SZ6031 Výzkum v pedagogické praxi

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/.5. 6 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Oksana Yuriyivna Stupak, Ph.D., DrSc. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Andrea Měšťanová (pomocník)
Ing. Mgr. Marek Mrázek (pomocník)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (pomocník)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.
Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6031/01: So 7. 10. 12:00–14:50 učebna 35, So 11. 11. 12:00–14:50 učebna 35, J. Mareš, K. Vlčková
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6631 Research in Education )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se specifickou podobou výzkumu a jeho realizací, která je blízká práci pedagogických pracovníků (učitelů, asistentů pedagoga) a vybavit je základními metodologickými znalostmi a dovednostmi.
Výstupy z učení
• Student zná základní přístupy ke zkoumání školní reality (především ke zkoumání chování a postojů aktérů školního vzdělávání a výsledků vzdělávání).
• Umí naplánovat, zrealizovat a evaluovat jednoduchý projekt (akčního) výzkumu.
• Dokáže ve vazbě na výzkumnou otázku zvolit vhodnou metodu sběru dat, vzorek a postup analýzy dat.
• Umí data zpracovat, interpretovat zjištěné výsledky a srozumitelným způsobem je písemně i ústně prezentovat s respektováním pravidel APA.
Osnova
 • Hlavní témata (osnova)
 • 1.Výzkum ve vazbě na školní praxi. Základní přístupy ke zkoumání školní reality. Příklady realizovaných výzkumů. Kdo jsou aktéři výzkumů realizovaných ve škole? Respondent, účastník výzkumu; výzkumník jako návštěvník, zúčastněný pozorovatel, aktér. Data ve školní praxi (žákovské výtvory, výsledky testů, slohové práce, diskuse, portfolia, sešity,...). Jak pomáhá výzkum zkvalitňovat pedagogickou práci? Příklady využití výsledků výzkumu v každodenní pedagogické práci. Účast školy, třídy, žáka ve výzkumu (mezinárodní, národní, účelové – studenti aj.). Designy a typy výzkumu. Kvalitativní, kvantitativní, smíšený výzkum. Příklady designů výzkumů: Případová studie (životní příběhy/biografie, portréty žáků, učitelů, případové studie škol; studium literatury: vícečetné případové studie týmu E. Walterové apod.).Školní etnografie a další (studium literatury od Pražské školní etnografie, např. Rvačka od Bittnerové, typy žáků). Pedagogický (kvazi)experiment. Evaluace (studium literatury: Cesta ke kvalitě – evaluační nástroje, TIMSS, PISA aj.). Akční výzkum, charakteristika, fáze, příklady realizovaných výzkumů.
 • 2.Výzkumný projekt (plán práce výzkumníka) – co chci zkoumat (výzkumná otázka, hypotézy, proměnné), kde, na kom (výběr a velikost vzorku), jak (volba nástroje sběru dat v závislosti na designu výzkumu, postup při sběru, zpracování a vyhodnocení dat s použitím softwaru) a kdy (časový harmonogram). Validita, reliabilita.
 • Cvičení: domácí příprava na výuku (dovednost rozumět výzkumným sdělením a zpracovávat je pro vlastní účely): Student vytvoří dle zadaných kritérií APA anotaci o rozsahu max. 1 NS z doporučené nebo vlastní ukázky výzkumu. Anotace obsahuje téma, výzkumnou otázku, metody, výběr vzorku, vzorek, použité analýzy, informace k validitě a reliabilitě, hlavní výsledky, doporučení pro praxi a citaci daného výzkumu dle APA.
 • 3. Rozhovor (techniky dotazování, funkce otázek).
 • Cvičení - rozhovor (dovednost vytvořit tazatelské schéma rozhovoru, vést rozhovor/sbírat data a přepsat je dle transkripčních pravidel): Studenti mezi sebou navzájem realizují polostrukturovaný rozhovor (max. 15 min.) na zadané téma, rozhovor doslovně přepíší dle transkripčních pravidel, navrhnou úpravy ve struktuře rozhovoru, zlepšení pro vedení dalších rozhovorů.
 • Sběr dokumentů a produktů činnosti – obsahová analýza.
 • Cvičení (obsahová analýza, realizované ve výuce, reflektivní psaní – posilování sebereflexe v práci pedagogických asistentů). Práce s vlastními reflektivními zápisky v deníku z asistentské praxe, reflexe praxe jako jeden z nástrojů autoevaluace,... Práce s deníky z praxe, nápady pro podporu psaní u žáků ZŠ, práce se žákovským portfoliem apod.
 • Pozorování (pozorovací schémata, vyhodnocení, práce s videonahrávkou, stínování činnosti učitele, ředitele, žáka). Cvičení: Studenti zaznamenají ve tří sekundových intervalech do vybraného pozorovacího archu vybrané interakce ve školní třídě (část jedné vyučovací hodiny), počítají shodu kódovatelů (reliabilitu) a navrhují úpravy kategoriálního systému. Navrhnou způsob analýzy získaných dat a ukázku prezentace výsledků. 4. Kvalitativní kódování a analýza dat. PORTFOLIOVÝ ÚKOL 1 (dovednost sbírat data, kvalitativně kódovat a analyzovat data, psát z nich dle struktury IMRAD zprávu): Studenti kvalitativně kódují transkript vyučovací hodiny nebo transkript rozhovoru. Kvalitativně data analyzují a sepíší zprávu z výzkumu dle struktury IMRAD (teoretické východiska a výzkumná otázka; metody, vzorek, postup analýz; výsledky; diskuse) a publikační normy APA. Zprávu z kvalitativní analýzy dat vkládají do isu do domluveného termínu. 5.Dotazník (sestavení, zpracování do datové matice, statistická analýza dat, interpretace výsledků).
 • Cvičení (dotazník): Studenti mají v ISu k dispozici naskenovaných několik dotazníků od velmi dobře formulovaných a sestavených až po ty nevhodné, porušující veškerá pravidla. Studenti doplňují komentáře, v čem vidí chyby, zda dotazník zjišťuje to, co měl zadavatel v plánu apod., navrhují jiné formulace otázek nebo celých dotazníků.
 • PORTFOLIOVÝ ÚKOL 2: Studenti navrhují v Excelu datovou matici na základě dotazníku, definují hodnoty, kontrolují matici v SPSS/PSPP/Statistice/R. Počítají základní deskriptivní statistiku (medián, modus, průměr, SD) a frekvenční tabulky. Vytvářejí krabicové grafy. Zjišťují základní vztahy mezi proměnnými (korelace, t-test/U-test). Prezentují výsledky v podobě konferenčního posteru dle struktury IMRAD a publikační normy APA. Zprávu (poster) z kvantitativní analýzy dat na svou zvolenou výzkumnou otázku vkládají do isu v domluveném termínu.
 • 6. Prezentace posterů s kvantitativní analýzou dat. Pravidla tvorby zprávy z výzkumu a prezentace výzkumných výsledků.
Literatura
  povinná literatura
 • Gavora, P., et al. (2010). Elektronická učebnica pedagogického výskumu. [online]. Bratislava: Univerzita Komenského. Dostupné z~http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vydání první. Praha: Portál, 2007. 377 stran. ISBN 9788073673130. URL info
 • Citační norma APA7: https://journals.phil.muni.cz/studia-paedagogica/about/submissions
 • RABUŠIC, Ladislav, Petr SOUKUP a Petr MAREŠ. Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS). 2., přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 573 stran. ISBN 9788021092488. URL info
  doporučená literatura
 • Chvál, M., Procházková, I., & Straková, J. (2015). Hodnocení výsledků vzdělávání didaktickými testy. Praha: ČŠI. Dostupné z: http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Hodnoceni-vysledku-vzdelavani-didaktickymi-testy
 • Yin, R. K. (2013). Case Study Research: Design and Methods. Thousand Oaks: Sage.
 • Dvořák, D., Starý, K., Urbánek, T., Chvál, M., & Walterová, E. (2011). Česká základní škola. Vícepřípadová studie. Praha: Karolinum.
 • Pelikán, J. (1998). Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum.
 • Gall, J. P., Gall, M. D., & Borg, W. R. (1999). Applying educational research. New York: Longman.
 • Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Vlčková, K., Lojdová, K., Lukas, J., Mareš, J., Šalamounová, Z., Kohoutek, T., Bradová, J., & Ježek, S. (2015). Z~posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. Brno: Munipress. Dostupné z: https://munispace.muni.cz/index.php/munis
 • Strauss, A., & Corbinová, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert.
 • Tomášek, V. et al. (2012). Národní zpráva TIMSS 2011. Praha: ČŠI. Dostupné z: http://www.csicr.cz
 • Gavora, P. (2002). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.
 • OECD (2014). Výsledky PISA 2012: Kreativní řešení problémů. Schopnosti žáků řešit problémy z~reálného života. Paříž: OECD. Dostupné z: http://www.csicr.cz/html/PISA-KreativRP/html5/index.html?&locale=CSY&pn=3
 • Hendl, J. (1997). Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: UK.
Výukové metody
Bloková přednáška a samostatná práce studentů. Docházka v kombinovaném studiu je povinná.
Metody hodnocení
Studenti kombinovaného studia zpracovávají projekt/zprávu z výzkumu (individuální úkol), která se skládá z kvalitativní a kvantitativní analýzy dat. Zprávu dle struktury IMRAD a APA7 normy odevzdávají do učebního prostředí IS v elektronické podobě. Docházka je povinná. Předmět je zakončen testem.
Informace učitele
Studijní materiály k předmětu jsou také v isu.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/SZ6031