SPLBP_KSP2 Specializace: Komunikace osob se sluchovým postižením 2

Pedagogická fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/4/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPLBP_KSP2/01: Po 11:10–14:40 centrum, R. Horáková, P. Pitnerová
Předpoklady
Předmět je vyučován ve druhém ročníku v rámci bakalářského studijního programu Speciální pedagogika - komunikační techniky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V tomto kurzu si studenti prohloubí teoretické i praktické znalosti o komunikačních formách jedinců se sluchovým postižením a o jejich využívání; studenti budou znát základní pravidla a principy pro komunikaci s osobami se sluchovým postižením; studenti by měli být schopni s porozuměním vnímat a aktivně používat prstovou abecedu jednoruční a dvouruční; studenti budou schopni komunikovat prostřednictvím znakového jazyka s neslyšícím člověkem, a to v základních situacích, jako např. při setkání s neslyšícím, o základních tématech jako rodina atd.; studenti si zvyknou na využívání výraznější mimiky a gestikulace; studenti pochopí význam a potřebu odezírání u osob se sluchovým postižení a uvědomí si jeho obtížnost. Předmět naváže na znalosti získané v rámci Specializace: Komunikace osob se sluchovým postižením 1. Požadavky budou upřesněny na začátku semestru.
Osnova
  • Praktická výuka českého znakového jazyka a dalších vizuálně motorických způsobů komunikace osob se sluchovým postižením, osvojování znakové zásoby, vymezení terminologických pojmů - posunky, mimika, gestikulace, daktylotika, písemný projev jedinců se sluchovým postižením, mluvená řeč, charakter hlasu neslyšícího, vizuálně motorické formy komunikace, odezírání, tlumočnické služby, základní pokyny pro kontakt slyšícího s člověkem se sluchovým postižením.
Literatura
  • BULOVÁ, Alena. Komunikace sluchově postižených. In Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998. s. 63-67. ISBN 80-85931-51-6. info
Výukové metody
teoretická příprava, praktická výuka, skupinová práce, domácí příprava, diskuse
Metody hodnocení
Předmět bude ukončen testem a praktickou zkouškou z osvojených komunikačních technik.
Informace učitele
Doporučená literatura: Adresář služeb pro sluchově postižené 2005. Praha: FRPSP, 2008 (www.frpsp.cz) FREEMAN,R.D. et al. Tvé dítě neslyší? Praha: FRPSP, 1992. HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1. a 2. díl. Praha: Septima, 1997, 1998. HORÁKOVÁ, R. Úvod do surdopedie. In Pipeková, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: MU, 2006, s. 127-143. HORÁKOVÁ, R. Specifika vývoje a včasná pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením. In Opatřilová, D. (ed.) Pedagogicko psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, Brno: MU, 2006, s. 243-281. HRUBÝ, J., BAREŠOVÁ. Didaktické a technické pomůcky pro sluchově postižené v MŠ a ZŠ. Praha, Septima, 1999 KRAHULCOVÁ, B. Komunikace sluchově postižených. Praha: Karolinum, 2002. LEJSKA, M. Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: Paido, 2003. LUDÍKOVÁ, L. Edukace hluchoslepého dítěte raného věku. Olomouc:Univerzita Palackého, 2001. POTMĚŠIL, M. Úvodní stati k výchově a vzdělávání sluchově postižených. Praha: Fortuna, 1999. RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. Speciální pedagogika. Olomouc: Vydavetelství Univerzity Palackého, 2003. STRNADOVÁ, V. Hluchota a jazyková komunikace. Praha: FF UK, 1998. STRNADOVÁ, V. Hádej co říkám aneb Odezírání je nejisté umění. Praha: Helix, 2001. ŠLAPÁK, I., FLORIÁNOVÁ, P. Kapitoly z otorhinolaryngologie a foniatrie. Brno: Paido, 1999. Hypertextové odkazy: www.cktzj.com, www.ruce.cz, www.ticho.cz, www.frpsp.cz, www.teiresias.muni.cz Časopisy: Speciální pedagogika, Gong, Unie, INFO Zpravodaj, Doteky Slovníky znakového jazyka v elektronické podobě (CD ROM): Kurz znakové řeči (1.-4. díl) – interaktivní CD ROM, Unie neslyšících Brno, 2003 (www.kurzznakovereci.cz ) Terminologie pro počítače, internet, tvorbu webových stránek a typografii v českém znakovém jazyce. Praha: ASNEP, 2003 Lexikologie pro základní školy. Praha: FFUK, 2003 Langer, J., Ptáček, V., Dvořák, K. Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk. Olomouc: UP PdF, 2004, ISBN 80-244-0846-5 Dingová, N., Dvořáková, M., Faltínová, R., Okrouhlíková, L., Servusová, J. a kol. Slovník porodnické terminologie. Praha, 2005 Horáková, R. Znaková zásoba terminologických pojmů z oboru speciální pedagogika. Brno: PdF MU, 2005 Zvířátka v českém znakovém jazyce. Praha: FRPSP, 2006
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Studenti zapisují pouze jednu specializaci.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2016/SPLBP_KSP2