SPk126 Metodologie speciálněpedagogického výzkumu 1

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D. M.Sc. (přednášející)
Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPk126/OS01: So 18. 4. 8:00–13:50 učebna 30, So 2. 5. 8:00–13:50 učebna 30, L. Slepičková, H. Vaďurová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace nezbytné pro tvorbu odborného textu, potažmo bakalářské práce. Studenti se stručně seznámí s jednotlivými fázemi výzkumu a získají základní informace o kvalitativním a kvantitativním výzkumu. Prostor bude věnován také zásadám pro tvorbu odborného textu a informačním zdrojům.
Výstupy z učení
• student má základní informace potřebné pro tvorbu odborného textu;
• je seznámen s fázemi výzkumu;
• má základní informace o kvalitativním a kvantitativním výzkumu
Osnova
 • • Odborný vs. neodborný text – použití, styl, odborné zdroje pro výzkum ve speciální pedagogice.
 • • Co je to věda? Kvantitativní a kvalitativní výzkum (rozdíly, výhody a nevýhody, použití).
 • • Jak zahájit výzkum: výzkumný cíl (nápad), výzkumný problém, plán výzkumu a jeho struktura, výzkumné otázky (typy výzkumných otázek, základní znaky dobrých výzkumných otázek).
 • • Kvantitativní výzkum – hypotéza a operacionalizace (pravidla pro formulování hypotézy, operacionalizace jako proces hledání indikátorů).
 • • Výzkumný soubor, základní soubor, reprezentativní a nereprezentativní výběr, náhodný a nenáhodný výběr, popis výzkumného souboru.
 • • Kvantitativní výzkum, základní techniky sběru dat: dotazník, experiment, formulace otázek.
 • • Kvalitativní výzkum – tradice a principy kvalitativního výzkumu, rozhovor, pozorování, terénní výzkum, nevtíravé techniky výzkumu, případová studie.
 • • Jak sbírat kvalitativní data – základní nástroje sběru dat v kvalitativním výzkumu, specifika kvalitativního výzkumu ve speciální pedagogice.
 • • Etika ve výzkumu – informovaný souhlas, problémy a specifika pedagogického výzkumu.
 • • Jak analyzovat kvalitativní data: provázanost teorie a analýzy, kódování poznámek, tematizace.
 • • Jak psát odborný text, struktura seminární a bakalářské práce; struktura odborného textu; pokyny děkana a katedry, volba tématu práce, vyplnění projektu v ISu.
 • • Informace a práce se zdroji: informační prameny, informační instituce, jak hledat informace, hodnocení informací; elektronické zdroje a databáze, vhodné a nevhodné zdroje, citace: jak a kdy citovat; citační norma ČSN 690.
 • • Sekundární analýza dat: kde hledat data a jak k nim přistoupit.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu. Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost, 2013, roč. 23, č. 4, s. 478-510. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2013-4-478. Full text info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. info
 • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 978-80-246-0139-7. info
 • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva. Brno: Paido, 2000. 207 stran. ISBN 8085931796. info
 • GAVORA, Peter. Výzkumné metody v pedagogice : příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1996. 130 s. ISBN 808593115X. info
  doporučená literatura
 • PUNCH, Keith. Základy kvantitativního šetření. Translated by Jan Hendl. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 150 s. ISBN 9788073673819. info
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 8073670402. info
 • HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1999. 278 s. ISBN 8024600307. info
  neurčeno
 • SKUTIL, Martin. Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Vydání první. Praha: Portál, 2011. 254 stran. ISBN 9788073677787. info
 • CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu : základy kvantitativního výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 265 s. ISBN 9788024713694. info
 • SILVERMAN, David. Ako robiť kvalitatívny výskum : praktická príručka. Translated by Martin Štulrajter. Bratislava: Ikar, 2005. 327 s. ISBN 8055109044. info
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
zkouška (písemný test) (80%), hodnocení samostatné práce v průběhu semestru (20=)
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/dok/rfmgr.pl?fakulta=1441;obdobi=4803;kod=SP7BP_MTO1;furl=%2Fel%2F1441%2Fpodzim2009%2FSP7BP_MTO1%2F
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SPk126