SPk522 Podpůrná opatření u žáků s narušenou komunikační schopností a sluchovým postižením

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/2. 24 hodin. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petra Röderová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Sandra Szewczyková (cvičící)
Mgr. Marína Štibrányiová (cvičící)
Garance
PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Intaktní komunikační schopnost; předmět si zapisují studentky a studenti logopedie a surdopedie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Surdopedie:
Cílem předmětu je seznámit studenty s koncepcí podpůrných opatření, vysvětlit a popsat stupně podpůrných opatření u žáků se sluchovým postižením, které se poskytují v běžných základních školách v rámci inkluzivního vzdělávání.

Logopedie:
Cílem předmětu je studenty seznámit s problematikou poskytování podpůrných opatření žákům s narušenou komunikační schopností – se souvisejícími legislativními předpisy, s činností poradenských zařízení, skladbou a charakteristikou stupňů podpůrných opatření, specifiky jejich výběru a skladby, možnostmi mezioborové spolupráce v rámci komplexní podpory žáka s narušenou komunikační schopností.
Výstupy z učení
Surdopedie:
• Student se orientuje se v nové školské legislativě;
• dokáže charakterizovat podpůrná opatření u žáků se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí školy;
• je schopen vytvořit plán pedagogické podpory nebo individuální vzdělávací plán;
• se orientuje v nabídce pomůcek usnadňujících poslech mluvené řeči, ovládá bezdrátové doplňky a je schopen správně vyhodnotit potřebnost jejich využití.

Logopedie:
Student se orientuje v terminologii a legislativě související s podpůrnými opatřeními;
zná vymezení činnosti poradenských zařízení v kontextu poskytování podpůrných opatření;
orientuje se ve skladbě podpůrných opatření 1.-5. stupně.
Osnova
 • Surdopedie:
 • Činnost školského poradenského zařízení a školského poradenského pracoviště v kontextu poskytování podpůrných opatření. Mezioborová spolupráce.
 • • 1. stupeň podpůrných opatření – Plán pedagogické podpory (PLPP), tvorba plánu a jeho role ve vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytování vyšších stupňů podpůrných opatření.
 • • Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve 2.-5. stupni podpůrných opatření (postup zpracování dokumentace, spolupráce s rodiči, školou a školskými zařízeními při realizaci podpůrných opatření).
 • • Individuální vzdělávací plán (IVP) – charakteristika a skladba IVP, tvorba IVP, spolupráce se školou a školskými zařízeními při tvorbě IVP.
 • • Personální podpůrná opatření poskytovaná dle platné legislativy (asistent pedagoga, tlumočník znakového jazyka, další pedagog, speciální pedagog a jejich role ve vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami se zřetelem na žáka s postižením sluchu).
 • • Obecná charakteristika podpůrných opatření.
 • • Podpůrná opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení:
 • Oblast podpory: Organizace výuky;
 • Oblast podpory: Modifikace vyučovacích metod a forem;
 • Oblast podpory: Intervence;
 • Oblast podpory: Pomůcky;
 • Oblast podpory: Úpravy obsahu vzdělávání;
 • Oblast podpory: Hodnocení;
 • Oblast podpory: Příprava na vyučování;
 • Oblast podpory: Podpora sociální a zdravotní;
 • Oblast podpory: Práce s třídním kolektivem;
 • Oblast podpory: Úprava prostředí.
 • Logopedie:
 • • Platná legislativa související s realizací podpůrných opatření u dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – s narušenou komunikační schopností.
 • • Žák s narušenou komunikační schopností – specifika obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb.
 • • Vymezení obsahu podpůrných opatření a jejich stupňů.
 • • Činnost školského poradenského zařízení v kontextu poskytování podpůrných opatření. Mezioborová spolupráce.
 • • Činnost školského poradenského pracoviště v kontextu poskytování podpůrných opatření, spolupráce s pedagogy, metodické vedení.
 • • 1. stupeň podpůrných opatření – Plán pedagogické podpory (PLPP), tvorba plánu a jeho role ve vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytování vyšších stupňů podpůrných opatření. Analýza a diskuse – případové studie.
 • • Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve 2.-5. stupni podpůrných opatření (postup zpracování dokumentace, spolupráce s rodiči, školou a školskými zařízeními při realizaci podpůrných opatření). Případové studie – analýza a diskuse.
 • • Individuální vzdělávací plán (IVP) – charakteristika a skladba IVP, tvorba IVP, spolupráce se školou a školskými zařízeními při tvorbě IVP. Adaptace metod a forem výuky u žáků s narušenou komunikační schopností – případové studie – analýza a diskuse.
 • • Personální podpůrná opatření poskytovaná dle platné legislativy (asistent pedagoga, další pedagog, speciální pedagog a jejich role ve vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami).
 • • Podpůrná opatření materiálního charakteru poskytovaná dle platné legislativy (speciální učebnice, pomůcky a kompenzační pomůcky). Využití systémů AAK ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • • RVP ZV – specifika úprav v rámci vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Literatura
  povinná literatura
 • Potměšil, M. a kolektiv (2012) Metodika práce se žákem se sluchovým postižením. Olomouc: UP.
 • Vrbová, R. a kol. (2015) Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou opory z důvodu narušené komunikační schopnosti. Olomouc: UPOL
 • Potměšil, M. a kolektiv (2012) Metodika práce asistenta pedagoga se žákem se sluchovým postižením. Olomouc: UP.
 • JUNGWIRTHOVÁ, Iva. Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ. Vydání první. Praha: Portál, 2015. 191 stran. ISBN 9788026209447. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006, 228 s. info
  doporučená literatura
 • Legislativní předpisy vztahující se k problematice vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – s narušenou komunikační schopností – a poskytování poradenských služeb a implementaci podpůrných opatření.
 • ALLEN, Susan G. Auditory perception test for the hearing impaired. Third edition. San Diego, CA: Plural Publishing, 2015. 87 stran. ISBN 9781597565905. info
 • LECHTA, Viktor. Terapie narušené komunikační schopnosti. Translated by Jana Křížová. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2011. 386 s. ISBN 9788073679019. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-167-6. URL info
 • EASTERBROOKS, Susan R. a Ellen L. ESTES. Helping deaf and hard of hearing students to use spoken language : a guide for educators and families. Edited by Mary Ellen Nevins. Thousand Oaks: Corwin Press, 2007. xvii, 205. ISBN 9781412927338. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno. Brno: Paido, 2005. 267 s. Paido. ISBN 80-86633-38-1. info
Výukové metody
Surdopedie:
teoretická příprava, praktická výuka, skupinová práce, domácí příprava, diskuse

Logopedie:
Seminář, diskuse, domácí příprava
Metody hodnocení
Surdopedie:
Písemný test (k úspěšnému splnění je potřeba zodpovědět 75% otázek) a ústní zkouška. Student vypracuje případovou studii žáka se sluchovým postižením se zaměřením na aplikaci podpůrných opatření v rozsahu min. 2-3 strany A4.

Logopedie:
Zpracování případové studie dítěte/žáka s PO a její prezentace; písemný test (podmínkou úspěšného zvládnutí testu je 75% správných odpovědí), ústní zkouška.
Informace učitele
Barvíková, J. a kolektiv (2015) Katalog podpůrných opatření dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení nebo oslabení sluchového vnímání. Olomouc: UP.
Potměšil, M. a kolektiv (2012) Diagnostické domény pro žáky se sluchovým postižením. Katalog míry posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb. II. část. Olomouc: UP.
Fitzpatrick, M. E., Doucet, S. P. (2013) Pediatric audiologic rehabilitation: from infancy to adolescence, New York: Thieme.
Gifford, H. R. (2013) Cochlear implant patient assessment: evaluation of candidacy, performance, and outcomes, San Diego: Plural Pub., Inc.
Horáková, R. (2012) Sluchové postižení: úvod do surdopedie. Praha: Portál.
Horáková, R. (2006) Specifika vývoje a včasná pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením. In Madell, R. J., Flexer, C. (2011) Pediatric audiology casebook, New York: Thieme.
Opatrilová, D. Pedagogicko psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita.
Hricová, L., Doležalová, L. (2012) Specifika přístupu k dětem se sluchovým postižením a dětem s hluchoslepotou. In Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita.
Robertson, L. (2014) Literacy and deafness: listening and spoken language, San Diego: Plural Publishing.
Roučková, J. (2006) Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením. Praktické návody a důležité informace. Praha: Portál.
Šlapák, I. a kol. (2013) Dětská otorinolaryngologie. Praha: Mladá fronta.

Logopedie:
Michalík, J. a kol. (2011) Zdravotní postižení a pomáhající profese. 1. vyd. Praha: Portál.
Novosad, L. (2000) Základy speciálního poradenství. Praha: Portál.
Svoboda, M. a kol. (2001) Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál.
Vrbová, R. a kol. (2012) Diagnostické domény pro žáky s narušenou komunikační schopností. Olomouc: UPOL.
Vágnerová, M. (2004) Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.