SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jarmila Bradová (cvičící)
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (cvičící)
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Krása, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Viola Pirová (cvičící)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Eva Trnová, PhD. (cvičící)
Garance
Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6601 Introduction to Education and Psychology (Seminar) )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 60 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět má studentům sloužit k orientaci při vstupu především do praktické problematiky učitelské a asistentské profese. V návaznosti na přednášky z Úvodu do pedagogiky a psychologie je cílem prohloubit některá z témat, které jsou relevantní pro učitele a asistenty pedagoga. Na úrovni konkrétních úkolů by měl předmět podporovat komplexnější chápání problémů jak z hlediska psychologie, tak i pedagogiky. Na seminářích bude probíhat řízená diskuse na základě zadaného textu (po domácí přípravě). V rámci přípravy na semináře budou využívány některé jednoduché diagnostické nástroje, které si studenti vyzkoušejí sami na sobě. Výsledky těchto metod mohou studenti využít jako součást studentského portfolia.
Výstupy z učení
Výstupy z učení: • Student se učí reflektovat sám sebe, své působení ve výchovně-vzdělávacím procesu, potřeby žáků a výchovně-vzdělávací proces.
• Student rozumí pojmu sebereflexe a významu sebereflexe v profesi učitele a asistenta pedagoga.
• Dokáže vyhledat pedagogické a psychologické publikace a porozumět jim.
• Student dokáže vytvořit krátký odborný text, umí citovat dle citační normy APA.
• Dokáže vymezit pedagogiku a psychologii a kriticky uvažovat o využití pedagogických a psychologických poznatků v praxi asistenta pedagoga či učitele.
Osnova
 • Hlavní témata (osnova):
 • 1.-2. Seznámení, očekávání a potřeby studentů, motivační video, diskuse k videu.
 • 3.-4. Proces výchovy a vzdělávání: charakteristiky, významy, vlastní zkušenosti. Temperament a výchova – formulace doporučení pro učitele na základě výsledků z testu temperamentu a na základě vlastních zkušeností.
 • 5.-6. Využitelnost poznatků pedagogiky a psychologie v učitelské a asistentské profesi – příklady. Aktuální témata pedagogických profesí (např. standard učitele aneb kdo je dobrý učitel?).
 • 7.-8. Učitel – jeho profese, identita a vývoj. Konfrontace s výzkumným sdělením. Sebereflexe učitele (studenta učitelství) – reflexe výchovně-vzdělávacího procesu a vlastní role v něm.
 • 9.-10. Tvorba profesního portfolia studenta učitelství (asistenta pedagoga, učitele).
 • 11.-12. Pedagogika jako věda - interaktivní práce s výzkumným textem. Psychologie jako věda - srovnání populárního článku s odborným. Znaky odborného textu.
Literatura
  povinná literatura
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2009. 481 s. ISBN 9788073675035. info
 • VALIŠOVÁ, Alena a Hana KASÍKOVÁ. Pedagogika pro učitele. 2007. ISBN 978-80-247-1734-0. info
 • PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 472 s. ISBN 9788020014993. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Základy psychologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2004. 356 s. ISBN 9788024608419. info
  doporučená literatura
 • Úvod do pedagogiky
 • ZIMBARDO, Philip G. Moc a zlo : sociálně psychologický pohled na svět. Edited by Jiří Fiala - Martina Klicperová-Baker. Praha: Moraviapress, 2005. 199 s. ISBN 8086181804. info
 • ATKINSON, Rita L. Hilgard's introduction to psychology. Edited by Carolyn D. Smith. 13th ed. Fort Worth: Harcourt College, 2000. xxiii, 768. ISBN 015508044X. info
 • PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky : úvod do studia oboru. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 269 s. ISBN 8071783994. info
 • JŮVA, Vladimír a Vladimír JŮVA. Úvod do pedagogiky. 3. dopl. vyd. Brno: Paido, 1997. 108 s. ISBN 80-85931-39-7. info
Výukové metody
diskuse, skupinová práce, domácí práce
Metody hodnocení
Zápočet:
min. 70% aktivní účast na realizovaných seminářích;
prezentace vybraného tématu;
vypracování semestrální práce (témata: 1. Jak si představuji dobrého učitele; 2. Kritické zhodnocení odborného a populární textu).
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.