SPk107 Pediatrie

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/.5. 6 hodin. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
So 30. 10. 14:00–19:50 učebna 30
Předpoklady
Předpokládají se základní znalosti morfologických a fysiologických poměrů v lidském organismu na středoškolské úrovni. V případě potřeby je možné před výkladem nové látky ověřit a stručně připomenout klíčové momenty nutné k porozumění (slovně, obrázky, schématy, videoprojekcí, PC prezentací). Po dohodě se studenty jim vyučující uloží domácí přípravu k následující přednášce. Pomocí samostudia z doporučené odborné i populárně vědecké literatury lze učivo osvěžit a lépe fixovat.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s okolnostmi růstu a vývoje dítěte, se základními patologickými stavy a významnými chorobami dětského věku, s jejich příznaky, etiologií, diagnostikou, možností prevence, první pomoci a terapie. Očekávané výstupy: student zná základní patologické stavy a významné choroby dítěte; umí poskytnout první pomoc; je seznámen s prevencí.
Výstupy z učení
• student zná základní rizika, patologické stavy a významné choroby;
• umí poznat jejich příznaky;
• zná možnosti prevence, první pomoc a léčbu.
Osnova
 • Hlavní témata (osnova): • Zdraví, jeho definice, ovlivňující faktory, prevence, ochrana a podpora zdraví. • Základní poznatky z genetiky člověka, poruchy genotypu, geneticky podmíněné choroby, diagnostika. • Rizikový novorozenec, definice, význam, příčiny, prevence, léčba. • Nejčastější choroby, ohrožující novorozence, pre-, peri- a postnatální komplikace. • Novorozenecká žloutenka - definice, význam, etiologie, terapie. Růst a vývoj dítěte, jeho normy a poruchy. • Období dětského věku, jejich charakteristika, význačná zdravotní a sociální rizika, možnosti ochrany. • Poruchy energetického metabolismu, cukrovka, endokrinně podmíněné poruchy. • Nejčastější respirační onemocnění - obecné principy, typy, průběh, rizika, prevence a léčba. • Nejčastější onemocnění trávicího ústrojí - obecné principy, typy, průběh, rizika, prevence a léčba. • Onemocnění srdce a krevního oběhu, choroby krve - přehled, diagnostika, prevence, léčba. • Nádorová onemocnění - přehled, diagnostika, prevence, léčba. • Imunita, její funkce a poruchy, alergie - etiologie, typy, chorobné stavy, diagnostika, terapie, prevence. • Choroby vylučovací soustavy - příznaky, významné patologie, terapie, prevence. • Dětské úrazy a otravy, rizika, první pomoc, terapie, prevence. • Význam rodiny pro dítě, pediatrické aspekty náhradní rodinné péče. • Syndrom CAN, základní typy sociálních patologií, jejich včasná detekce a prevence.
Literatura
  povinná literatura
 • MRZENA, Bohuslav. Pediatrie : vybrané kapitoly pro studující speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. 109 s. ISBN 9788073151829. info
 • ZAHÁLKOVÁ, Milada. Pediatrie pro speciální pedagogy. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 91 s. ISBN 802103811X. info
 • ZUCHOVÁ, B. a kol. První pomoc. 1. vyd. Brno: FSpS MU, 2008. Dostupné online: https://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/ps09/pomoc/web/index.html
  doporučená literatura
 • HAJEROVÁ MŰLLEROVÁ, Lenka. Základy pediatrie pro studenty učitelství. Vyd. 1. V Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2000. 150 s. ISBN 8070443219. info
 • MACHOVÁ, Jitka. Biologie člověka pro speciální pedagogy. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1994. 263 s. ISBN 80-7066-980-2. info
 • MACHOVÁ, Jitka. Biologie člověka pro učitele. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2002. 269 s. ISBN 8071848670. info
 • KÁBRT, Jan. Lexicon medicum. Třetí, doplněné a přepr. Praha: Galén, 2015. 917 stran. ISBN 9788074922008. info
Výukové metody
Teoretická příprava z doporučených tištěných a elektronických informačních zdrojů. Zpětná vazba – studenti mohou během přednášky vznášet dotazy, připomínky, náměty na diskusi. V případě nutnosti je možno tyto podněty podrobněji rozebrat v konzultačních hodinách vyučujícího.
Metody hodnocení
K absolvování předmětu je vyžadován písemný test o 60 otázkách v rozsahu sylabu. Odpovědi jsou nabízeny uzavřenou formou, správná je právě jedna z několika uvedených. Je třeba dosáhnout nejméně 40 správných odpovědí. V případě nesouhlasu studenta či jiných překážek, jež mu brání splnit písemnou formu (test), lze vyzkoušení provést i ústně. Vyučující posluchači zadá 3 otázky vycházející ze sylabu předmětu, umožní mu písemnou přípravu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/SPk107