SPk548 Mentální postižení 1 - lehké mentální postižení

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/2. 24 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. et Mgr. Kateřina Heislerová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPk548/OS01: Pá 12. 3. 8:00–13:50 učebna 51, Pá 7. 5. 8:00–13:50 učebna 51, So 15. 5. 8:00–13:50 učebna 51, So 22. 5. 8:00–13:50 učebna 51, B. Bazalová, K. Heislerová
Předpoklady
Předpokladem je orientace v oboru psychopedie v rozsahu požadavků státních závěrečných zkoušek bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, aby studenti porozuměli a vysvětlili termín mentální postižení v kontextu současného pojetí terminologie v pedagogice osob s mentálním postižením. Součástí předmětu je osvojení aktuálních poznatků ohledně možností edukace žáků s lehkým mentálním postižením, včetně společného vzdělávání s intaktními žáky.
Výstupy z učení
Studenti by měli být schopni předkládat odůvodněná rozhodnutí k zařazení žáka s lehkým mentálním postižením do edukačního systému a interpretovat své znalosti z oblasti edukace žáků s lehkým mentálním postižením, poradenství a legislativy.
Osnova
 • 1. Terminologická východiska se zaměřením na žáky s lehkým mentálním postižením.
 • 2. Charakteristika lehkého mentálního postižení. Žák s lehkým mentálním postižením.
 • 3. Poradenský služby pro žáky s lehkým mentálním postižením.
 • 4. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, přípravné třídy a dítě s lehkým mentálním postižením.
 • 5. Základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.
 • 6. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.
 • 7. Speciálněpedagogická diagnostika se zaměřením na žáka s lehkým mentálním postižením z pohledu poradenského pracovníka.
 • 8. Didaktické zásady uplatňované v rámci edukace u žáků s lehkým mentálním postižením z pohledu poradenského speciálního pedagoga.
 • 9. Didaktické metody používané v rámci edukace u žáků s lehkým mentálním postižením z pohledu poradenského speciálního pedagoga.
 • 10. Vyučovací formy používané v rámci edukace u žáků s lehkým mentálním postižením, typy vyučovacích hodin, struktura přípravy poradenského pracovníka na intervenci.
 • 11. Metodika výuky českého jazyka a literatury u žáků s lehkým mentálním postižením z pohledu poradenského speciálního pedagoga.
 • 12. Metodika výuky matematiky a její aplikace u žáků s lehkým mentálním postižením z pohledu poradenského speciálního pedagoga.
 • 13. Specifika výuky vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět u žáků s lehkým mentálním postižením z pohledu poradenského speciálního pedagoga.
 • 14. Specifika výuky vzdělávací oblasti Umění a kultura, vzdělávací obory Hudební a Výtvarná výchova u žáků s lehkým mentálním postižením.
 • 15. Specifika výuky vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, vzdělávací obor Tělesná výchova, Zdravotní tělesná výchova u žáků s lehkým mentálním postižením.
 • 16. Specifika výuky vzdělávací oblasti Člověk a svět práce u žáků s lehkým mentálním postižením.
 • 17. Terapie používané v rámci poradenských služeb u dětí a žáků s mentálním postižením.
 • 18. Středoškolské a celoživotní vzdělávání osob s lehkým mentálním postižením.
 • 19. Legislativa týkající se školské problematiky vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.
 • 20. Kariérní poradenství žáků s lehkým mentálním postižením. Možnosti pracovního uplatnění. Formy bydlení.
Literatura
  povinná literatura
 • VALENTA, Milan, Jan MICHALÍK a Martin LEČBYCH. Mentální postižení. 2., přepracované a aktuali. Praha: Grada, 2018. 387 stran. ISBN 9788027103782. info
 • VALENTA, Milan, Oldřich MÜLLER, Marie VÍTKOVÁ, Jan MICHALÍK, Zdeňka KOZÁKOVÁ, Petra JURKOVIČOVÁ, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Iva STRNADOVÁ a Monika MUŽÁKOVÁ. Psychopedie : teoretické základy a metodika. 5. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Parta, 2013. 495 s. ISBN 978-80-7320-187-6. info
 • ŠVARCOVÁ-SLABINOVÁ, Iva. Mentální retardace : vzdělávání, výchova, sociální péče. Vyd. 4., přeprac. Praha: Portál, 2011. 221 s. ISBN 9788073678890. info
 • SMOLÍKOVÁ, Kateřina. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2004. 48 s. ISBN 8087000005. info
  doporučená literatura
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Barbora BAZALOVÁ a Jarmila PIPEKOVÁ. Psychopedie : texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. 150 stran. ISBN 9788073151447. info
 • CASTILLO-MORALES, Rodolfo. Orofaciální regulační terapie : metoda reflexní terapie pro oblast úst a obličeje. Translated by Eva Matějíčková. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 183 s. ISBN 8073671050. info
Výukové metody
Konzultace, diskuze, plnění úkolů zadaných vyučujícím.
Metody hodnocení
Docházka povinná, písemný test nebo ústní zkouška.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/SPk548