SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Petr Květon, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Bumbálková (cvičící)
Mgr. Veronika Mavrogiannopoulou Lapšanská (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Miškov (cvičící)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (pomocník)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Fico (cvičící)
Mgr. Jaroslava Jelínková (cvičící)
Mgr. Jana Obrovská, Ph.D. (cvičící)
Zbyněk Cincibus (pomocník)
Mgr. Andrea Měšťanová (pomocník)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
St 29. 9. až St 8. 12. každou lichou středu 8:00–9:50 učebna 1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
SZ6006/ERASMUS: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Květon, Seminární skupina pouze pro studenty na stáži ERASMUS apod.
SZ6006/01: každý sudý čtvrtek 8:00–9:50 učebna 42, P. Květon
SZ6006/02: Čt 30. 9. až Čt 9. 12. každý lichý čtvrtek 8:00–9:50 učebna 42, P. Květon
SZ6006/03: každý sudý čtvrtek 10:00–11:50 učebna 42, P. Květon
SZ6006/04: Čt 30. 9. až Čt 9. 12. každý lichý čtvrtek 10:00–11:50 učebna 42, P. Květon
SZ6006/05: Po 27. 9. až Po 6. 12. každé liché pondělí 14:00–15:50 učebna 7, J. Miškov
SZ6006/06: Po 27. 9. až Po 6. 12. každé liché pondělí 16:00–17:50 učebna 7, J. Miškov
SZ6006/07: každý sudý čtvrtek 10:00–11:50 učebna 38, M. Fico, J. Obrovská
SZ6006/08: Čt 30. 9. až Čt 9. 12. každý lichý čtvrtek 10:00–11:50 učebna 38, M. Fico, J. Obrovská
SZ6006/09: každý sudý čtvrtek 12:00–13:50 učebna 22, M. Fico, J. Obrovská
SZ6006/10: Čt 30. 9. až Čt 9. 12. každý lichý čtvrtek 12:00–13:50 učebna 22, M. Fico, J. Obrovská
SZ6006/11: každý sudý čtvrtek 8:00–9:50 učebna 41, M. Spurná
SZ6006/12: Čt 30. 9. až Čt 9. 12. každý lichý čtvrtek 8:00–9:50 učebna 41, M. Spurná
SZ6006/13: každý sudý čtvrtek 10:00–11:50 učebna 41, M. Spurná
SZ6006/14: Čt 30. 9. až Čt 9. 12. každý lichý čtvrtek 10:00–11:50 učebna 41, M. Spurná
SZ6006/15: každé sudé úterý 14:00–15:50 učebna 78, J. Jelínková, K. Vlčková
SZ6006/16: Út 12. 10. až Út 7. 12. každé liché úterý 14:00–15:50 učebna 78, J. Jelínková, K. Vlčková
SZ6006/17: každou sudou středu 14:00–15:50 učebna 53, E. Bumbálková, K. Vlčková
SZ6006/18: St 29. 9. až St 8. 12. každou lichou středu 14:00–15:50 učebna 53, E. Bumbálková, K. Vlčková
SZ6006/19: každou sudou středu 16:00–17:50 učebna 54, E. Bumbálková, K. Vlčková
SZ6006/20: každou sudou středu 11:00–12:50 učebna 38, V. Mavrogiannopoulou Lapšanská
SZ6006/21: St 29. 9. až St 8. 12. každou lichou středu 11:00–12:50 učebna 38, V. Mavrogiannopoulou Lapšanská
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6606 Research in Education )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 60 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se specifickou podobou výzkumu a jeho realizací, která je blízká práci pedagogických pracovníků (učitelů, asistentů pedagoga) a vybavit je základními metodologickými znalostmi a dovednostmi.
Výstupy z učení
• Student zná základní přístupy ke zkoumání školní reality (především ke zkoumání chování a postojů aktérů školního vzdělávání a výsledků vzdělávání).
• Umí naplánovat, zrealizovat a evaluovat jednoduchý projekt (akčního) výzkumu.
• Dokáže ve vazbě na výzkumnou otázku zvolit vhodnou metodu sběru dat, vzorek a postup analýzy dat.
• Umí data zpracovat, interpretovat zjištěné výsledky a srozumitelným způsobem je písemně i ústně prezentovat s respektováním pravidel APA.
Osnova
 • Hlavní témata (osnova) – témata seminářů
 • 1.Výzkum ve vazbě na školní praxi. Základní přístupy ke zkoumání školní reality. Příklady realizovaných výzkumů. Kdo jsou aktéři výzkumů realizovaných ve škole? Respondent, účastník výzkumu; výzkumník jako návštěvník, zúčastněný pozorovatel, aktér. Data ve školní praxi (žákovské výtvory, výsledky testů, slohové práce, diskuse, portfolia, sešity,...). Jak pomáhá výzkum zkvalitňovat pedagogickou práci? Příklady využití výsledků výzkumu v každodenní pedagogické práci. Účast školy, třídy, žáka ve výzkumu (mezinárodní, národní, účelové – studenti aj.). Designy a typy výzkumu. Kvalitativní, kvantitativní, smíšený výzkum. Příklady designů výzkumů: Případová studie (životní příběhy/biografie, portréty žáků, učitelů, případové studie škol; studium literatury: vícečetné případové studie týmu E. Walterové apod.).Školní etnografie a další (studium literatury od Pražské školní etnografie, např. Rvačka od Bittnerové, typy žáků). Pedagogický (kvazi)experiment. Evaluace (studium literatury: Cesta ke kvalitě – evaluační nástroje, TIMSS, PISA aj.). Akční výzkum, charakteristika, fáze, příklady realizovaných výzkumů.
 • 2.Výzkumný projekt (plán práce výzkumníka) – co chci zkoumat (výzkumná otázka, hypotézy, proměnné), kde, na kom (výběr a velikost vzorku), jak (volba nástroje sběru dat v závislosti na designu výzkumu, postup při sběru, zpracování a vyhodnocení dat s použitím softwaru) a kdy (časový harmonogram). Validita, reliabilita.
 • Cvičení: domácí příprava na výuku (dovednost rozumět výzkumným sdělením a zpracovávat je pro vlastní účely): Student vytvoří dle zadaných kritérií APA anotaci o rozsahu max. 1 NS z doporučené nebo vlastní ukázky výzkumu. Anotace obsahuje téma, výzkumnou otázku, metody, výběr vzorku, vzorek, použité analýzy, informace k validitě a reliabilitě, hlavní výsledky, doporučení pro praxi a citaci daného výzkumu dle APA.
 • 3. Rozhovor (techniky dotazování, funkce otázek).
 • Cvičení - rozhovor (dovednost vytvořit tazatelské schéma rozhovoru, vést rozhovor/sbírat data a přepsat je dle transkripčních pravidel): Studenti mezi sebou navzájem realizují polostrukturovaný rozhovor (max. 15 min.) na zadané téma, rozhovor doslovně přepíší dle transkripčních pravidel, navrhnou úpravy ve struktuře rozhovoru, zlepšení pro vedení dalších rozhovorů.
 • Sběr dokumentů a produktů činnosti – obsahová analýza.
 • Cvičení (obsahová analýza, realizované ve výuce, reflektivní psaní – posilování sebereflexe v práci pedagogických asistentů). Práce s vlastními reflektivními zápisky v deníku z asistentské praxe, reflexe praxe jako jeden z nástrojů autoevaluace,... Práce s deníky z praxe, nápady pro podporu psaní u žáků ZŠ, práce se žákovským portfoliem apod.
 • Pozorování (pozorovací schémata, vyhodnocení, práce s videonahrávkou, stínování činnosti učitele, ředitele, žáka). Cvičení: Studenti zaznamenají ve tří sekundových intervalech do vybraného pozorovacího archu vybrané interakce ve školní třídě (část jedné vyučovací hodiny), počítají shodu kódovatelů (reliabilitu) a navrhují úpravy kategoriálního systému. Navrhnou způsob analýzy získaných dat a ukázku prezentace výsledků. 4. Kvalitativní kódování a analýza dat. PORTFOLIOVÝ ÚKOL 1 (dovednost sbírat data, kvalitativně kódovat a analyzovat data, psát z nich dle struktury IMRAD zprávu): Studenti kvalitativně kódují transkript vyučovací hodiny nebo transkript rozhovoru. Kvalitativně data analyzují a sepíší základ zprávy z výzkumu dle struktury IMRAD (teoretické východiska a výzkumná otázka; metody, vzorek, postup analýz; výsledky; diskuse) a publikační normy APA. Cvičení se realizuje ve výuce. 5.Dotazník (sestavení, zpracování do datové matice, statistická analýza dat, interpretace výsledků).
 • Cvičení (dotazník): Studenti mají v ISu k dispozici naskenovaných několik dotazníků od velmi dobře formulovaných a sestavených až po ty nevhodné, porušující veškerá pravidla. Studenti doplňují komentáře, v čem vidí chyby, zda dotazník zjišťuje to, co měl zadavatel v plánu apod., navrhují jiné formulace otázek nebo celých dotazníků.
 • PORTFOLIOVÝ ÚKOL 2: Studenti navrhují v Excelu datovou matici na základě dotazníku, definují hodnoty, kontrolují matici v SPSS/PSPP/Statistice/R. Počítají základní deskriptivní statistiku (medián, modus, průměr, SD) a frekvenční tabulky. Vytvářejí krabicové grafy. Zjišťují základní vztahy mezi proměnnými (korelace, t-test/U-test). Prezentují výsledky v podobě konferenčního posteru dle struktury IMRAD a publikační normy APA. Zprávu (poster) z kvantitativní analýzy dat na svou zvolenou výzkumnou otázku vkládají do isu v domluveném termínu.
 • 6. Prezentace posterů s kvantitativní analýzou dat. Pravidla tvorby zprávy z výzkumu a prezentace výzkumných výsledků.
Literatura
  povinná literatura
 • Gavora, P., et al. (2010). Elektronická učebnica pedagogického výskumu. [online]. Bratislava: Univerzita Komenského. Dostupné z~http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vydání první. Praha: Portál, 2007. 377 stran. ISBN 9788073673130. info
 • APA styl: Požadavky na úpravu rukopisů. Pedagogická orientace: URL: https://journals.muni.cz/public/journals/10/pokynyproautorydleapa_151113_pedor.pdf
 • Mareš, P., Rabušic, L., Soukup, P. (2015). Analýza sociálně vedních dat (nejen) v SPSS. Brno: MU.
  doporučená literatura
 • Gall, J. P., Gall, M. D., & Borg, W. R. (1999). Applying educational research. New York: Longman.
 • Pelikán, J. (1998). Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum.
 • Hendl, J. (1997). Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: UK.
 • Strauss, A., & Corbinová, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert.
 • Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks: Sage Publications.
  neurčeno
 • Yin, R. K. (2013). Case Study Research: Design and Methods. Thousand Oaks: Sage.
 • Chvál, M., Procházková, I., & Straková, J. (2015). Hodnocení výsledků vzdělávání didaktickými testy. Praha: ČŠI. Dostupné z: http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Hodnoceni-vysledku-vzdelavani-didaktickymi-testy
 • Vlčková, K., Lojdová, K., Lukas, J., Mareš, J., Šalamounová, Z., Kohoutek, T., Bradová, J., & Ježek, S. (2015). Z~posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. Brno: Munipress. Dostupné z: https://munispace.muni.cz/index.php/munis
 • Tomášek, V. et al. (2012). Národní zpráva TIMSS 2011. Praha: ČŠI. Dostupné z: http://www.csicr.cz
 • Dvořák, D., Starý, K., Urbánek, T., Chvál, M., & Walterová, E. (2011). Česká základní škola. Vícepřípadová studie. Praha: Karolinum.
 • Gavora, P. (2002). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.
 • OECD (2014). Výsledky PISA 2012: Kreativní řešení problémů. Schopnosti žáků řešit problémy z~reálného života. Paříž: OECD. Dostupné z: http://www.csicr.cz/html/PISA-KreativRP/html5/index.html?&locale=CSY&pn=3
Výukové metody
Přednáška a seminář vždy 1 x za 14 dní (6 x za semestr dvě hodiny výuky přednáška a dvě hodiny výuky seminář). V PS 2021 přednášky probíhají on-line (asynchronně). Semináře probíhají prezenčně nebo on-line v MSTeams synchronně (v termínech rozvrhované výuky) dle aktuálních nařízení MU a vlády v pandemické situaci. K seminářům je k dispozici interaktivní osnova s materiály.
Metody hodnocení
• Studenti plní individuální cvičení, které odevzdávají v elektronické podobě v adekvátní úpravě dle normy APA do odevzdávárny v učebních materiálech v is.muni do odpovídající složky. Cvičení se odevzdávají 4 dny před dalším seminářem. Odevzdání těchto cvičení v termínech je podmínkou splnění předmětu. Oprava odevzdání cvičení je možná vždy pouze jednou u každého úkolu. Pozdní odevzdání (počítáno jako opravný termín) je možné pouze u jednoho úkolu. Opravný termín odevzdání je do 10. 1. 2022 (úkol se vkládá do složky pro opravné termíny).
• Dále je k absolvování předmětu potřebná aktivní účast ve výuce (četba k daným výukovým setkáním, zapojení do diskuse a aktivit, příprava na výuku – odevzdání úkolů). Je možné max. jednou chybět bez omluvenky v isu. V PS 2021 jsou respektována pandemická kritéria.
• Ke splnění předmětu je třeba mít úspěšně splněný znalostního test, který se píše na konci semestru. Známka z předmětu je udělována dle skóre v testu. V PS 2021 probíhá test on-line.
Informace učitele
Studijní materiály k předmětu jsou také v isu. Předmět je za 4 ECTS kredity, tj. 100-120 hodin práce: 12 hodin seminář, 12 hodin přednášky, zbytek úkoly a příprava na test.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/SZ6006