. 203 s. ISBN 8072544764. info
Výukové metody
Prezentace, video, diskuse.
Metody hodnocení
Požadavky k ukončení - úspěšné složení závěrečné zkoušky, seminární práce. Účast min. 70%.
Informace učitele
Informace budou upřesněny vyučujícím na začátku semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/SPkK07