SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Katarína Zvončáková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Fico (cvičící)
Mgr. Gabriela Šimková (cvičící)
Mgr. Jana Obrovská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Oksana Yuriyivna Stupak, Ph.D., DrSc. (cvičící)
Mgr. Bc. Jakub Gyönyör (cvičící)
Mgr. Oldřiška Buchanan, B.A. (pomocník)
Zbyněk Cincibus (pomocník)
Mgr. Andrea Měšťanová (pomocník)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (pomocník)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
každou lichou středu 16:00–17:50 učebna 50
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
SZ6006/01: každé sudé pondělí 14:00–15:50 učebna 2, K. Zvončáková
SZ6006/02: každé liché pondělí 14:00–15:50 učebna 2, K. Zvončáková
SZ6006/03: každé sudé pondělí 16:00–17:50 učebna 58, K. Zvončáková
SZ6006/04: každé liché pondělí 16:00–17:50 učebna 58, K. Zvončáková
SZ6006/05: každou sudou středu 12:00–13:50 učebna 60, M. Fico, O. Stupak
SZ6006/06: každou lichou středu 12:00–13:50 učebna 60, M. Fico, O. Stupak
SZ6006/07: každé sudé úterý 14:00–15:50 učebna 27, J. Obrovská, G. Šimková
SZ6006/08: každé liché úterý 14:00–15:50 učebna 27, J. Obrovská, G. Šimková
SZ6006/09: každý sudý čtvrtek 10:00–11:50 učebna 41, G. Šimková
SZ6006/10: každý lichý čtvrtek 10:00–11:50 učebna 41, G. Šimková
SZ6006/11: každý sudý čtvrtek 12:00–13:50 učebna 39, G. Šimková
SZ6006/12: každý lichý čtvrtek 12:00–13:50 učebna 39, O. Stupak
SZ6006/13: každý sudý čtvrtek 15:00–16:50 učebna 2, M. Fico
SZ6006/14: každý lichý čtvrtek 15:00–16:50 učebna 2, M. Fico
SZ6006/15: každé sudé úterý 14:00–15:50 učebna 2, K. Vlčková
SZ6006/16: každé liché úterý 14:00–15:50 učebna 2, J. Gyönyör, K. Vlčková
SZ6006/17: každé sudé úterý 16:00–17:50 učebna 56, K. Vlčková
SZ6006/18: každé liché úterý 16:00–17:50 učebna 56, J. Gyönyör, K. Vlčková
SZ6006/19: každou sudou středu 14:00–15:50 učebna 54, K. Vlčková
SZ6006/20: každou sudou středu 14:00–15:50 učebna 56, M. Fico
SZ6006/21: každou lichou středu 14:00–15:50 učebna 56, M. Fico
SZ6006/22_ERASMUS: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Zvončáková
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6606 Research in Education )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 60 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se specifickou podobou výzkumu a jeho realizací, která je blízká práci pedagogických pracovníků (učitelů, asistentů pedagoga) a vybavit je základními metodologickými znalostmi a dovednostmi.
Výstupy z učení
• Student zná základní přístupy ke zkoumání školní reality (především ke zkoumání chování a postojů aktérů školního vzdělávání a výsledků vzdělávání).
• Umí naplánovat, zrealizovat a evaluovat jednoduchý projekt (zejm. akčního) výzkumu.
• Dokáže ve vazbě na výzkumnou otázku realizovat základní systematickou rešerši, zvolit vhodnou metodu sběru dat, vzorek a postup analýzy dat.
• Umí data zpracovat, interpretovat zjištěné výsledky a srozumitelným způsobem je písemně i ústně prezentovat s respektováním pravidel normy APA.
Osnova
 • TÉMATA PŘEDNÁŠEK
 • 1. Výzkum ve vazbě na školní praxi. Základní přístupy ke zkoumání školní reality. Aktéři výzkumů realizovaných ve škole. Respondent, účastník výzkumu; výzkumník jako návštěvník, zúčastněný pozorovatel, aktér. Účast školy, třídy, žáka ve výzkumu (mezinárodní, národní, účelové – studenti aj.). Data ve školní praxi (žákovské výtvory, výsledky testů, slohové práce, diskuse, portfolia, sešity,...). Jak pomáhá výzkum zkvalitňovat pedagogickou práci? Příklady využití výsledků výzkumu v každodenní pedagogické práci.
 • Designy a typy výzkumu. Kvalitativní, kvantitativní, smíšený výzkum. Pedagogický (kvazi)experiment. Evaluace (např. evaluační nástroje projektu Cesta ke kvalitě; TIMSS, PISA). Akční výzkum (charakteristika, fáze, příklady realizovaných výzkumů). Příklady realizovaných výzkumů: Případová studie (např. životní příběhy/biografie, portréty žáků, učitelů, případové studie škol; vícečetné případové studie týmu E. Walterové). Školní etnografie aj. (např. Pražská školní etnografie, např. Rvačka od Bittnerové, typy žáků).
 • Výzkumný projekt (plán práce výzkumníka) – co chci zkoumat (výzkumný problém, otázka, hypotézy, proměnné a jejich operacionalizace), kde, na kom (výběr a velikost vzorku), jak (volba nástroje sběru dat v závislosti na designu výzkumu, pilotáž, postup při sběru, zpracování a vyhodnocení dat s použitím softwaru) a kdy (časový harmonogram). Validita, reliabilita.
 • Struktura výzkumné studie (IMRAD). Systematická rešerše literatury, zdroje, databáze výsledků výzkumu, citační a publikační norma APA7, využití umělé inteligence ve výzkumu.
 • 2. Metody sběru dat: Rozhovor (tazatelské schéma, pravidla vedení, transkript), pozorování (kategoriální systémy, průběh, zaznamenávání, vyhodnocování, chyby v pozorování). Sběr dokumentů, produktů činnosti pro obsahovou analýzu. (Kvazi)experiment. Další metody.
 • 3. Kvalitativní analýza dat (výzkumná otázka, zdroje dat, terénní poznámky, transkripty, kódování,..).
 • 4. Metody sběru dat: Dotazník (zásady konstrukce, typy položek, administrace, návratnost, vyhodnocování,..). Ratingové metody, škálování. Sociometrické techniky. Psychosémantické metody, metoda Q-třídění. Testy (druhy, konstrukce, typy úloh, vyhodnocování, validita/reliabilita, standardizace).
 • 5. Deskriptivní statistická analýza dat: Tvorba datové matice, čistění dat. Deskriptivní statistika (četnostní tabulky; průměr, medián, modus, rozložení dat, kvartily,..), sekundární statistiky (korelace, testování hypotéz, testy rozdílů, předpoklady užití testů). Statistické programy (JASP, SPSS, R,..). Grafické zobrazení výsledků (krabicové/pruhové/sloupcové/koláčové grafy,..). Užití APA7 k popisu tabulek a grafů a psaní zprávy (IMRAD). Zásady interpretace, generalizace a extrapolace výsledků. Kvalita výzkumu a její evaluace.
 • 6. Ukázka realizace vybraného výzkumu. Prezentace výsledků výzkumu.
 • TÉMATA A OSNOVA SEMINÁŘŮ
 • 1.Výzkum ve vazbě na školní praxi: Ukázky a diskuse základních přístupů ke zkoumání školní reality. Aktéři výzkumů ve škole. Účast školy, třídy, žáka ve výzkumu. Ukázky dat ve školní praxi. Příklady využití výzkumu a jeho výsledků v každodenní pedagogické práci. Výzkumný projekt (plán práce výzkumníka) – co chci zkoumat (výzkumná otázka, hypotézy, proměnné), kde, na kom (výběr a velikost vzorku), jak (volba nástroje sběru dat v závislosti na designu výzkumu, postup při sběru, zpracování a vyhodnocení dat s použitím softwaru) a kdy (časový harmonogram). Validita, reliabilita.
 • Struktura výzkumné studie (IMRAD). Systematická rešerše literatury, zdroje, databáze výsledků výzkumu, citační a publikační norma APA7, využití umělé inteligence ve výzkumu.
 • Cvičení 1: Formulace výzkumné otázky a rešerše literatury (dovednost rozumět výzkumným sdělením a zpracovávat je pro vlastní účely): Student si zvolí téma svého výzkumu a formuluje výzkumnou otázku. Vytvoří dle zadaných kritérií APA anotaci o rozsahu max. 1 NS z vybrané výzkumné studie k tématu. Anotace obsahuje téma, výzkumnou otázku, metody sběru dat, výběr vzorku, vzorek, použité analýzy, informace k validitě a reliabilitě, hlavní výsledky, doporučení pro praxi a citaci dané výzkumné studie dle APA.
 • 2. Rozhovor (tazatelské schéma, techniky dotazování, informovaný souhlas, transkript dat pomocí softwaru,…).
 • Cvičení 2: Rozhovor (dovednost vytvořit tazatelské schéma rozhovoru, vést rozhovor/sbírat data a přepsat je dle transkripčních pravidel): Studenti (např. mezi sebou navzájem) realizují polostrukturovaný rozhovor (max. 15 min.) na zvolené pedagogické téma. Rozhovor přepíší dle transkripčních pravidel např. pomocí vhodného softwaru. Navrhnou úpravy ve struktuře rozhovoru a otázkách a další zlepšení pro vedení dalších rozhovorů.
 • 3.Pozorování (využití a tvorba kategoriálních systémů, záznamové archy, vyhodnocení dat, práce s videozáznamem). Cvičení 3: Pozorování. Studenti zaznamenávají do pozorovacího archu na základě videozáznamu vyučovací hodiny interakce ve třídě. Počítají shodu kódovatelů (reliabilitu) a navrhují úpravy kategoriálního systému. Navrhují způsob analýzy dat a zpracují krátkou zprávu z výzkumu.
 • Kvalitativní kódování a analýza dat, kvalitativní software pro analýzu dat. Cvičení 4 – portfoliový úkol: Kvalitativní analýza dat (dovednost kvalitativně kódovat a analyzovat data): Studenti kvalitativně kódují transkript svého rozhovoru (případně části vyučovací hodiny) na zvolenou výzkumnou otázku. Vypracují kódovací seznam a seznam kategorií a krátké interpretace. Úkol se vkládá od odevzdávárny is.muni.
 • 4.Dotazník (tvorba, sběr dat, tvorba datové matice). Cvičení 5: Dotazník: Studenti navrhují dotazník na svou výzkumnou otázku, zadávají ho online, sbírají data, vytvářejí datovou matici, čistí ji, kontrolují. Navrhují zlepšení dotazníku.
 • 5. Deskriptivní statistická analýza dat (software, např. JASP; četností tabulky, střední hodnoty, rozložení dat, korelace, krabicové aj. grafy, publikační norma APA7, pravidla interpretace výsledků)
 • Cvičení 6 – portfoliový úkol: Studenti zpracují svá data z dotazníku do datové matice, definují hodnoty, kontrolují chyby v matici v JASP (příp. R, SPSS, PSPP, Statistice). Počítají základní deskriptivní statistiku (medián, modus, průměr, SD) a frekvenční tabulky. Vytvářejí krabicové grafy. Zjišťují základní vztahy mezi proměnnými (korelace, příp. U-test). Prezentují výsledky v podobě konferenčního posteru dle struktury IMRAD a publikační normy APA7. Zprávu (poster) z kvantitativní analýzy dat na svou zvolenou výzkumnou otázku vkládají studenti do is.muni v domluveném termínu.
 • 6.Pravidla prezentace a publikování výsledků výzkumu (IMRAD, APA). Evaluace kvality výzkumu.
 • Cvičení 7: Prezentace a evaluace výzkumných výsledků: Studenti prezentují ve skupinách svá zjištění v podobě posterů s kvantitativní deskriptivní analýzou dat. Reflektují jednotlivá kritéria kvality a poskytují si zpětnou vazbu.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vydání první. Praha: Portál, 2007. 377 stran. ISBN 9788073673130. URL info
 • Gavora, P., et al. (2010). Elektronická učebnica pedagogického výskumu. [online]. Bratislava: Univerzita Komenského. Dostupné z~http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk
 • Citační a publikační norma APA7: https://pedagogika.phil.muni.cz/studium/citacni-norma-apa
 • Mareš, P., Rabušic, L., Soukup, P. (2015). Analýza sociálně vedních dat (nejen) v SPSS. Brno: MU.
  doporučená literatura
 • Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Hendl, J. (1997). Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: UK.
 • Gavora, P. (2002). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.
 • Gall, J. P., Gall, M. D., & Borg, W. R. (1999). Applying educational research. New York: Longman.
 • Pelikán, J. (1998). Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum.
 • Strauss, A., & Corbinová, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert.
 • Yin, R. K. (2013). Case Study Research: Design and Methods. Thousand Oaks: Sage.
 • Chvál, M., Procházková, I., & Straková, J. (2015). Hodnocení výsledků vzdělávání didaktickými testy. Praha: ČŠI. Dostupné z: http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Hodnoceni-vysledku-vzdelavani-didaktickymi-testy
 • Tomášek, V. et al. (2012). Národní zpráva TIMSS 2011. Praha: ČŠI. Dostupné z: http://www.csicr.cz
 • OECD (2014). Výsledky PISA 2012: Kreativní řešení problémů. Schopnosti žáků řešit problémy z~reálného života. Paříž: OECD. Dostupné z: http://www.csicr.cz/html/PISA-KreativRP/html5/index.html?&locale=CSY&pn=3
 • Dvořák, D., Starý, K., Urbánek, T., Chvál, M., & Walterová, E. (2011). Česká základní škola. Vícepřípadová studie. Praha: Karolinum.
 • Vlčková, K., Lojdová, K., Lukas, J., Mareš, J., Šalamounová, Z., Kohoutek, T., Bradová, J., & Ježek, S. (2015). Z~posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. Brno: Munipress. Dostupné z: https://munispace.muni.cz/index.php/munis
Výukové metody
Přednáška a seminář vždy 1 x za 14 dní (6 x za semestr dvě hodiny výuky přednáška a dvě hodiny výuky seminář). Semináře zahrnují skupinovou práci, individuální projekty, diskuse, vlastní prezentace domácích úkolů, atd. K dispozici je interaktivní osnova s učebními texty pro přípravu na výuku.
Metody hodnocení
• Studenti plní 2 individuální cvičení, které odevzdávají v elektronické podobě v adekvátní úpravě dle normy APA7 do odevzdávárny v učebních materiálech v is.muni do odpovídající složky. Cvičení se odevzdává před dalším seminářem. Odevzdání cvičení v termínu je podmínkou splnění předmětu. Oprava odevzdání cvičení je možná jednou. Pozdní odevzdání je počítáno jako opravný termín. Opravný termín odevzdání je do 10. 1. (úkol se vkládá do složky pro opravné termíny).
• Dále je k absolvování předmětu potřebná aktivní účast ve výuce (příprava na výuku – příprava průběžných úkolů, přípravná četba k vlastním výukovým setkáním, zapojení do diskuse a aktivit). Je možné max. jednou chybět bez omluvenky v isu.
• Ke splnění předmětu je třeba mít úspěšně splněný znalostního test, který se píše na konci semestru.
Informace učitele
Studijní materiály k předmětu jsou také v is.muni.
Předmět je za 4 ECTS kredity, tj. 100-120 hodin práce: 12 hodin seminář, 12 hodin přednášky, zbytek úkoly a příprava na test.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/SZ6006