SPk404 Obor: Surdopedie

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/2. 24 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPk404/01: Pá 13. 11. 8:00–13:50 učebna 1, Pá 20. 11. 8:00–13:50 učebna 1, Pá 11. 12. 8:00–13:50 učebna 1, Pá 8. 1. 8:00–13:50 učebna 1, L. Doležalová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen definovat specifika péče o osoby se sluchovým postižením od narození do konce života. Prohloubí si znalosti získané v předmětu Základy surdopedie a bude se umět orientovat v možnostech diagnostiky sluchových vad; bude umět vyjmenovat typické odchylky ve vývoji řeči u osob se sluchovým postižením; bude umět odůvodnit potíže při čtení s porozuměním u těchto osob a znát zvláštnosti jejich písemného projevu; bude se orientovat v možnostech kompenzace sluchových vad a bude umět vyjmenovat kompenzační pomůcky využívané osobami se sluchovým postižením. Zároveň si osvojí jednoruční i dvouruční prstovou abecedu, Lormovu abecedu a základy českého znakového jazyka na jednoduché konverzační úrovní v základních oblastech. Požadavky budou upřesněny na začátku semestru.
Výstupy z učení
• student zná specifika péče o osoby se sluchovým postižením od narození do konce života;
• má teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti edukace dětí a žáků se sluchovým postižením;
• zná možnosti tlumočení z/do znakového jazyka;
• umí popsat způsob péče možnosti komunikace u osob s duálním smyslovým postižením.
Osnova
 • • Úvod do surdopedie – vymezení základních terminologických pojmů.
 • • Sluch.
 • • Řeč, hlas, artikulace jedinců se sluchovým postižením.
 • • Komunikace.
 • • Sluchová protetika.
 • • Raná péče – zajištění včasné intervence.
 • • Možnosti vzdělávání dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením.
 • • Komunita Neslyšících.
 • • Sluchová vada a další kombinovaná postižení.
 • • Historie péče o jedince se sluchovým postižením.
Literatura
  povinná literatura
 • HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení - úvod do surdopedie. Praha. Praha: Portál, 2012. 159 s. 376 - Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob. ISBN 978-80-262-0084-0. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Jiřina KLENKOVÁ a Radka HORÁKOVÁ. Logopedie a surdopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-136-2. info
  doporučená literatura
 • Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. Předpis č. 423/2008 Sb., Úplné znění zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 384/2008 Sb.
 • JUNGWIRTHOVÁ, Iva. Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ. Vydání první. Praha: Portál, 2015. 191 stran. ISBN 9788026209447. info
 • KRAHULCOVÁ, Beáta. Komunikační systémy sluchově postižených. 1. vydání. Praha: Beakra, 2014. 375 stran. ISBN 9788090386327. info
 • HORÁKOVÁ, Radka. Uvedení do surdopedie. In Pipeková, J. et. al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. přepracované a rozšířené. Brno: Paido, 2010. s. 141-156, 15 s. 376 - Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob. ISBN 978-80-7315-198-0. info
 • ŠKODOVÁ, Eva, Ivan JEDLIČKA a KOL. Klinická logopedie. 2. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2007. 615 s. ISBN 978-80-7367-340-6. info
 • LEJSKA, Mojmír. Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: Paido, 2003. 156 s. ISBN 8073150387. info
 • HRUBÝ, Jaroslav. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 1999. 395 s. ISBN 8072160966. info
 • HRUBÝ, Jaroslav. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1. vyd. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 1998. 321 s. ISBN 8072160753. info
  neurčeno
 • STRNADOVÁ, Věra. Jaké je to neslyšet : doplňková četba pro studenty speciální pedagogiky. Illustrated by Z. Košátková. 1. vyd. Praha, 1995. 165 s. info
Výukové metody
Studium odborného textu, průběžné testování, diskuse nad odborným textem a praktickými ukázkami. Zpracování případové studie jedince se sluchovým postižením dle pokynů vyučujícího.
Metody hodnocení
Student v průběhu semestru absolvuje průběžné testování (online) a zpracuje seminární práci. Téma a forma budou upřesněny vyučujícím: studium odborného textu, myšlenková mapa, případová studie. Informace budou aktualizovány v Interaktivních osnovách v Informačním systému MU.
Informace učitele
www.detskysluch.cz
www.cktzj.com
www.ruce.cz
www.ticho.cz
www.pevnost.com
www.lorm.cz
www.teiresias.muni.cz
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/SPk404