SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jarmila Bradová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Obrovská, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Eva Trnová, PhD. (přednášející)
Mgr. Karolína Dundálková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Oksana Yuriyivna Stupak, Ph.D., DrSc. (cvičící)
Mgr. Dana Veselá, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Veseláková (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Schulzová (pomocník)
Mgr. Gabriela Šimková (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6010/01: každé liché pondělí 8:00–9:50 učebna 54, D. Veselá
SZ6010/02: každé liché úterý 14:00–15:50 učebna 27, J. Veseláková
SZ6010/03: každé liché úterý 13:00–14:50 učebna 37, J. Obrovská
SZ6010/04: každé liché úterý 15:00–16:50 učebna 37, J. Obrovská
SZ6010/05: každé liché úterý 13:00–14:50 učebna 33, K. Dundálková
SZ6010/06: každou lichou středu 14:00–15:50 učebna 33, K. Dundálková
SZ6010/07: každé liché úterý 13:00–14:50 učebna 38, K. Vlčková
SZ6010/08: každé liché úterý 15:00–16:50 učebna 33, K. Vlčková
SZ6010/09: každé liché úterý 17:00–18:50 učebna 33, K. Vlčková
SZ6010/10: každé liché úterý 12:00–13:50 učebna 22, E. Trnová
SZ6010/11: každý lichý čtvrtek 8:00–9:50 učebna 33, J. Kratochvílová
SZ6010/12: každé sudé pondělí 8:00–9:50 učebna 54, D. Veselá
SZ6010/13: každé sudé úterý 14:00–15:50 učebna 27, J. Veseláková
SZ6010/14: každé sudé úterý 13:00–14:50 učebna 37, J. Obrovská
SZ6010/15: každé sudé úterý 15:00–16:50 učebna 37, J. Obrovská
SZ6010/16: každé sudé úterý 13:00–14:50 učebna 33, K. Dundálková
SZ6010/17: každou sudou středu 14:00–15:50 učebna 33, K. Dundálková
SZ6010/18: každé sudé úterý 13:00–14:50 učebna 38, K. Vlčková
SZ6010/19: každé sudé úterý 15:00–16:50 učebna 33, K. Vlčková
SZ6010/20: každé sudé úterý 17:00–18:50 učebna 33, K. Vlčková
SZ6010/21: každé sudé úterý 12:00–13:50 učebna 22, E. Trnová
SZ6010/22: každé sudé pondělí 15:00–16:50 učebna 67, D. Veselá
SZ6010/23: každé sudé pondělí 11:00–12:50 učebna 55, O. Stupak
SZ6010/24: každé liché pondělí 11:00–12:50 učebna 55, O. Stupak
SZ6010/25: Rozvrh nebyl do ISu vložen. E. Trnová
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6610 Basics of Edu. Assessment )
Předmět navazuje na předmět SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi, předpokládá se splnění tohoto předmětu. Současně předpokládá splnění některé praxe studenta (SZ6007, SZ6036, individuální, oborové), neboť portfoliový úkol je vázán na praxi.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 61 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Záměrem předmětu je vybavit studenty základními teoretickými poznatky z oboru pedagogické diagnostiky a získat zkušenosti s jejich aplikací v praxi při konkrétní diagnostické činnosti. Předmět směřuje k tomu, aby student chápal smysl diagnostické činnosti učitele a spolupráce s odborníky při zjišťování schopností, znalostí, dovedností, potřeb a zvláštností žáka.
Cílem je studenty učit:
• používat základní diagnostické metody, (zejména pozorování, rozhovor a obsahovou analýzu prací žáků) a získávat tak data dostupná ve škole pro rozhodování a změny ve výuce a udržování či rozvíjení úspěšné výuky (evidence based instruction);
• na základě dat pak rozhodovat o diferenciaci a individualizaci ve výuce, podpoře specialistou, evaluaci efektivity vlastní praxe;
• komunikovat výsledky kolegům, žákům, rodičům a specialistům.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student:
• aplikuje základní pojmy pedagogické diagnostiky při popisu vlastní diagnostické činnosti v praxi a postupuje dle fází diagnostické činnosti;
• formuluje cíl diagnostické činnosti a vůči němu zvolí vhodnou metodu a vhodný screeningový diagnostický nástroj;
• užívá v praxi při diagnostické činnosti zejména metodu pozorování, rozhovoru a obsahové analýzy prací žáka;
• reflektuje svoji zkušenost s diagnostickou činností v praxi a svoje znalosti z oboru pedagogické diagnostiky;
• vytvoří jednoduchý plán pedagogické podpory (PLPP) podle platných legislativních požadavků;
• zná základní legislativu související s diagnostickou rolí asistenta pedagoga ve výchovně vzdělávacím procesu.
Osnova
 • Seminář č. 1
 • Základní pojmy pedagogické diagnostiky: diagnostika, typy diagnostiky, diagnóza, semiformální diagnóza ve škole. Využití pedagogické diagnostiky v různých školních kontextech a její cíle. Diagnostická role pedagogického pracovníka a spolupráce se školním poradenským zařízením. Požadavky na ukončení předmětu.
 • Seminář č. 2
 • Diagnostický postup (diagnostická rozvaha, diagnostická hypotéza, sběr dat, vyhodnocení a interpretace, diagnostická opatření, komunikace diagnózy a diagnostická prognóza. Strategie a postupy pedagogické diagnostiky. Etika v diagnostickém procesu, etika práce s výsledky. Systém poradenství ve školství. Platná legislativa: školský zákon a vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění, podpůrná opatření a plán pedagogické podpory.
 • Seminář č. 3
 • Pozorování ve výuce a ve školních situacích: typy pozorování a jejich využití; pozorovací systémy, archy, chyby při pozorování. Příklady pozorovacích systémů.
 • Diagnostický rozhovor: typy, způsoby vedení rozhovoru, kontextuální rámec (podmínky, způsob záznamu). Vedení rozhovoru s rodiči, žáky. Otázky diagnostického rozhovoru.
 • Dynamická diagnostika: její východiska, metody a využití ve školním prostředí. Anamnéza: typy a jejich využití ve školní praxi.
 • Seminář č. 4
 • Portfolio jako diagnostický nástroj. Zkušenosti s portfoliem v zahraničí. Analýza učebních produktů: strukturované (pojmové mapy, skici, diagramy, tabulky, plány), kreativní (plakát, obraz, malba, texty). Analýza produktů činnosti – tematické kresby, sešity, slohové práce apod.
 • Sebereflexe diagnostické činnosti realizované v praxi a peer-assessment diagnostické činnosti spolužáka. Autonomní hodnocení testu.
Literatura
  povinná literatura
 • AERA, APA, NCME. (2001). Standardy pro pedagogické a psychologické testování (APA).
 • KRATOCHVÍLOVÁ, JANA. Systém hodnocení a sebehodnocení žáků. Zkušenosti z České republiky i Evropských škol. Brno: MSD.
 • MERTIN, Václav a Lenka KREJČOVÁ. Metody a postupy poznávání žáka : pedagogická diagnostika. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika. 343 s. ISBN 9788073576790. 2012. info
 • HRABAL, Vladimír a Isabella PAVELKOVÁ. Jaký jsem učitel. Vyd. 1. Praha: Portál. 239 s. ISBN 9788073677558. 2010. info
 • MÁLKOVÁ, Gabriela. Zprostředkované učení : jak učit žáky myslet a učit se. Vyd. 1. Praha: Portál. 116 s. ISBN 9788073675851. 2009. info
 • ZELINKOVÁ, Olga. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program : [nástroje pro prevenci, nápravu a integraci]. Vyd. 2. Praha: Portál. 207 s. ISBN 9788073673260. 2007. info
  doporučená literatura
 • GAVORA, Peter. (1999). Akí sú moji žiaci? Pedagogická diagnostika žiaka. Bratislava: Práca.
 • MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál. 702 s. ISBN 9788026201748. 2013. info
 • KUBISZYN, Tom. Educational testing and measurement : classroom application and practice. Edited by Gary D. Borich. 9th ed. Hoboken, NJ: Wiley. xv, 495. ISBN 9780470522813. 2010. info
 • VALIŠOVÁ, Alena a Hana KASÍKOVÁ. Pedagogika pro učitele. ISBN 978-80-247-1734-0. 2007. info
 • DITTRICH, Pavel. Pedagogicko-psychologická diagnostika. Vyd. 2., upr. Jinočany: H & H. 121 s. ISBN 8085467062. 1993. info
  neurčeno
 • Tomlinson, A. (2013). Assessment and Student Success in a Differentiated Classroom. Alexandria: ASCD.
 • Katz. J. (2013). Resource Teachers: a Changing Role in the Three-Block Model of Universal Design for Learning. WInnipeg: PORTAGE and MAIN PRESS.
 • KASÁČOVÁ, Bronislava a Mariana CABANOVÁ et al. (2013). Pedagogická diagnostika v teórii a aplikáciách. Banská Bystrica: Belianum.
Výukové metody
Seminář, dvouhodinový blok; střídání frontální, skupinové práce; samostatná práce – portfoliový úkol; diskuse.
Metody hodnocení
1) Portfoliový úkol: diagnostická činnost žáka/klienta v praxi a její písemné zpracování s plánem pedagogické podpory.
2) Peer-assessment portfoliového úkolu.
3) Znalostní test.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/ped/jaro2021/SZ6010/index.qwarp
E-learningová opora: https://is.muni.cz/auth/el/ped/jaro2021/SZ6010/index.qwarp
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SZ6010