SPk201 Strategie podpory funkční gramotnosti

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Márová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Markéta Olbertová (cvičící)
Garance
PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Márová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Márová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojit si základní znalosti, intervenční přístupy a strategie v rámci vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.
Výstupy z učení
Po absolvování disciplíny je student schopen zvládat specifické problémy výuky českého jazyka na 1. st. ZŠ s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Student zná specifické problémy výuky českého jazyka na 1. st. ZŠ s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Osnova
  • Postavení vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v edukaci na prvním stupni základní školy Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzdělávací obory předmětu český jazyk a jeho postavení v edukaci žáků se specifickými poruchami učení. Psychologické základy vyučování čtení, psaní, vývoj metod prvopočátečního psaní a čtení. Metody výuky elementárního čtení a psaní Čtenářská gramotnost, přístupy a strategie při výuce čtení, Specifika čtenářských chyb. Diferenciace a individualizace ve výuce českého jazyka. Specifické poruchy učení, intervence a reedukace. Problematika přístupu k žákům se specifickými poruchami učení v českém jazyce Význam didaktických her při osvojování si dovednosti čtení. Vyučovací hodina, organizační formy výuky, struktura vyučovací hodiny. Alternativní metody ve výuce čtení a psaní Specifika hodnocení v edukačním procesu.
Literatura
  • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Metody ve vyučování žáků s mentálním postižením se zaměřením na čtení a psaní In Bartoňová, M., Pipeková, J., Vítková, M. eds. Strategie ve vzdělávání žáků v základní škole speciální. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno: Paido, 2016. 26 s. ISBN 978-80-7315-256-7. info
  • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Approaches to students with learning disorders in inclusive school environment. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2014. 163 s. ISBN 9788021071100. info
  • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifické poruchy učení: text k distančnímu vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-232-1. info
  • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Kapitoly ze specifických poruch učení I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 128 s. ISBN 80-210-3613-3. info
  • HAVEL, Jiří, Bohumíra FABIÁNKOVÁ a Miroslava NOVOTNÁ. Výuka čtení a psaní na 1. stupni základní školy. In Výuka čtení a psaní na 1. stupni základní školy. Brno: Paido, 1999. 81 s. ISBN 80-85931-64-8. info
Výukové metody
interaktivní seminář, koopetativní učení
Metody hodnocení
Ukončení předmětu: písemný test - k úspěšnému absolvování je nutno 75% správných odpovědí Další požadavky budou upřesněny na první konzultaci předmětu. aktivní účast 50%.
Informace učitele
FONTÁNA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 1999 GEOFEREY, P. Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996 KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení a kooperativní škola. Praha: Portál, 1999 LOKŠOVÁ. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Praha: Portál, 1999 LOOSEOVÁ, A., C. a kol. Grafomotorika pro děti předškolního věku. Praha: Portál, 2001 LOOSEOVÁ, A., C. a kol. Grafomotorika pro děti předškolního věku. Pracovní listy. Praha: Portál, 2001 KYRIAKOU. CH: Klíčové dovednosti učitele. Praha. Portál. 1996 PRŮCHA, J. Alternativní školy. Praha: Portál, 1996 SANTLEROVÁ, K. Metody ve výuce čtení a psaní. Brno: Paido, 1995 SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, 1999 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, VÚP Praha SPILKOVÁ,V. a kol. Proměny primírního školství v ČR. Praha: Portál, 2005. ISBN WALTEROVÁ, E. Kurikulum proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. Brno: Masarykova univerzita, 1994. KASÍKOVÁ, H., VALIŠOVÁ, A. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007 ISBN 978-80-1734-0 SKALKOVÁ ,J. Obecná didaktika Praha. Grada 2007.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2022/SPk201