SPk514 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců se sluchovým postižením s podporou českého znakového jazyka 1

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/2. 24 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPk514/OS01: Pá 5. 3. 8:00–13:50 učebna 53, Pá 21. 5. 8:00–13:50 učebna 53, L. Doležalová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se systémem poradenství: školní poradenská pracoviště a školní poradenská zařízení: speciálně pedagogická centra, pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče. Personální obsazení, standardy činnosti. Poradenství pro rodiče a děti s postižení v raném věku, raná intervence, střediska rané péče; včasná intervence. Poradenství ve zdravotnictví, logopedické ambulance. Legislativní opatření zabývající se poradenstvím.
Výstupy z učení
- Studenti budou mít podrobné znalosti z oblasti diagnostiky sluchového postižení a poradenského systému jedincům s postižením sluchu. - Studenti budou znát specifika vzdělávání dětí a žáků ve speciálním školství i školách hlavního vzdělávacího proudu. - Studenti budou mít povědomí o problematice komunity Neslyšících a využití vizuálně motorických komunikačních forem v praxi. - Studenti se budou rovněž orientovat v oblasti péče o dospělé jedince a seniory s postižením sluchu, stejně tak v oblasti pracovního uplatnění osob s postižením sluchu na volném trhu práce.
Osnova
  • Týmová spolupráce při komplexním diagnostickém vyšetření sluchových vad a mezioborové vztahy. Klasifikace vad a poruch sluchu. Vymezení systému poradenství pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR. Legislativní podmínky poskytování poradenských služeb. Střediska rané péče pro sluchově postižené - náplň činností a personální obsazení. Speciálně pedagogická centra pro sluchově postižené - náplň činností a personální obsazení. Předprofesní a profesní příprava žáků se sluchovým postižením. Podpora zaměstnávání osob se sluchovým postižením. Profesní poradenství. Sluchové postižení v dospělosti a ve stáří. Tinnitus. Sluchová vada a další přidružené postižení.
Literatura
  • DOLEŽALOVÁ, Lenka. Sluchové postižení v období dospělosti a stáří. In PANČOCHA, Karel, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ et al. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 187-198. ISBN 978-80-210-6306-8. info
  • DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Sluchové postižení. In Bartoňová, M., Bytešníková, I., Vítková, M. et al. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. s. 135-155. ISBN 978-80-7315-237-6. info
  • HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení - úvod do surdopedie. Praha. Praha: Portál, 2012. 159 s. 376 - Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob. ISBN 978-80-262-0084-0. info
  • HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení : úvod do surdopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 159 s. ISBN 9788026200840. info
  • POTMĚŠIL, Miloň. Sluchové postižení a sebereflexe. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2007. 197 s. ISBN 9788024613000. info
  • HOUDKOVÁ, Zuzana. Sluchové postižení u dětí - komplexní péče. Vydání 1. V Praze: Triton, 2005. 117 stran. ISBN 8072546236. info
Výukové metody
seminář, diskuze ve skupině, samostatná práce, seminární práce/reflexe
Metody hodnocení
závěrečný písemný test (podmínkou úspěšného zvládnutí je nutné 75 % správných odpovědí); ústní zkouška
Informace učitele
Zpracování seminární práce/reflexe na některé zvolené téma: 1. Nástroje pro hodnocení sluchového vnímání dětí s postižením sluchu raného věku 2. Budování funkční komunikace u dětí s postižením sluchu - dilema ve výběru adekvátního komunikačního systému. 3. Funkční negramotnost neslyšících - důvody a možnosti řešení. Doporučený rozsah 3 strany A4, podmínka je využití zahraničních zdrojů. Doporučená literatura Barvíková, J. (2015) Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení nebo oslabení sluchového vnímání. Olomouc: UPOL. Holmanová, J. (2005) Raná péče o dítě se sluchovým postižením. 2. vyd. Praha: Septima. Lejska, M. (2003) Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: Paido. Roučková, J. (2011) Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením: praktické návody a důležité informace. 2. vyd. Praha: Portál. Svobodová, K. (1997) Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem. 1. vyd. Praha: Septima. Vágnerová, M. (2004) Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Jen pro neslyšící studenty.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/SPk514