SPp610 Resilienční zdroje vzdělávání

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
75 % účast
Znalost obecné psychologie, psychologie osobnosti, psychopatologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je dát posluchači znalosti z hlediska psychologie zdraví, odolnosti a resilience, zejména z pohledu ontogenetické psychologie. Budou probrány otázky odolnosti ve vývoji a řešení náročných životních situací.
Výstupy z učení
Student po absolvování kurzu bude:
• znát základy teorie resilience a psychologie odolnosti,
• znát praktické uplatnění copingových strategii ve výchově a osobnostním růstu.
Osnova
 • 1. Úvod, vymezení, obsah předmětu.
 • 2. Problematika vývojové psychologie a psychologie zdraví,
 • 3. Kritická a senzitivní období, vývojové úkoly a krize (Erikson).
 • 4. Koncepce psychické deprivace v dětství (Langmeier a Matějček).
 • 5. Motivace, aspirace, vztah k autoritě.
 • 6. Sociální začlenění.
 • 7. Temperament dítěte a jeho vliv na myšlení a jednání.
 • 8. Problematika resilience.
 • 9. Vývoj resilience.
 • 10. Copingové strategie.
 • 11. Stres, únava.
 • 12. Syndrom burn-out.
Literatura
  povinná literatura
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie : dětství a dospívání. Vydání druhé, rozšířen. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2012. 531 stran. ISBN 9788024621531. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie : dětství, dospělost, stáří. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 522 s. ISBN 8071783080. info
 • THOROVÁ, Kateřina. Vývojová psychologie : proměny lidské psychiky od početí po smrt. Vydání první. Praha: Portál, 2015. 575 stran. ISBN 9788026207146. info
 • LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2006. 368 stran. ISBN 9788024712840. info
  doporučená literatura
 • PAULÍK, Karel. Psychologie lidské odolnosti. 2., přepracované a doplně. Praha: Grada, 2017. 362 stran. ISBN 9788027195770. info
 • PIAGET, Jean a Bärbel INHELDER. Psychologie dítěte. Vyd. 6., v této edici 1. Praha: Portál, 2014. 142 s. ISBN 9788026206910. info
 • The Oxford handbook of developmental psychology. Edited by Philip David Zelazo. New York: Oxford University Press, 2013. xx, 1028. ISBN 9780199958450. info
 • SLEZÁČKOVÁ, Alena. Průvodce pozitivní psychologií. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 304 s. Psyché. ISBN 978-80-247-3507-8. info
 • LANGMEIER, Josef a Zdeněk MATĚJČEK. Psychická deprivace v dětství. Vyd. 4., dopl., V nakl. Karo. Praha: Karolinum, 2011. 399 s. ISBN 9788024619835. info
 • ŠOLCOVÁ, Iva. Vývoj resilience v dětství a dospělosti. Vydání 1. Praha: Grada Publishing, 2009. 102 stran. ISBN 9788024729473. info
 • GEDDES, Heather. Attachment in the classroom : the links between children's early experience, emotional well-being and performance in school. First published. London: Worth Publishing, 2006. vii, 152. ISBN 9781903269084. info
 • ERIKSON, Erik H. Dětství a společnost. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002. 387 s. ISBN 8072033808. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 279 s. ISBN 8071785512. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Písemný test, k úspěšnému ukončení je potřeba dosáhnout 70% správných odpovědí
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.